Tarjouspyyntö: Kansainvälinen selvitys ikääntyneiden kotona asumista tukevista älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista

Ikääntyneen väestön kotona asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi monilla muilla keinoilla. Väestön ikääntymiseen liittyvä kasvava palvelutarve luo myös tarpeita ikääntyvien palvelujärjestelmän uudistamiselle ja uusille innovaatioille. Esimerkiksi hyvinvointi-, turva- ja ICT-teknologia tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi.  

Ikääntyneiden asumista tukevaa teknologiaa on tänä päivänä tarjolla, mutta ratkaisut ovat usein varsin perinteisiä ja suunniteltu terveydenhoidon alueelle ja/tai ”laitoskäyttöön”.  Tarvitaan erityisesti kotona asumiseen soveltuvaa teknologiaa, jonka hyödyntäminen on ikääntyneille helppoa ja käytettävyys sujuvaa. Tästä hyötyvät myös tulevaisuuden ikääntyvät sukupolvet sillä he ovat jo aiempia sukupolvia tottuneempia teknologian käyttäjiä.

Ympäristöministeriö on julkistanut tarjouspyynnön kansainvälisestä selvityksestä koskien ikääntyneiden kotona asumista tukevista älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Hankinta liittyy ympäristöminsiteriön koordinoiman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 -ohjelman toimenpiteisiin. Selvityksen rahoitukseen ja tulosten hyödyntämisen edistämiseen liittyvinä organisaatioina selvityksessä ovat mukana lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö ja Tekes

Selvityksen tuloksia hyödynnetään ikääntyneiden kotona asumista tukevien teknologiaratkaisujen kehittämisessä ja levittämisessä kansallisesti. Selvityksessä tuotetaan myös tietoa ja näkökulmia siihen, miten kansallisella tasolla voitaisiin edistää teknologiaratkaisujen hyödyntämistä ja käyttöä ikääntyneiden kotona asumisen tukena ja miten tähän liittyviä esteitä voitaisiin purkaa.

Selvityksen hankintailmoitus tarjouspyyntöasiakirjoineen on julkaistu sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA). 

Eero Lukin