Tutkimus asenteista kaivannaistoimintaan

Jyväskylän yliopisto on kartoittanut suomalaisten kaivannaisasenteita ja julkaissut kirjan Sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat. Kirja on osa Tekesin Green Mining -ohjelman tutkimushanketta, jota Itä-Suomen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto tekevät yhdessä.

Kaivannaistoiminnan hyväksyttävyyttä tarkastellaan Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Kirja on ensimmäinen laaja-alainen kaivannaisasenteita tarkasteleva teos Suomessa. Kansainvälisestikin asiasta on vasta vähän tietoa.

Selvitys osoittaa, että kansalaisten luottamus ympäristölainsäädäntöön kaivostoiminnasta aiheutuvien merkittävien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisijänä sekä näitä valvoviin viranomaisiin on melko matalaa. Matalinta luottamus lainsäädäntöön ja viranomaisiin on Kainuussa ja korkeinta Lapissa.

Tulokset osoittavat, että kaikissa tutkimuksen kohdemaakunnissa parhaiten hyväksytään kiviainesten ja luonnonkivien louhinta ja toisiksi parhaiten metallien ja mineraalien louhinta. Sen sijaan uraanin louhintaan suhtaudutaan epäilevämmin. Naiset ovat tyypillisesti vähemmän hyväksyviä eri kaivannaisten louhintaa kohtaan kuin miehet kaikissa tutkimuksen kohdemaakunnissa.

Jyväskylän yliopiston tiedote: Tuore tutkimus kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä

Sosiaalisen toimiluvan ehdot ja rajat -kirja

Green Mining -ohjelma

Sanna Nuutila