Jarkko Virtanen: Fiksut kaupungit, innovaatioalustat ja kaupunkipolitiikka

Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Salo ovat tiiviissä yhteistyössä Tekesin kanssa hakeneet uuden kasvun edellytyksiä talouden kestävyysvajeen selättämiseksi. Fiksujen kaupunkien tavoitteena on mahdollistaa uusien innovatiivisten toimintamallien ja teknisten sovellutusten kehittyminen kaupunkien toimintaympäristössä.

Valtakunnallinen hanke etsii uusia vaihtoehtoja julkisten palvelujen tuottavuuden parantamiseksi ja kestävän kaupunkiympäristön muodostamiseksi siten, että samalla luodaan mahdollisuuksia avoimien innovaatioalustojen myötä uusien kansallisten vientituotteiden ja palvelujen kehittymiselle.

Merkittävät kehittämislinjaukset edellyttävät yleensä toteutuakseen yhteistä näkemystä siitä, millaisia visioita tavoitellaan ja millä toimenpiteillä niitä kohti pyritään. Valtakunnallisesti yhtenäisen kuvan markkinointi kansainvälisellä areenalla ei ole välttämättä helppo tehtävä, kun kysymys on useiden kaupunkien muodostamasta verkostosta.

Kaupungit ovat toimijoina poliittisesti johdettuja organisaatioita, jotka ovat samanaikaisesti sekä yhteistyössä keskenään että kilpailutilanteessa toistensa kanssa. Monimuotoisten yhteiskunnallisten näkemysten kompromissina kaupunkien poliittisesti hyväksytyt kehittämisvisiot ovat yleensä varsin laveita ja yhteisen kärjen löytyminen saattaa olla vaikeaa. Hyvässä visiossa ei usein olekaan kysymys siitä, mitä valintoja on tehty vaan siitä, mitä valintoja on jätetty fokuksen ulkopuolelle.

Demokraattiseen päätöksentekoon väistämättä liittyvien kompromissien seurauksena poliittisten visioiden kärki on usein liian tylppä viedäkseen kehitystä tehokkaasti kohti valittua suuntaa. Kaikkien tunnistettujen hyvien asioiden kannattaminen ja oletettujen huonojen asioiden vastustaminen johtaa usein näköalattomuuteen. Mikäli yksittäisten kaupunkien on vaikea löytää poliittisesti hyväksyttyjä keihäänkärkiä, miten helposti ne ovat johdettavissa kaupunkiverkoston yhteisiksi kärjiksi.

Yhteisen vision vaikeuden lisäksi kaupunkien poliittisessa päätöksenteossa ongelmana ovat usein keinot vision saavuttamiseksi. Ne vaihtelevat sen mukaan, mitä poliittista viiteryhmää niiden esittäjät kulloinkin edustavat. Kaikki allekirjoittavat näkemyksen valtion taloudellisesta ahdingosta, mutta yhteisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä siitä ulospääsemiseksi on yllättävän vaikea löytää. Kaupunkien poliittinen johtamisjärjestelmä saattaakin jo omalla toimintalogiikallaan muodostaa esteen avoimien ekosysteemien tai toimivien innovaatioalustojen muodostamiselle.

Tässä Tekes ja fiksut kaupungit yhdessä voivat tulla avuksi. Valtakunnallinen hanke voi löytää juuri ne yhteiset nimittäjät, joista on mahdollista muodostaa kansainvälisille markkinoille kohdennettu riittävän fokusoitunut ja houkutteleva valtakunnallinen visio. Toimenpiteet vision tavoittamiseksi tulisi sen sijaan johtaa hyvin vahvasti hankkeessa mukana olevien kaupunkien identiteetistä ja vahvuuksista.

Kaupunkiverkostossa toteutettavien toimenpiteiden tulisi olla samanaikaisesti konkreettisia ja innovatiivisia. Niiden tulisi olla oivaltavia ja yksilöllisiä, mutta samalla monistettavia ja tuotteistettavia. Helpointa on löytää keinot markkinoida sitä, mitä fiksuilla kaupungeilla on jo olemassa. Varsinaisena haasteena on sitten löytää markkinat sille, mitä ei välttämättä ole vielä edes suunnittelupöydällä.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, Turku

Eero Lukin