Bio- ja cleantech-liiketoiminnan pilotit ja demot

Hae rahoitusta bio- ja cleantech-liiketoiminnan pilotteihin ja demoihin

Hallituksen kärkihankerahaa pilotti- ja demoprojekteihin voi edelleen hakea vuonna 2017. Toivomme asiakkaiden ottavan yhteyttä jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Rahoitus sisältää kaksi vaihetta ja yritys voi hakea joko vaiheeseen yksi tai kaksi oman tilanteensa mukaan.

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu startup-, pk-, midcap- ja isoille yrityksille.

Mihin?

Piloteilla ja demoilla yritys voi testata uuden innovatiivisen, kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Projektissa tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus voidaan osoittaa riittävän laajasti todellisessa toimintaympäristössä.

Projektin avulla yritys saa tärkeää asiakaspalautetta ennen tuotteen viemistä markkinoille ja kaupalliseen tuotantoon siirtymistä. Uskottavuus potentiaalisten asiakkaiden silmissä lisääntyy ja tuotteistaminen ja markkinoille pääsy nopeutuu.

Kampanja toteutetaan Tekesin, Finnveran ja Finpron yhteistyönä. Samassa kohteessa voi olla sekä Tekesin että Finnveran rahoitusta. Rahoitusta haettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon,  ettei julkisen rahoitus osuus ylitä 75 % eikä Tekesin ja Finnveran rahoitukseen kohdistu samoja kustannuksia. Pilotointi ja demonstrointi voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

Ota yhteyttä

Tekes
Bio- ja cleantech -alueen liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälinen kasvu, demot ja pilotit:
Sebastian Johansson, Kari Penttinen ja Kari Keskinen
(puh.vaihde 029 50 55000, etunimi.sukunimi@tekes.fi)

Finpro
Bio- ja cleantech -alueen kansainvälinen liiketoiminta:
Risto Huhta-Koivisto ja Ilkka Homanen
(puh.vaihde 029 46951, etunimi.sukunimi@finpro.fi)

Finnvera
Bio- ja cleantech -alue:
Laura Strandberg ja Jyrki Isotalo
(puh.vaihde 029 46911, etunimi.sukunimi@finnvera.fi)

Vaiheen 1 rahoitus: Avustusta pilotoinnin ja demonstroinnin valmiuksia kehittävään työhön ja toteutettavuuden tutkimiseen

Valmiuksia kehittävä Tekesin rahoitus pk-yrityksille ja midcapeille

Valmiuksia kehittävä rahoitus voi sisältää mm. seuraavia asioita:

 • Pilotteihin tai demoihin liittyvän liiketoimintamallin, kansainvälistymisstrategian tai markkinointistrategian tekemistä.
 • Asiakas- ja markkinaselvitykset. Rahoituksella voidaan selvittää tuotteen kysyntää, tavata potentiaalisia asiakkaita ja kerätä suoraa palautetta asiakastarpeesta. Millä markkinalla ja minkälaisille laitteille ja ratkaisuille on tarvetta, onko ratkaisu monistettavissa? Millaisia mahdollisuuksia lainsäädäntö tms. muutokset avaavat? Ketkä toimijat ovat keskeisiä kyseisillä markkinoilla, ketkä ovat ekosysteemin toimijat ja miten ekosysteemiin pääsee mukaan?
 • Rahoitusta voi käyttää immateriaalioikeuksiin ja niiden suojaukseen liittyviin selvityksiin.

Valmiuksia kehittävä rahoitus on 50% de minimis -ehtoista avustusta pk-yrityksille hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (max myönnettävä määrä 150.000€).

 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. työntekijöiden palkkakulut, ostetut palvelut muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta sekä matkakustannukset.
 • Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun.
 • Hakuilmoituksessa täytetään viitetieto-kenttään 'BCD-demot'.

Markkinatietoa ym. apua Team Finland -verkostosta

Pk-yritykset, midcapit ja suuret yritykset voivat saada Tekesin rahoitusta toteuttavuustutkimukseen

Toteutettavuustutkimuksella tarkoitetaan hankkeen potentiaalin arviointia ja analysointia. Sen tavoitteena on tukea päätöksentekoprosessia tuomalla objektiivisesti ja rationaalisesti esiin hankkeen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi yksilöidään resurssit, joita sen toteuttaminen edellyttää ja onnistumismahdollisuudet. Rahoitus on tarkoitettu olemassa olevan suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden selvittämiseen.

 • Kannattaako demoa tehdä, miten demo olisi taloudellisinta ja järkevintä toteuttaa. Toteutettavuustutkimus ei edellytä varsinaisen demon toteuttamista.
 • Toteutettavuustutkimuksen rahoitustaso on 50% avustus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. työntekijöiden palkkakulut, ostetut palvelut muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta sekä matkakustannukset.
 • Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun.
 • Hakuilmoituksessa täytetään viitetieto-kenttään 'BCD-demot'.

Kunnat ja kuntien liikelaitokset

Kunnat ja kuntien liikelaitokset voivat hakea Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitusta pilottien ja demojen edistämiseen. 

Vaiheen 2 rahoitus: Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia pilottien ja demonstraatioiden toteutukseen ja uuteen liiketoimintaan

Tekesin laina riskipitoisiin pilot- ja demoprojekteihin

Tekesin laina on tarkoitettu pilot- ja demoprojektin toteuttamisen siihen riskipitoiseen osaan, joka sisältää aiemmin kokeilematonta teknologiaa ja/tai liiketoimintamalleja.

 • Rahoitus on tarkoitettu pilotoinnin ja demoamisen toteutukseen. Tuotteen toimivuus voidaan osoittaa riittävän laajasti todellisessa toimintaympäristössä. Projektin avulla yritys saa tärkeää asiakaspalautetta ennen tuotteen viemistä markkinoille ja kaupalliseen tuotantoon siirtymistä. Kohde voi sijaita Suomessa tai ulkomailla.
 • Tekesin rahoitus on lainaa ja sen enimmäismäärä on 50-70% pk-yrityksille ja 50% midcapeille ja suurille yrityksille suunnitteluprojektin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tekesin laina tai sen osa voidaan jättää perimättä takaisin, jos hanke ei johda kaupallisesti hyödynnettävään tulokseen.
 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. työntekijöiden palkkakulut, ostetut palvelut muilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta sekä matkakustannukset. Kustannuksiin voi sisällyttää koneiden ja rakennusten vuokrat tai poistot projektin ajalta sekä materiaali- ja suunnittelukustannuksia.
 • Rahoitusta ei voi saada kaupallisten investointiprojektien suunnitteluun.
 • Hakuilmoituksessa täytetään viitetieto-kenttään 'BCD-demot'.

Kunnat ja kuntien liikelaitokset

 • Kunnat ja kuntien liikelaitokset voivat hakea eräissä tapauksissa rahoitusta vaiheeseen kaksi hankinnan sisältämän t&k-osion toteuttamiseen.
Finnveran pilot- ja demohankkeiden rahoitusmahdollisuudet

Finnvera rahoittaa liiketoimintaa ja liiketoiminnan kasvattamista. Finnvera toimii täydentävänä rahoittajana mahdollistaen hankkeen kokonaisrahoituksen toteutumisen, kun mukana on pankki tai muu yksityinen rahoittaja. Yrityksen riittävä omarahoitusosuus on ehtona rahoituksen saamiselle.

Kun tuotteen tai palvelun demovaiheen jälkeen siirrytään varsinaiseen liiketoimintaan ja asiakasneuvottelut johtavat kaupallisiin sopimuksiin, Finnvera voi olla mukana rahoittamassa kauppojen toteutumista, yrityksen kasvua ja sen vaatimaa käyttöpääomaa ja investointeja. Kotimaisille pk- ja midcap-yrityksille voimme tarjota lainoja ja takauksia. Kaikki yritykset voivat hyödyntää vientitakuitamme, jotka kohdistuvat viejäyrityksen ulkomaisen asiakkaan rahoitukseen.

Finnveran rahoitukseen liittyen asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä Finnveran yhteyshenkilöihin.

Finpro apuna pk-yritysten kansainvälistymisessä

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 maassa ja 6 toimistossa Suomessa.

Finpro – kasvua Suomeen. www.finpro.fi

Team Finland -kumppanina Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Food from Finland ja FinlandCare. Kasvuohjelmilla  Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen.

Esimerkkejä aihealueista

Ohessa on esimerkkilistaus teemoista, joista hakemuksia esimerkiksi voidaan esittää. Pilotit ja demot voivat käsitellä myös aiheita listan ulkopuolelta. Ennen hakemuksen jättämistä suositellaan yhteydenottoa Tekesiin, Finnveraan tai Finprohon.

Bio- ja cleantech-pilotit ja -demot, esimerkkejä aihealueista

 • Bio- ja cleantechin digitaaliset ratkaisut
 • Kiertotalous, kierrätys, materiaalien uudelleenkäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen
 • Uudet biomassoihin perustuvat tuotteet ja tuotantotavat
 • Kestävät ja älykkäät liikenne-, rakennus-, energia- ja jäteratkaisut
 • Energian, materiaalien ja veden käytön tehostaminen
 • Innovatiiviset elintarvikkeet

Team Finland apuna kansainvälisten markkinoiden seurannassa sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa

Hallitusohjelman kärkihankerahaa

Pilotti ja demorahoituskampanja järjestetään hallitusohjelman kärkihankkeen kaksi mukaisesti bio- ja cleantech-liiketoiminnan uuden teknologian ja toimintamallien kokeilu‐ ja käyttöönottohankkeiden edistämiseksi. Rahoitus on 2,0 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Rahoitus sisältää kaksi vaihetta, ja yritys voi hakea rahoitusta joko vaiheeseen yksi tai kaksi oman tilanteensa mukaan. Tekes irrottaa  rahoitusta tälle alueelle kärkihankkeen rahoituksen lisäksi.