Selvitys: Tekesin rahoitus auttaa merkittävästi nuoria yrityksiä kasvamaan

Nuoret kasvavat yritykset ovat keskeisessä asemassa talouden rakenteellisessa uudistumisessa ja kilpailukyvyn kehittymisessä, sillä pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan uusista työpaikoista. Tekesin rahoitus vaikuttaa merkittävästi yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön selvityksestä "Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina", joka julkistettiin tänään.

Selvityksessä on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kattavasti yritystukien vaikutuksia alkaville yrityksille. Kohderyhmänä olivat vuonna 2004 tai sen jälkeen perustetut yritykset, joita valtio on tukenut. Kyselyyn vastasi noin 1500 yritystä.

Selvityksen mukaan yritystukea saaneet yritykset menestyvät parhaiten, kun niillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja jos ne ovat saaneet rahoituksen ohella kokenutta mentorointia verkostoitumiseen ja osaamiseen.

Oikea rahoitus oikeaan vaiheeseen

Selvitys kohdistui yritystukiin, joiden tavoitteena on tukea kasvua ja kansainvälistymistä. Tarkempaan tarkasteluun valittiin Tekesin avustukset ja lainat, Tekesin ohjelmat, Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille (NIY-rahoitus) sekä Finnveran lainat ja takaukset ja ELY-keskusten myöntämät kehittämisavustukset.

Yritystuista keskusteltaessa on tiedettävä eri tukimuotojen tavoitteet. Selvitys korostaakin, että on tärkeää tunnistaa, että joillain tuilla voi olla myös muita kuin kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä tavoitteita esimerkiksi alueiden elinvoimaisuuteen tai ympäristöön liittyen. Näitä tukia ei otettu tämän tarkastelun piiriin.

Kaikki Tekesin innovaatiorahoitus on uudistumista ja kasvua eteenpäin vievää yritystukea.

"Selvityksen johtopäätökset ovat erittäin kannustavia. Innovaatiorahoitus tuottaa hyviä tuloksia yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Kehitämme toimintaa eteenpäin yhteistyössä muiden Team Finland -kumppaniorganisaatioiden kanssa", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

Laaja selvitys tarkasteli muun muassa vuosina 2011 -2013 liikevaihtoaan vähintään 20 prosenttia kasvattaneita yrityksiä eri rahoitusmuotojen näkökulmasta. Tässä ryhmässä nopeimmin kasvoivat Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta saaneet yritykset. Näiden yritysten liikevaihdon muutos 2011 -2013 oli 742 prosenttia. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus vaikutti merkittävästi myös yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyyn ja pääoman hankkimiseen.

Vaikka Tekesin Nuoret innovatiiviset -rahoitus osoittautui hyvin toimivaksi kasvun ja kansainvälistymisen tukimuodoksi, selvityksessä todetaan, että on selvää, että rahoituksen laajentaminen suurelle joukolle yrityksiä ei välttämättä ole mahdollista, mutta siinä toteutettuja periaatteita ja uusia käytäntöjä on mahdollista hyödyntää myös muissa tukimuodoissa.

Selvityksen mukaan myös muut Tekesin rahoitusta sekä Tekesin ohjelmia hyödyntäneet yritykset kasvoivat selvästi. Tekesin avustuksia ja lainoja hyödyntäneistä yrityksistä yli puolet arvioivat rahoituksen vaikutuksen esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan ja markkinoille pääsyyn (time-to-market) erittäin merkittäväksi.

Kehityskohteena alkuvaihe

Selvityksen mukaan yritystukia kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota vaiheeseen ennen yritysten varsinaisen liiketoiminnan käynnistymistä. Tällöin keskeistä olisi luoda kannusteita riskinotto- ja kasvuhakuiselle yrittäjyydelle sekä vahvistaa yritysten ja yrittäjien resursseja toiminnan alkuvaiheessa. Näitä kannusteita voisivat olla toimintamallit yrittäjätiimien rakentamiseksi tai menestyneiden yrittäjien kannustaminen mukaan alkuvaiheen yritysten toimintaan.

Yritysten myöhemmissä kehitysvaiheissa tuissa voisi esimerkiksi yhdistää ei-rahallista ja rahallista tukea ja sitoa rahoitus erilaisten välitavoitteiden saavuttamiseen.

Selvityksen ovat laatineet Ramboll Management Consulting Oy ja kanadalainen The Evidence Network. Sen kohderyhmänä olivat vuonna 2004 tai sen jälkeen perustetut yritykset, joita valtio on tukenut. Kyselyyn vastasi noin 1500 yritystä.

Selvitys on luettavissa sähköisesti TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut 
Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=117633

Lisätietoa:

Eeva Landowski