Innovaatiotutkimus

Systeemisten muutosten ja innovaatioiden aikaansaanti, monitorointi ja ennakointi

Alustat

ACSI as an Accelerator for System Level Changes
Aalto-yliopisto/CKIR: Petra Turakma

ACSI 2.0 -projektissa tutkitaan itseuudistuvien innovaatioekosysteemien emergenssiä fokuksen ollessa yhteiskunnallisissa innovaatioissa. Projektin tavoitteina ovat: 1) löytää elementtejä innovatiivisen flown ja dynamiikan emergenssin tukemiseksi, 2) löytää edellisten systeemisiä hahmoja ja rakenteita (patterns) sekä tunnistaa mahdollisia "pullonkauloja" ja 3) kehittää ACSIn tulosten, syntyneiden yhteiskunnallisten pilottien ja aloitteiden sekä vaikuttavuuden seuranta ja evaluointimetodeja.
ACSI 2.0 hyödyntää ACSI 2010 -protyyppivaiheen projektin tutkimustuloksia ja kokemuksia uuden sukupolven innovaatioagendan ja -alustan kehittämisessä sekä uudenlaisen tutkimusinstrumentin rakentamisessa yliopiston ja monitieteisten tutkimusyhteisöjen käyttöön. ACSI 2.0 -projektilla on mikrotason lähestymisnäkökulma innovaatioekosysteemeihin.

Projektin kotisivut

Julkaisuja:

Pirjo Ståhle – Tuomo Kuosa: Systeemien itseuudistuminen – uutta ymmärrystä kollektiivien kehittymiseen

Secure Ageing Innovation (SAGE)
Turun yliopisto: Jarna Heinonen

Turvallisen ikääntymisen innovaatiot tutkimusprojekti SAGE (Secure Ageing Innovation) lähestyy monitieteisesti ikääntymistä ja niitä mahdollisuuksia, joita se tarjoaa liiketoiminnalle ja järjestelmätason innovaatioille sekä niitä haasteita, joita se asettaa terveydenhuoltojärjestelmälle. Tutkimusprojekti yhdistää Turun yliopiston strategisia tutkimusalueita, yrittäjyystutkimuksen ja ikääntymisen terveydenhuollon tutkimuksen, ainutlaatuisella tavalla edistääkseen turvallista ikääntymistä tukevien järjestelmätason innovaatioiden syntymistä ikääntyneitä, heidän omaisiaan ja yhteiskuntaa hyödyntävällä tavalla. Tarkastelun kohteena on, missä määrin turvallinen ikääntyminen luo uusia mahdollisuuksia yrityksille, kunnille ja muille toimijoille, jotka osallistuvat hyvinvointipalvelujen tuotantoon. Hanke kokoaa yhteen alan paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen osaamisen. Koska ikääntyminen on kansainvälisestikin laaja ja ajankohtainen yhteiskunnallinen ilmiö, kansainvälinen tutkimusyhteistyö on oleellinen osa hanketta.

Projektin kotisivut

Monitorointi ja ennakointi

The 6th Wave and Systemic Innovations for Finland
Turun yliopisto/TuTa: Markku Wilenius

Suomi elää tällä hetkellä vahvaa murroskautta, jossa vanha teollinen pohja mutta myös hyvinvointiyhteiskunnan rakenne on murtumassa ja talouden uudet kivijalat tulisi luoda. Tarvitsemme uusia näkymiä ja uutta taloudellista toimintaa, joka perustuu kysynnän rakenteen muutoksiin Suomessa ja maailmalla. 6th Wave -projekti tutkii, analysoi ja hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta ns. Kondratieffin syklinä tunnettua pitkän aikavälin talouden ja yhteiskunnan muutosta. Tämän viitekehyksen mukaan teollistumisen alusta lukien kuudes kausi sijoittuu vuosille 2010-2050. Teoria perustuu ajatukseen, että modernit yhteiskunnat kehittyvät 40-60 vuoden sykleissä. Tuleva aikakausi tulee olemaan radikaalisti erilainen kuin edellinen kausi (1970-2010), jota veti tietotekniikan kehitys. Uusi aalto perustuu ympäristö-, nano- ja bioteknologian sekä terveyspalvelujen kasvuun ja resurssitehokkuuden radikaaliin nostamiseen. Se tulee asettamaan Suomen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet suurten haasteiden eteen. Projekti tutkii yhdessä talouden toimijoiden kanssa sitä, mitä vaikutuksia tällä uudella syklillä on Suomen talouteen ja yhteiskuntaan ja sen pohjalta vedetään käytännöllisiä johtopäätöksiä ja annetaan suosituksia, millä edellytyksillä systeemisiä innovaatioita voitaisiin edistää Suomessa. Projektin tulosten pohjalta rakennetaan työkalupakki, joka auttaa suomalaista teollisuutta ja julkista sektoria niiden strategisessa työssä uudistumaan ja menestymään nousevilla markkinoilla.

Projektin kotisivut

Co-evolution of Knowledge Systems and Innovation Pipeline
VTT: Hannes Toivanen

Merkittävät järjestelmätason muutokset innovaatioympäristöissä ovat pitkäkestoisia prosesseja, ja koostuvat tiedon instituutioiden, innovaatio-organisaatioiden, kysyntärakenteiden sekä politiikan vuorovaikutteisesta evoluutiosta. Tutkimuksessa käytetään holistista lähestymistapaa analysoimaan laaja-alaisia systeemisia muutoksia Suomen innovaatiojärjestelmässä 1970-2014. Hanke kehittää uusia scientometrisiä ennakointi- ja monitorointimenetelmiä. Tutkimuksessa käytetään patentti- ja bibliometristä dataa Suomen TKI-kyvykkyyksien mittaamiseen, sekä paneudutaan erityisesti sellaisten uusien tutkimus- ja teknologia-alueiden syntyyn Suomessa, jotka ovat toimineet pohjana merkittävälle innovaatiotoiminnalle.

Projektin kotisivut

Edelläkävijät – uudisraivaajat

The Outlier Initiative
Aalto-korkeakoulusäätiö: Liisa Välikangas

"The Outlier Initiative" tutkii erittäin vaikuttavia ja innovatiivisia organisaatioita ja niiden merkitystä ympäristön systeemisessä muutoksessa. Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan organisaatioita, jotka ovat kymmenen kertaa vaikuttavimpia kuin vertaisryhmänsä. Etsimme ja kuvaamme tekijöitä – organisatorisia, strategisia, ympäristön policy-aspekteja – jotka auttavat ymmärtämään miten tällaiset outlier- organisaatiot pystyvät paitsi luomaan erikoiskyvykkyyttä myös muuttamaan toimintaympäristöään niin että niiden läsnäolollaan on systeemisiä innovaatiovaikutuksia. Projektilla on poikkeuksellisen vahva kansainvälinen ulottuvuus. Tutkimuksessa yhdistyy tieteellinen metodologia, yritysjohdon kohtaamiset ja ohjatut dialogit sekä taiteellinen lähestymistapa.