Asiakkaan omiin kykyihin panostamalla voidaan vauhdittaa palvelusektorin muutosta

Asiakkaan omiin kykyihin panostamalla voitaisiin aidosti vauhdittaa hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalveluissa palvelusektorin muutosta. Kansallisten, paikallisten ja organisaatiokohtaisten ratkaisujen tulisikin tukea ennen kaikkea kuluttajan itsensä tekemiä valintoja, joiden käyttöön hän on sitoutunut omilla investoinneillaan.

Näihin näkemyksiin on päädytty Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan kuuluneessa Tyyppi-hankkeessa. Siinä on tutkittu asiakkaan roolin muutostarvetta sekä yksityisen että julkisen sektorin hyvinvointi-, terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Asiakkaan asennemaailman ja motivaation muuttuminen on olennaisesti hitaampaa, kuin mitä digihypetys antaisi olettaa. Hankkeen laaja kuluttajatutkimus paljasti, että ikäluokassa 20‒45 vuotta valitaan edelleenkin mieluummin ihminen kuin digitaalinen ratkaisu terveys- ja hyvinvointitarpeiseen. Tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten toimijoiden merkitys digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja isossa digimurroksessa on vähäinen.

Hankkeen tulosten perusteella on nostettu esiin seuraavat avainratkaisut:

  • kansalaisen itsenäisen tekemisen lisääminen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi edellyttää fokuksen siirtämistä sairauksista ja sairausdatasta arkeen eli arkidataan ja terveysdataan
  • digitaalisten ratkaisujen hyödyt hukkuvat pirstaloituneisiin ratkaisuihin, joiden tuottamasta tiedosta ei tällä hetkellä pystytä tuottamaan kansalaisen ymmärtämää kokonaiskuvaa
  • kansalaisen oman terveyden ja hyvinvoinnin lukutaidon kehittäminen vaatii siirtymistä yleisestä valistuksesta ja ennaltaehkäisystä kohti arjen todistettavia tekoja ja henkilökohtaista viestiä
  • asiakkaiden itsenäisen ja ohjatun toiminnan seuranta ja validointi tulee tapahtua arkitiedon kautta
  • palvelut tulisi jatkossa suunnitella kansalaisten omien osallistumiskykyjen mukaan, eikä pelkästään diagnoosien tai organisaatioyksiköiden mukaisesti
  • ammattihenkilöstön asennemuutosta on edistettävä systemaattisesti, jotta asiakkaan oma aktiivisuus kyetään hyödyntämään ja kanavoimaan käyttöön osana palveluita.

Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikkö. Hankkeeseen ovat osallistuneet hyödyntäjäorganisaation roolissa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Vierumäki Country Club Oy ja Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö. Tutkimushanke toteutettiin vuosien 2014‒2015 aikana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Henri Karppinen
Saimaan ammattikorkeakoulu
Puh. 040 631 3800
henri.karppinen (at) saimia.fi

Projektipäällikkö Jouni Koivuniemi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Puh. 0400 580 683
jouni.koivuniemi (at) lut.fi

Projektipäällikkö Petri Järvinen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Puh. 040 4887020
petri.jarvinen (at) haaga-helia.fi

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) alan tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.

Pia Mörk