Seuranta, avoimuus ja omavalvonta avainasemassa väärinkäytösten ehkäisyssä

Asiakkaiden tuntemus, projektiseuranta, tieteen avoimuus ja omavalvonta luovat yhdessä pohjan rahoituksen väärinkäytösten ja tiedevilpin ehkäisylle. Tekes seuraa rahoittamiensa projektien etenemistä ja valvoo niitä pistokokein.

Tekes rahoittaa vuosittain noin 2 500 yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projektia. Käynnissä on noin 4 000 projektia. Rahoituksen saajana on aina yritys, tutkimusorganisaatio tai muu julkinen toimija, ei yksityishenkilö tai tutkija.

Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen tavoitteena on vauhdittaa innovaatiovetoista viennin kasvua ja luoda osaamista, joka tekee Suomesta houkuttelevan innovaatioympäristön. Lainsäädännöllä on säädelty, mihin ja kuinka paljon rahoitusta voidaan myöntää.

Päätökset ja seuranta perustuvat projektisuunnitelmaan

"Projektisuunnitelma on rahoituspäätöstemme ja seurannan keskeinen perusta. Projektisuunnitelmassa rahoituksen hakija kuvaa projektille asettamansa tavoitteet ja ne toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Projektisuunnitelma sisältää myös aikataulun ja projektiin tarvittavat resurssit", Tekesin rahoitusprosessista vastaava johtaja Ari Grönroos kertoo.

"Meille on tärkeää tuntea asiakkaamme. Asiakastyön kautta meille syntyy yleensä hyvä kuva siitä, miten kyseinen yritys toimii ja miten projekti etenee. Seuraamme systemaattisesti kaikkien projektien etenemistä asiakkaan toimittamien sisältöraporttien ja kustannustilitysten perusteella. Tarvittaessa Tekesin asiantuntijat käyvät asiakkaan luona tai pyytävät lisätietoja puhelimitse", Grönroos sanoo.

Sisältöraportissa asiakas raportoi projektin etenemisestä ja saavutetuista tuloksista. Kustannustilityksessä asiakas raportoi ne kirjanpitonsa kustannukset, jotka ovat aiheutuneet projektisuunnitelman toteuttamisesta. Hyväksyessään sisältöraportin Tekes vahvistaa, että projektissa tehdään sitä työtä, johon Tekesin rahoitus on myönnetty.

Tutkimuksessa tulosten luotettavuus nojaa tiedeyhteisön omavalvontaan

Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden projekteissa Tekesin asiantuntijat osallistuvat projektien ohjausryhmiin ja keskustelevat niissä tutkijoiden ja projektia rahoittavien yritysten kanssa projektin etenemisestä ja syntyneistä tuloksista.

"Tutkimuksen laadun ja eettisyyden arvioinnissa meidän on rahoittajana voitava luottaa tiedeyhteisön omavalvontaan. Tieteen avoimuudella on tärkeä rooli tiedevilpin ehkäisyssä ja paljastumisessa", tutkimusrahoituksesta Tekesissä vastaava johtaja Ilona Lundström sanoo.

Tekes osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaan Avoin Tiede ja Tutkimus -työhön, joka tähtää tieteen avoimuuden lisääntymiseen.

Väärinkäytökset johtavat rahoituksen takaisin perintään

Tekes maksaa rahoituksen jälkikäteen, kun sisältöraportti ja kustannustilitys on hyväksytty. Projektin viimeiseen tilitykseen asiakkaan tulee liittää auktorisoidun tilintarkastajan lausunto. Tekesin asiantuntijat arvioivat, vastaavatko projektille raportoitu työmäärä ja aikaansaannokset raportoituja kustannuksia.

Jos Tekesin asiantuntijat havaitsevat merkittäviä poikkeamia alkuperäisestä suunnitelmasta tai muut perusteet rahoitukselle eivät enää täyty, Tekes voi käynnistää tarkastuksen, keskeyttää projektin, pienentää rahoitusosuuttaan tai purkaa päätöksen ja periä rahoituksen takaisin.

Tekes tarkastaa vuosittain noin 100 projektia. Tarkastettavat projektit valitaan pääsääntöisesti painotetulla otannalla, jotta tarkastusotos kuvastaisi mahdollisimman kattavasti Tekesin rahoittamia projekteja. Tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että projektit on toteutettu Tekesin rahoituspäätöksen mukaisesti ja että kunkin projektin toteutus vastaa Tekesille toimitettua raportointia.

Mahdolliset epäselvyydet projektin toteutuksessa voivat johtaa maksetun rahoituksen takaisinperintään kokonaan tai osittain. Jos projektin toteuttajan arvioidaan tietoisesti antaneen Tekesille väärää tietoa projektista tai käyttäneen myönnettyä rahoitusta muuhun kuin projektiin, Tekes voi tehdä tutkintapyynnön poliisille. Tekes tekee vuosittain noin 5 tutkintapyyntöä.

Tekesin verkkosivujen kautta on mahdollista jättää anonyymiä palautetta esimerkiksi Tekesin rahoittamiin projekteihin tai Tekesin toimintaan liittyen. Tekesin sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa, että esiin tuoduissa asioissa ryhdytään niiden vaatimiin toimenpiteisiin.

Euroopan komissio on hyväksynyt Tekesin seuranta- ja valvontamekanismit.

Anne Palkamo