Innovaatiotutkimus

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan tehostaminen elinkeinoelämässä

Yhteisölliset innovaatiot globaalissa taloudessa
Aalto/Kauppakorkeakoulu: Kristian Möller

Julkinen tiivistelmä:
Innonets2 eli i2 -projekti tarkastelee globaalin yhteisöllisen innovaatiotoiminnan hyödyntämiseen liittyviä keinoja sekä tutkii sen käytön konkreettisia mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Hankeessa kehitetään (i) työkaluja joiden avulla yritykset toimialasta riippumatta voivat harjoittaa avointa, käyttäjälähtöistä ja yhteisöllisyyttä hyödyntävää innovaatiotoimintaa, sekä (ii) mittareita joiden avulla voidaan tarkastella yhteisöllisen innovaatiotoiminnan menestystä ja tuloksellisuutta globaalissa taloudessa. Empiirinen tutkimus toteutetaan yritys- ja käyttäjähaastattelujen sekä kyselytutkimusten avulla. Kohdeyrityksinä on erityyppisiä yhteisöjä innovaatiotoiminnassaan hyödyntäviä ja niihin liittyviä toimintamalleja toteuttavia toimijoita. Suomalaiset yritykset saavat projektista työkaluja, jotka auttavat niitä selviytymään innovaatioyhteisöjen ja lisääntyvän käyttäjälähtöisyyden haasteista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa suuntaamalla resursseja projektissa tunnistettuihin yhteisöllisen innovaatiotoiminnan kehittämiskohteisiin. Projekti toteutetaan 1.1.2011 ja 31.12.2013 välisenä aikana. Sen vastuullisena johtajana toimii Professori Kristian Möller Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Verkottunut liiketoiminta -tutkimusalueelta.

Julkaisuja:

Social media as an interface of innovation processes in B2B companies
Åbo Akademi: Kimmo Rautiainen; Tampereen teknillinen yliopisto (TTY): Hannu Kärkkäinen

Julkinen tiivistelmä:
Hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä asiakasymmärryksen luomisessa innovaatioprosesissa b-to-b-yrityksissä ja parannetaan tätä kautta yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä. Hanke perustuu laajaan esiselvitykseen, jossa tunnistettiin suomalaisten yritysten kehitystarpeet ja pullonkaulat sosiaalisen median hyödyntämisessä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan yhdessä Digitaaliset sisällöt -klusteriohjelman kanssa, jolloin varmistetaan tulosten laaja hyödyntäminen.

Julkaisuja:

Julkisen tiedon hyödyntäminen
ETLA, Aalto/Kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto: Heli Koski, ETLA

Julkinen tiivistelmä:
Julkinen sektori on tärkeä tietotuotteiden ja -palveluiden raaka-aineen tuottaja ja markkinoiden yleisten toimintaedellytysten rakentaja. Suomessa ollaan uusimassa julkisen tiedon tarjontaan liittyviä käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Esille on noussut tutkimustiedon tarve erityisesti koskien sitä, miten julkisen tiedon tarjonta tulisi järjestää ja hinnoitella niin, että sillä olisi mahdollisimman suuri positiivinen kokonaistaloudellinen vaikutus. Päätöksenteon tueksi tarvitaan talous- ja oikeustieteellistä näkemystä, mutta myös erilaisten tietoja hyödyntävien yritysten näkökantoja. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota poikkitieteelliseen, useiden eri alojen asiantuntemusta hyödyntävään tutkimukseen perustuvaa päätöksentekijöitä suoraan hyödyttävää tietoa.

Tutkimushanke koostuu seuraavasta neljästä osa-alueesta: 1) Julkisen tiedon tarjonta ja hinnoittelu, 2) Lainsäädännölliset reunaehdot, 3) Julkisen tiedon avaamisen vaikutukset kysyntä- ja käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan yrityksissä ja 4) Julkishallinnon organisatoriset muutokset. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat julkisen sektorin tiedot, joilla arvioidaan olevan suurta taloudellista hyödyntämispotentiaalia (esim. paikkatiedot ja meteorologiset tiedot), mutta tutkimuksessa pyritään myös kartoittamaan muun julkisen sektorin tiedon hyödyntämismahdollisuuksia ja potentiaalisia markkinoita.

Julkaisuja: