Kaivannaisalan tutkimusstrategia korostaa kestävää kehitystä

Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategia julkaistiin 21.4.2015. Strategian tavoitteena on turvata kaivannaisalan kansainvälisesti korkeatasoinen perustutkimus ja huippuosaaminen, edesauttaa kestävän liiketoiminnan kasvua sekä tuottaa läpimurtoinnovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja.

Kaivannaisalan tutkimustarpeisiin vaikuttavat yleiset yhteiskunnalliset tarpeet. Näistä merkittävimmät ovat kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen kaikkiin toimiin, resurssitehokkuuden lisääminen, kiertotalouden rakentaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen.

Kaivannaisalan tulee kehittää yhä uusia läpimurtotuotteita ja -palveluja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi on kehitettävä liiketoimintamalleja koko arvoketjulle ja materiaalien kierrätykseen. Tutkimustoiminnalla edesautetaan merkittävästi alan kehitystä.

Tekesin Green Mining -ohjelmassa erityisiä painoalueita ovat olleet vesien ja kaivosten sivuvirtojen käsittely.

"Jatkossa on tärkeää, että kiertotaloutta tarkastellaan laajasti, ja primäärituotannot on kytkettävä kiinteäksi osaksi kiertotaloutta. Tämä edellyttää toimialojen avointa yhteistyötä ja uusia toimintatapoja, muun muassa teollisuustuotannon selvästi kiinteämpää kytkemistä kiertotalouteen. Uudet toimintatavat avaavat mahdollisuuksia myös uusille liiketoiminnoille", sanoo Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen.

Strategiassa esitetään myös toimenpiteet kansallisen yhteistyön kehittämiseen ja tutkimuskeskittymien vahvistamiseen sekä tutkimuksen rahoitukseen. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä ehdotetaan uutta Tekes-ohjelmaa.

"Tekes kartoittaa parhaillaan uusia ohjelma-aihioita strategiamme Luonnonvarat ja resurssitehokkuus -teemassa. Kaivannaisalan kehitystarpeet ja Tekesin ohjelmalliset panostukset siihen katsotaan osana tätä tarkastelua. Vuonna 2016 päättyvän Green Mining -ohjelman jälkeen on tunnistettava uudet kasvun kärjet, joita yrityskenttä haluaa viedä eteenpäin", toteaa johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Lisätietoja

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi, puh. 050 5577 873

Ohjelmapäällikkö Kari Keskinen
kari.keskinen(at)tekes.fi, puh. 050 5577 843

 

Sanna Nuutila