Innovaatiotutkimus

Aineettoman pääoman johtaminen ja politiikka

Aineettoman pääoman ajurit ja politiikka
Turun yliopisto: Pirjo Ståhle

Tietoyhteiskunnan kehityksen myötä aineettomat tekijät ovat tulleet pääasialliseksi arvon luonnin lähteeksi. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Suomessa on paljon potentiaalia liittyen tietopääomaan, mutta suomalaisilla organisaatioilla näyttää olevan vaikeuksia hyödyntää tämä potentiaali täysimääräisesti. Tämän projektin tarkoituksena on auttaa suomalaisia organisaatioita tietopääoman hyödyntämiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä. Tämä tapahtuu tuomalla näitä esille ja konkreettisesti mittaamalla niihin liittyviä menestystekijöitä. Projektin painopiste on tietopääoman analysoinnissa eli siinä mitkä tietopääoman kategoriat ja tiedon johtamisen käytännöt toimivat parhaiten arvon luonnissa. Lisäksi projektissa vertaillaan Suomen tilannetta kansainvälisesti näiden seikkojen osalta. Tämä tehdään yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa eri maista kerättävään laajaan aineistoon perustuen, jossa tarkoituksena on tunnistaa keskeisimmät kansalliset vahvuudet ja heikkoudet. Projektin tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten kykyä johtaa tietopääomaansa tuottamaan yhä paremmin taloudellista arvoa, kasvua, innovaatioita ja hyvinvointia.

Julkaisuja:

Policy Brief 7/2013: Aineeton pääoma talouden ajurina (pdf)

Aineettoman pääoman arvonluonti, kierrätys ja kaappaus globaalitaloudessa – osio B
Etlatieto: Jyrki Ali-Yrkkö

Hankkeessa tutkitaan aineetonta pääomaa kahdesta näkökulmasta. A-osiossa selvitetään, mitä tapahtuu yrityksen epäonnistuessa sen aineettomalle pääomalle ja voidaanko sitä uudelleen käyttää. Hankkeen B-osiossa selvitetään, missä määrin politiikkatoimilla voidaan vaikuttaa kansainvälistyneiden yritysten päätöksiin sijoittaa aineetonta omaisuutta eri maihin. Lisäksi tuotetaan täysin uutta tietoa siitä, missä määrin suomalaisyritysten aineeton omaisuus sijaitsee Suomessa vs. muissa maissa. Hankkeessa käytetään sekä tilastollisia että laadullisia aineistoja ja menetelmiä. Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Aineettoman pääoman johtaminen ja disruptiiviset innovaatiot
Aalto-yliopisto: Pekka Berg

Management of Intangibles – Discontinuous Innovation Approach (MAIN) on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Innovation Management Instituten (IMI) projekti. Projekti on vankalle yritys- ja kv-yhteistyölle rakennettu hanke, joka tarkastelee aineettoman pääoman hallintaa yritysten innovaatioprosessien sekä innovaatiopolitiikan kannalta. Tarkasteltavia aineettoman pääoman muotoja ovat eri sisäisten ja ulkoisten innovaatiorakenteiden muodot kuten prosessit, oppiminen, kyvykkyydet, verkostosuhteet sekä roolit. Projekti keskittyy johtamis- ja kontrollimenetelmiin, joilla aineetonta pääomaa saadaan systemaattisesti hyödynnettyä radikaalien ja epäjatkuvien innovaatioiden kehittämiseksi. Toisaalta tutkimuksen kohteena ovat innovaatiopolitiikan haasteet ja vaatimukset liittyen radikaalien ja epäjatkuvien innovaatioiden kehittämisen tukemiseen.

Avoin innovaatio yliopisto-yritys rajapinnassa
VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto: Janne Lehenkari

Open-UNIC-tutkimushankkeessa tuotetaan uutta tietoa avoimen innovaation mukaisesta toiminnasta suomalaisten korkeakoulujen ja yritysten yhteistyössä. Erityisesti tarkastellaan sitä, kuinka korkeakoulut pystyvät hyödyntämään yritysten käyttämättömiä patentteja ja ideoita organisoiduissa opiskelu- ja tutkimushankkeissa. Tutkimus koostuu a) nykyistä tilannetta kartoittavasta kyselytutkimuksesta, b) projektitason tapaustutkimuksista ja c) tutkimuksen relevanssin varmistavista työpajoista. Tutkimuksen tuloksena syntyy avoimen innovaation käsikirja hyödynnettäväksi käytännön toiminnassa ja politiikkaohjauksessa.

'Global Time' – Hyvinvointi ja innovatiivisuus globaalissa työssä
Aalto yliopisto: Matti Vartiainen

Tässä projektissa tutkimme kuinka aikaerojen asettamat vaatimukset (mm. synkronisen työajan vaatimat ylityöt) vaikuttavat hyvinvointiin ja innovatiivisuuteen globaalisti hajautuneessa tiimityössä. Täydennämme aineettoman pääoman tutkimustraditiota organisaatiopsykologisella teoriaperinteellä luoden uuden näkökulman ja lähestymistavan. Monimenetelmällinen, poikkeuksellisen rikkaan aineiston analyysi globaalin tiimityön vaatimuksista, resursseista, hyvinvointivaikutuksista ja innovatiivisuudesta luo pohjan laatia ja testata ohjeita ja politiikkoja, jotka tukevat kestävää ja innovatiivista globaalia tiimityötä.