Avoin Innovaatio 2.0 vaalii ekosysteemiajattelua

Innovaatiotoiminta painottuu yhä enemmän Avoimeen Innovaatioon, jossa luodaan jaettua lisäarvoa yhdessä eri toimijoiden kanssa ekosysteemissä. Teknologiajohtajille tehdyn Spinversen CTO-kyselyn mukaan yrityksillä on halukkuutta toteuttaa Avointa Innovaatiota 2.0. Käytännön tekeminen on kuitenkin edelleen lähempänä alkuperäistä avoimen innovaation periaatetta.

Avoimen innovaation keskeisimpänä ajatuksena on, että organisaation on katsottava omien rajojensa ulkopuolelle uusien ideoita etsiessään. Avoimeen innovaatioon kytkeytyvä yhdessä kehittäminen on tarjonnut organisaatioille mahdollisuuden kehittää tuotteita ja palveluita, joita ei pelkästään omin resurssein olisi voitu toteuttaa. Kilpailuedun ja menestyksen nähdäänkin syntyvän yhä enemmän ekosysteemin vahvuudesta.

Intelissä teknologiajohtajana toiminut professori Martin Curley toi laajempaan tietoisuuteen käsitteen Avoin innovaatio 2.0. Sen mukaan ei riitä, että organisaatiot katsovat vain rajojensa ulkopuolelle. Niiden pitää toteuttaa monialaista yhteistyötä, jossa luodaan jaettua lisäarvoa yhdessä eri toimijoiden kanssa, vaalitaan ekosysteemiä sekä varmistetaan uusien teknologioiden ja innovaatioiden omaksuminen ekosysteemissä. Tässä onnistuminen vaatii osallistujilta vahvaa yhteistä visiota, johon eri osapuolet sitoutuvat sekä asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien osallistamista kehittämiseen.

Intel Labs Europe (ILE) on Martin Curleyn johdolla toiminut Avoin innovaatio 2.0 -toimintatavan edelläkävijänä ja rakentanut Euroopan laajuisen yhteistyöverkoston, joka on koonnut yhteen kymmeniä t&k-keskuksia ja laajan joukon tutkimushenkilöstöä. Curley valittiin Vuoden eurooppalaiseksi teknologiajohtajaksi vuonna 2015.

"Isoja haasteita ratkomaan pitää rakentaa uudenlaisia kokonaisia ekosysteemejä, joissa innovaatiota luodaan aidosti yhdessä, yhteisillä pelisäännöillä ja riskiä jakaen", Martin Curley sanoo.

Verkottuneiden ekosysteemien merkitys korostuu

Spinversen CTO-kyselystä on nähtävissä, että suomalaisten yritysten teknologiajohtajat ovat hyvin tietoisia ja halukkaita toteuttamaan Avoin innovaatio 2.0:n periaatteita. Pelkästään suljettua, eli vain oman organisaation sisällä tehtävää kehitystyötä, ei tehnyt enää kukaan vastaajista. Jopa kolme neljäsosaa vastanneista koki, että asiakkaiden osallistaminen, yhdessä kehittäminen yli organisaation ja toimialarajojen sekä ideoiden avoin jakaminen ymmärretään osaksi menestyksekästä innovaatiotoimintaa. Yli puolet vastanneista kertoo tekevänsä suoraa kehitysyhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja lähes kaikki kokevat, että heidän yrityksellään on valmiudet tehdä yhteistyötä. Julkiset rahoittajat saavat kiitosta siitä, että ovat kannustaneet yrityksiä harjoittamaan monialaista t&k-yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

"Tehty selvitys vahvistaa käsitystämme avoimen innovaation olennaisesta merkityksestä. Iloksemme myös johtavat suomalaiset yritykset näkevät asioin samoin. Verkottuneiden ekosysteemien merkitys korostuu myös Tekesin toiminnassa. Panostamme uusiin avauksiin tällä alueella, kuten yritykset ja tutkijat yhdistävän innovaatiopankki-toiminnan käynnistämiseen. Näemme, että se luo pohjaa yritysten liiketoiminnan globaaliin skaalaamiseen", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Kone Oyj:ssä avoin innovaatio on tärkeä osa uutta toimintakulttuuria. Avoimessa innovaatiossa tehtävää riittää kaikille. "Avoimeen innovaatioon kuuluu myös se, että toimitusjohtajasta lähtien on oltava aktiivinen verkostoituja. On tehtävä jalkatyötä ja avattava ovia" Koneen teknologiajohtaja Tomio Pihkala sanoo.

CTO- kyselyn vastaajat edustavat suomalaista teollisuutta kattavasti: vastaajia oli kaikenkokoisista yrityksistä ja eri toimialoilta. Noin puolet vastaajista (53%) edusti suuryrityksiä ja toisaalta toimialamielessä reilut kolmannes (35 %) oli elektroniikka- ja ICT-yrityksistä. CTO-kyselyyn vastasi 70 suomalaista teknologiajohtajaa.

Kysely myös lisäsi uskoa yritysten t&k-panostusten kasvuun. Neljänviidesosan t&k-budjetti oli joko kasvanut tai pysynyt samana viime vuoteen verrattuna. Trendi jatkuu nyt jo toista vuotta.
Tulokset julkistettiin Spinversen ja Tekesin järjestämässä CTO Forumissa 13.10.2016 Helsingissä.

Lisätietoja

Laura Koponen
Spinverse Innovation Management Oy
laura.koponen (at) spinverse.com
puh. 040 350 0898

Anne Palkamo