Tekesiltä miljoonaruiske sote-alan innovaatioihin

Tekes rahoittaa tulevien kahden vuoden aikana sote-alan tutkimus- ja kehityshankkeita lähes kuudella miljoonalla eurolla. Etusijalle nousee asiakaslähtöisyys, jota edistetään mm. etäyhteyksien ja peliteknologian avulla. Työterveyshuollosta puolestaan rakennetaan sote-alan vientituotetta.

Tekesin "Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa" -ohjelmasta vuosille 2014-2016 myönnetyn rahoituksen yhteissumma on noin kuusi miljoonaa euroa. Se jakaantuu yhteensä kahdelletoista eri puolilla Suomea käynnistyvälle tutkimus- ja kehityshankkeelle.

Kohteina muun muassa markkinoiden toimivuus, asiakasnäkökulma ja peliteknologian hyödyntäminen

Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Haaga-Helian "Tyyppi-asiakkaan päivittäminen tulevaisuuden arkeen" -projektissa tutkitaan Sote-palveluiden asiakaskuntaa ja rakennetaan työkaluja heidän roolinsa aktivointiin ja osallistamiseen.

Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja Työterveyslaitoksen "Kysynnän ajurit työterveyspalveluiden kaupallistamisessa Venäjälle" -projekti puolestaan pureutuu työterveyspalveluiden viennin kehittämiseen. Monitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda Venäjän markkinoille tähtääville suomalaisille työterveyspalvelualan yrityksille kehittämisalusta, jonka avulla ne voivat tuotteistaa palvelut kansainväliseksi vientituotteeksi.

Oulun yliopiston tutkimushankkeessa "Osallistava räätälöity etäpalvelukonsepti ikääntyneiden terveyden edistämiseen" parannetaan ikääntyvien omaehtoista terveyden ylläpitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä asiakkaiden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden pohjalta räätälöityjen etäpalveluiden avulla. Projektin avulla on mahdollista luoda kansainvälisiä liiketoimintamalleja sekä niiden laatu- ja vaikuttavuusmääreitä.

Markkinoiden toimivuus myös tutkimusaihe

Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa "Markkinoiden luominen ja huoltaminen sekä vaikuttavien palvelujen innovatiivinen hankinta" kohteena ovat kuntien palvelumarkkinat, sen eri toimijoiden intressit sekä kuntien oman toiminnan vaikutukset markkinoiden toimivuuteen. Tavoitteena on kehittää uusia palvelukokonaisuuksia, verkostojohtamista sekä tuloperusteisen hankinnan muotoja ja tapoja.

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun "Gamefied Solution in Healthcare" -hanke tutkii ja kehittää pelillistämiseen sekä muun muassa liikkeentunnistukseen pohjautuvia ratkaisuja, joilla helpotetaan ikääntyvien kotona asumista. Ratkaisuja testataan laajalti sekä julkisissa että yksityisissä terveyspalveluissa ja eri kokoisissa kunnissa.

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteishankkeessa "Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa" pyritään parantamaan ja nopeuttamaan sote-palveluihin liittyvien innovaatioiden käyttöönottoa. Tulevien kahden vuoden aikana haetaan vastauksia mm. siihen, mitä vaikutuksia innovaatioilla on, kuinka innovaatiot ja uudet toimintatavat saadaan juurrutetuksi arkisiin käytäntöihin sekä etsitään tapoja, joilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta olisi edullisinta järjestää.

Myönteisen rahoituspäätöksen sai myös Oulun yliopiston, OSEKK:n ja Aalto korkeakoulusäätiön "Julkisen ja yksityisen yhteistyö – vaikuttavat toimintamallit Sote-palveluiden arvoverkostoissa"-tutkimus. Sen pohjalta luodaan uusia kumppanuusmalleja, tunnistetaan uusia innovaatiomahdollisuuksia ja levitetään niitä tehokkaasti myös käyttöön. Tätä kautta yrityspartnereille syntyy parempia kumppanuusverkostoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, kunnille puolestaan tehokkaampia ja vaikuttavampia palveluja.

Valinnanvapautta ja asiakaslähtöisyyttä

"Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi" on THL:n ja Demos Oy:n yhteishanke, jossa tuotetaan uutta tietoa valinnanvapauden lisäämisestä niin Sote-palveluissa kuin osana yhteiskunnan yleistä muutosta. Monitieteisessä ja -alaisessa tutkimuksessa selvitetään, kuinka valinnanvapautta on edistetty Suomessa ja muissa maissa, millaisia kokemuksia siitä on ollut ja mitä markkinavaikutuksia se on aiheuttanut.

THL:n ja Tampereen yliopiston "Perusterveydenhuollon asiakaslähtöiset toimintamallit – valinnanvapautta ja integraatioita" -tutkimuksessa rakennetaan terveydenhuoltoon kustannustehokas palvelumalli, jossa yhdistyvät valinnanvapaus, asiakaslähtöisyys, asiakastarpeiden huomioiminen ja siihen perustuva palveluiden integrointi. Hankkeessa tutkitaan valinnanvapauden vaikutuksia erityisesti pitkäaikaissairaiden ja runsaasti palveluja käyttävien näkökulmasta.

"Vaikuttavaa johtamista reaaliaikaisella tutkimustiedolla" on Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen vuoden 2016 puoliväliin jatkuva kehityshanke. Tavoitteena on rakentaa sote-organisaatioille itse käytettävä ja innovatiivinen johtamis- ja arviointityökalu eArvoverkko, jonka sisältö tuotetaan tutkimustiedon sekä organisaatioista saatavan kokemuksen perusteella.

Oulun yliopisto sai rahoituksen "Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmässä" -hankkeelle. Kaksi ja puoli vuotta kestävässä tutkimus- ja kehitysprojektissa keskitytään terveydenhuoltoa tukeviin ja eri organisaatiorajat ylittäviin logistisiin palveluihin haja-asutusalueilla. Hankkeessa ovat mukana myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Itella Posti Oy.

Sote-organisaatioiden keskinäiset tiedonkulku- ja koordinointiongelmat tuovat alati uusia haasteita asiakkaiden turvallisuudelle, hoidon laadulle ja taloudelliselle tehokkuudelle. VTT:n tutkimushankkeessa "Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla" toiminnan hallintaan tuodaan kompleksisten organisaatioiden ajattelutapaa ja käsitteistöä. Käytännön tueksi luodaan myös pelillisen simulaatiotyökalun prototyyppi.

Lisätietoja näistä hankkeista löytyy Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman projektihausta.

Kuvaukset ohjelman aiemmista projekteista Yritys- ja tutkimusprojektit 2008-2015 -julkaisusta (pdf)

Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelman visiona ovat innovaatiotoiminnan avulla uudistuneet sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet. www.tekes.fi/sosiaalijaterveyspalvelut

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen

Pia Mörk