Olkaa hyvä: Tuoreinta tutkimustietoa sote-palvelujen kehittämisen avuksi

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoituksella on tehty laajasti tutkimusta, jonka tuloksia kannattaa hyödyntää sote-myllerryksen pohdinnoissa. Tämän vuoden lopussa päättyvä ohjelma tavoitteli innovaatiotoiminnan avulla uudistuneita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä lisääntyneitä liiketoimintamahdollisuuksia.

Tekes rahoitti ohjelmasta yhteensä 59 tutkimus- ja 168 kehittämisprojektia. Lähes kaikki tutkimusprojektit rahoitettiin vuonna 2013 järjestetyssä tutkimushaussa. Tässä tuoreimpien tutkimusten tuloksia.

Vaikuttavaa sosiaali- ja terveysjohtamista reaaliaikaisella tutkimustiedolla

Tekesin rahoittamassa tutkimuskonsortiossa on kehitetty täysin uudenlainen pelillinen ja houkutteleva tiedonkeruun väline JoPe, jonka avulla pelaajat - sosiaali-ja terveysjohtajat ja esimiehet – pystyvät välittömästi arvioimaan omaa johtamistapaansa ja organisaationsa johtamisen tilaa. Näin peliä voidaan käyttää johtamiskäytäntöjen kehittämiseen niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Pelin avulla tutkijat keräävät aineistoa suorasti ja epäsuorasti sote-palveluiden johtamisen analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Aineiston kerääminen on parhaillaan käynnissä. Hanke päättyy kesäkuussa 2016.
Lue lisää

Monimutkaisten sote-palvelukokonaisuuksien hallinta helpommaksi simuloinnin avulla

Tekesin rahoittama tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että rakenteelliset ratkaisut, kuten uudet järjestelmät ja ohjeet ja näihin perehdyttäminen eivät riitä aikaansaamaan toivottua muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksissa. Tarvitaan myös yhteisen ymmärryksen rakentamista eri ammattiryhmien ja asiakkaiden kesken.
MOSAIC - Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla -hankkeen loppuseminaari SOTEpelit – Ward Games järjestetään 25.1. tiedekeskus Heurekassa Vantaalla.
Lue lisää

Parempaa terveyttä terveystiedon kokonaisvaltaisella hyödyntämisellä

Tutkitulla tiedolla johtaminen auttaa parantamaan toimintamalleja sekä ymmärtämään, millaisiin ryhmiin tai ongelmiin kannattaa keskittyä esimerkiksi työpoissaolojen vähentämisessä ja työkyvyn parantamisessa. Terveysaiheista tietoa kerääntyy jatkuvasti julkisten toimijoiden lisäksi myös yritysten toimesta. Tämän tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä tutkimuksessa että yritysten palvelun parantamisessa on edelleen suhteellisen harvinaista. Health Data Mining -projekti on selvittänyt tiedon hyödyntämismahdollisuuksia ja tuottanut tutkimustuloksia tällaisista aineistoista.
Lue lisää

Tutkimus kannustaa innovatiiviseen palvelujen järjestämiseen terveydenhuollossa

Tekesin rahoittamassa Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen konsortiohankkeessa on tutkittu ja arvioitu verkostoituneita julkisyksityisiä yhteistyömuotoja terveyspalveluissa innovaatioiden synnyn, käyttöönoton ja leviämisen tuloksellisuuden näkökulmasta.
Lue lisää

Sote- ja hyvinvointipalvelujen yhteentoimivuutta kehittämässä

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus on avaintekijä, kun uusilla sovelluksilla ja teknologiaratkaisuilla tuetaan uudistuvaa sote-palvelujärjestelmää ja asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja. Se on myös perusedellytys uusien teknisten innovaatioiden integroinnille ja sähköisten palvelujen verkoston kehittämiselle hyvinvointipalveluissa. Standardien hyödyntäminen ja edistäminen on edellytys yhteentoimivien ratkaisujen kehittämiselle.
Lue lisää 

Laajempia valinnanvapausnäkökulmia sote-uudistukseen

Valinnanvapauden muotoutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa –hankkeessa on pyritty laajentamaan näkemystä valinnanvapaudesta. Valinnanvapaus on keskeinen osa hallituksen ajamaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hankkeella on läheinen yhteys sote-uudistuksen virkamiesvalmisteluun.
Lue lisää

Uusia toiminta- ja kumppanuusmalleja sote-päätöksenteon tueksi

Yksityinen ja julkinen tuotanto kilpailevat samoista asiakkaista. Jotta yksityisen luomat kustannusvaikuttavat palveluinnovaatiot leviäisivät laajalti, tarvitaan uusia julkisen ja yksityisen kumppanuusmalleja. Uusien toiminta- ja kumppanuusmallien parempi hyödyntäminen voi mullistaa tulevan sote-mallin lopputuloksen.
Lue lisää

Sote-palvelumarkkinoiden kehittämisen ja innovatiivisten tuotantotapojen kysymykset kiteytyvät johtajuuteen

Uudenlaiset asiakasvaikuttavuuteen tähtäävät toimintamallit haastavat nykyisiä palveluita ja palvelujärjestelmää kehittymään ja samalla kyseenalaistavat tavat, joilla palveluita on perinteisesti totuttu tuottamaan ja hankkimaan. Kesäkuuhun 2016 jatkuvan Markkinoiden luominen ja huoltaminen -hankkeen välitulokset osoittavat, että palvelumarkkinoiden kehittämisen ja innovatiivisten tuotantotapojen aikaansaamisen kysymykset kiteytyvät johtajuuteen.
Lue lisää

Vanhuksia liikkumiseen aktivoivissa peleissä vielä parannettavaa – Aasiassa olisi kysyntää

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoituksella on tutkittu ja kehitetty pelillisiä ratkaisuja vanhusten aktivointiin. Kun Gamified Solutions in Healthcare -hankkeessa verrattiin kaupallisia kuntoilupelejä hankkeessa toteutettuihin kuntoilupelien prototyyppeihin, havaittiin että ne ovat monesti liian monimutkaisia. Pelejä tulisi mukauttaa ikäihmisten tarpeisiin esimerkiksi liikeratojen suhteen, mutta nykyisissä sovelluksissa tämä ei yleensä ole mahdollista. Testien perusteella vaikuttaisi, että suomalainen peligrafiikka kiinnostaa aasialaisia ikääntyneitä pelaajia.
Lue lisää

Puolen Suomen terveydenhuollon logistiikka yhdestä palvelukeskuksesta?

Terveydenhuollon logistisia palveluja hoidetaan Suomessa pääsääntöisesti sairaaloiden ja kuntien omana palveluna, osin muun toiminnan ohessa. Tätä toimintatapaa voidaan kehittää mm. lisäämällä hoitohenkilökunnan ja logistiikkapalveluhenkilökunnan yhteistyötä siten, että eri toimijat hakevat aktiivisesti innovatiivisia tapoja luoda arvoa yhdessä. Tämän on osoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman Terveet tukipalvelut -hanke, jossa on tutkittu terveydenhuollon logistisia tukipalveluja eri näkökulmista.
Hankkeen loppuseminaari on Oulussa 8.2.2016.
Lue lisää

Asiakkaan omiin kykyihin panostamalla voidaan vauhdittaa palvelusektorin muutosta

Asiakkaan omiin kykyihin panostamalla voitaisiin aidosti vauhdittaa hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalveluissa palvelusektorin muutosta. Kansallisten, paikallisten ja organisaatiokohtaisten ratkaisujen tulisikin tukea ennen kaikkea kuluttajan itsensä tekemiä valintoja, joiden käyttöön hän on sitoutunut omilla investoinneillaan.
Lue lisää

Terveysaseman valinnassa todelliset vaihtoehdot vähäisiä tai niitä ei tunneta

Tutkimus osoittaa, että terveysasemien käyttäjät pitävät valinnanvapautta tärkeänä vaikka hyvin harva on vaihtanut terveysasemaansa. Iäkkäämmät asiakkaat, naiset ja pitkäaikaissairaat pitivät vaihtamisen mahdollisuutta tärkeimpänä. Terveysasemaa vaihtaneet ovat keskimääräisiin terveysaseman asiakkaisiin verrattuna useammin pitkäaikaissairaita ja käyttävät palveluita useammin. Vaihtaminen on tapahtunut useammin yksityiselle terveysasemalle.
Lue lisää 

Tutkimuksesta eväitä hyvinvointipalveluorganisaatioiden parempaan yhteispeliin

Sote-palvelujen valinnan vapauden myötä terveys- ja hyvinvointipalvelujen muotoilun tarve kasvaa. Aalto-yliopistolla ja Laurea-ammattikorkeakoululla on meneillään tutkimushanke, jonka tulosten perusteella on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään, tuottamaan ja hankkimaan uudenlaisia hyvinvointipalveluja tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.
Lue lisää

Yritysostot käytettävin malli työterveyshuollolle Venäjälle etabloitumisessa

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman rahoituksella on kartoitettu kysynnän ajureita, jotka mahdollistavat suomalaisten työterveyspalveluyritysten palvelujen tarjoamisen Venäjällä. Projektissa on kartoitettu terveyspalvelujen tuottamisen erilaisia mahdollisuuksia ja toiminnan esteitä. Yllättävintä on ollut huomata, että työsuojelu/työterveystoiminta on samoista käsitteistä huolimatta sisällöltään hyvin erilaista. Lisäksi lainsäädännön ja kulttuurin tuntemus on tärkeää ja niiden vaikutus toimintaan hyvin merkittävä.
Lue lisää

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

 

Pia Mörk