Uusi yrityspuisto yhdistää kemian alan tutkimuksen ja pk-yritykset

Raisio-konsernin vajaakäytössä olleet tutkimus- ja tuotekehitystilat ovat heränneet alkuvuoden aikana uuteen elämään. Toimintansa on aloittanut Smart Chemistry Park, joka yhdistää kemian- ja cleantech-alan pk-yritykset sekä tutkimusmaailman tiiviiseen vuorovaikutukseen.

Smart Chemistry Park on kiertotaloutta tukeva innovaatioalusta, jossa yritykset ja korkeakoulut voivat julkisten rahoittajien tukemana luoda edellytyksiä kemianteollisuuden kasvulle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Smart Chemistry Parkin toiminnan keskiössä ovat pk-yritykset, jotka jalostavat biomassoja, kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi kansainvälisille markkinoille.

Raision tehdasalueella sijaitsevaan yrityspuistoon on sijoittunut jo kahdeksan alan yritystä. Vuodenvaihteessa tiloihin muuttivat Crisolteq Oy, Ekolite Oy, Nanol Technologies Oy ja Chementors Oy. Entuudestaan tiloissa toimivat FP-Pigments Oy, CH-Polymers Oy, Nablabs Oy ja BLN Woods Oy. Korkeakoulut tuodaan mukaan Smart Chemistry Parkin toimintaan yhteisten tutkimushankkeiden kautta. Niissä ratkotaan yritysten kemiallisia ja teknologisia haasteita.

Innovaatioalustan yhteistyötä vauhdittaa julkinen kehittäjäorganisaatio Turku Science Park Oy, joka myös sijaitsee yrityspuistossa. Toiminnan käynnistämiseen tarvittava rahoitus on saatu Turun ja Raision kaupungeilta.

"Valmistelimme yrityspuiston käynnistämistä noin kaksi vuotta. Sinä aikana olemme saaneet rakennettua tiiviin verkoston. Mukana on jo noin 20 yritystä, jotka tavalla tai toisella tekevät yhteistyötä Smart Chemistry Parkin kanssa. Emme siis ole pelkästään Raisiossa toimiva fyysinen kokonaisuus, vaan yritykset voivat olla osa verkostoa, vaikka ne eivät muuttaisi yrityspuistoon", painottaa Smart Chemistry Parkin toiminnasta vastaava kemian tohtori Linda Fröberg-Niemi Turku Science Parkista.

Fröberg-Niemi uskoo, että viiden vuoden päästä yhteisissä tiloissa on jo tuplaten yrityksiä.

Uutta kemianteollisuutta Varsinais-Suomeen

Smart Chemistry Parkista on tarkoitus luoda malliesimerkki eri toimijoiden yhteisestä, tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaa palvelevasta innovaatioalustasta.

Smart Chemistry Park on mukana INKA-ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus
-teemassa. Fröberg-Niemi näkee, että yhteistyöverkostot ulottuvat myös muutoin laajalti ympäri Suomea. Liittymäkohtia on myös INKA-ohjelman Biotalous ja Tulevaisuuden terveys
-teemoihin.

"Suurimmalle osalle pk-yrityksistä raaka-ainevirta kiertotaloudessa tulee suurteollisuudesta. Nämä yhteistyökuviot on monen yrityksen kohdalla jo valmiiksi rakennettu."

Yrittäjille laboratoriotakki päälle

Varsinais-Suomessa on perinteisesti tehty mittavasti kemian alan tutkimusta.

Fröberg-Niemen mukaan Smart Chemistry Parkin keskeinen tavoite on, että pk-yritykset voivat kehittää ja vauhdittaa omaan bisnestään saamalla korkeakouluista ja yliopistoista tuotekehitysapua. Näin tuotteita saadaan kansainvälisille markkinoille ja sitä kautta syntyy myös uusia työpaikkoja.

"Tutkimusmaailma on pitkään tehnyt ansiokasta yhteistyötä suurteollisuuden kanssa. Pk-sektorin kanssa yhteistyö on ollut vähäisempää. Monet kansallisen tason strategiat peräänkuuluttavat kasvua pk-yrityksiltä ja huipputeknologian yrityksiltä. Jotta kasvuun päästään on pk-yritykset saatava mukaan yliopistoissa ja korkeakouluissa tehtävään tutkimukseen siten, että ne voivat hyödyntää tuloksia omassa tuotekehitystoiminnassaan."

Tätä tavoitetta maaliskuussa käynnistynyt SmartResearch-hanke edistää. Yliopistotason osaaminen nivotaan innovaatioalustaan siten, että kasvuhaluiset pk-yritykset voivat napata tutkimustiedosta heille tärkeät elementit.

Fröberg-Niemi toivoo että SmartResearch-hanke tuo tutkijat ja yritysten ihmiset tiiviiseen yhteistyöhön ja jokaviikkoiseen vuoropuheluun. Tärkeää olisi saada yritysten ihmiset aidosti mukaan yliopistomaailmaan. Eli laboratoriotakki päälle ja mukaan vaikuttamaan arkiseen tutkimuksen tekemiseen.

SmartResearch-hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi. Hanke on saanut rahoituksen Tekesin INKA-ohjelmalta.

"Olemme saaneet ammattikorkeakoulun ja yliopistotahot samaan hankkeeseen. Toivomme, että tällä tavalla teoreettinen osaaminen voitaisiin helpommin saada soveltavampaan muotoon. Tällöin yrityksillä on helpompi ottaa koppi tutkimustuloksista."

Fröberg-Niemi on vakuuttunut siitä, että Smart Chemistry Park on kansainvälistä huippua edustuva kemian alan osaamiskeskittymä Suomessa.

"Biotalouteen, kiertotalouteen, materiaalitekniikkaan ja cleantechiin liittyvä tutkimuksemme on aivan huippuluokkaa. Yhteisen kehitystyön myötä saattaa syntyä sellaista uutta osaamista, teknologiaa tai toimintamalleja, joita ei vielä muualla ole olemassa."

Lisätietoja

Linda Fröberg-Niemi
Erityisasiantuntija
puh. 050 587 3441linda.froberg-niemi (at) turkusciencepark.com

Eero Lukin