Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta

Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat kaikkia kaupunkeja. HSY:n Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) -hankkeen tavoitteena on kehittää näistä aiheista sellaista osaamista, jota kelpaa viedä maailmalle.

REPA on Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelman hanke ja se kuuluu Tampereen vetovastuulla olevaan Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaan. Kehitystyön tavoitteena on edistää kaupunkien kestävää kasvua siten, että materiaalin ja energian käyttöä tehostetaan ja ilmanlaatua parannetaan.

REPA on jaettu kolmeen osaprojektiin, jotka ovat ilmanlaadun osaamis- ja innovaatiokeskittymä (REPA/ILMA), teolliset symbioosit ja älykäs vesi. Hankekokonaisuudessa pääkaupunkiseudulle luodaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistavat uusien ideoiden nopean testaamisen.

Uutta osaamista ei ole kuitenkaan tarkoitus omia vain pääkaupunkiseudun hyödyksi, vaan sitä valutetaan INKA-ohjelman avulla kautta Suomen ja sen jälkeen kilpailukykyisinä ratkaisuina kansainvälisille markkinoille.

”Olemme rakentaneet yhteistyötä muiden INKA-kaupunkien kanssa. Esimerkiksi Tampereen ja Lahden alueen toimijoiden väliltä on etsitty sellaisia liityntöjä, joista mahdollisimman moni kaupunki tai yritysosapuoli voisi hyötyä. Toimintamallit, jotka yhdessä kaupungissa löydetään, ovat myös muiden hyödynnettävissä”, korostaa hankepäällikkö Kimmo Koivunen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä.

”Yhteiseksi teemaksi on muotoutumassa innovatiiviset julkiset hankinnat. Substanssin kannalta yhteisiä intressejä löytyy esimerkiksi bioperäisistä tuotteista ja prosesseista.”

Kaupunkien tarjoamat referenssiympäristöt toimivat yrityksille arvokkaana ponnahduslautana kansainvälisyyteen.

”Yritysten kannalta INKA-yhteistyö johtaa toivottavasti uusiin referenssikohteisiin, jotka kaikki omalta osaltaan vauhdittavat kansainvälistymistä ja vientipotentiaalia.”

Projekteilla omat kehitysalustat

Koivunen tähdentää, että REPA-hankkeen osaprojekteissa on tavoitteena saada käyntiin kansainvälistä kärkeä edustavien innovaatioympäristöjen toiminta.

REPA/ILMA-projektissa luodaan ilmanlaadun testausympäristö entistä kattavamman ilmanlaatutiedon tuottamiseksi. Tätä tietoa hyödynnetään väestön hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkki projektissa jo tehdystä toteutuksesta on Helsingin Mäkelänkadun katukuiluympäristön ilmanlaadun entisiä huomattavasti monipuolisempi mittausasema, nk. supersite.

Teolliset symbioosit -projektissa edistetään Ämmässuon alueen kehittymistä ekoteolliseksi keskittymäksi. Siellä tullaan testaamaan ja pilotoimaan kiertotalouden innovaatioita. Tarkoitus on, että alueella voidaan jalostaa teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä kotitalouksien yhdyskuntajätettä.

”Kiertotalous liittyy vahvasti ajatukseen, jossa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskusta kehitetään ekoteollisuuskeskukseksi. Jätehuollon toimintaympäristö muuttuu merkittävästi sen myötä kun orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa astuu voimaan 2016. Niinpä sekajätettä ei enää kaatopaikoille viedä. Sekajätteen energiahyödyntäminen on jo lisääntynyt merkittävästi”, Koivunen mainitsee.

Älykäs vesi -projektissa puolestaan vesihuollon keskeisiä tietojärjestelmiä kehitetään  siten, että esimerkiksi vesijohtoverkostojen ja viemäreiden vuotoja sekä energiankulutusta voidaan vähentää. Lähtökohtana on tiedon eli ns. big datan tehokkaampi hyödyntäminen ja tavoitteena uusien tietotyökalujen kehittäminen.

”Kysymys on mittausten ja mittaustulosten analysoinnin sekä vesijohtoverkoston operoinnin ja omaisuuden hallinnan kehittämisestä”, tiivistää Koivunen.

HSY:n vesihuollon älykkyyden kehittämiselle on laadittu suuntaviivat vuoteen 2020 asti, joten Tekesin myöntämällä kaksivuotisella rahoituksella luodaan perustaa tulevaisuuden tehokkaalle vesihuollolle.

REPA-hanke kestää vuoden 2016 loppuun asti.

Katso myös projektipäällikkö Hanna Tukiaisen videohaastattelu Ämmässuon hankkeesta

Lisätietoja:

www.hsy.fi/repa

Haastattelu: Viestintätoimisto Teonsana
Kuva Ämmässuolta: Eero Lukin

Eero Lukin