Tekes rahoittaa kolme uutta strategista tutkimusavausta

Tutkimuksen avulla puuttuvia palasia uusien energiamuotojen käyttöönottoon, yksilölliseen terveydenhuoltoon ja biologisten systeemien hyödyntämiseen teollisuudessa.

Tekes on tänään päättänyt rahoittaa kolme uutta strategista tutkimusavausta. Tutkimusavaukset ovat visionäärisiä ja erittäin vaativia tutkimushankkeita, joiden tuloksien avulla Suomeen luodaan merkittävää uutta osaamista ja pohjaa uudenlaisten kasvualojen synnylle. Tutkimuksessa yritysten näkemys tulosten hyödyntämisestä on osa hankkeen toteutusta alusta alkaen.

Nyt rahoitetuissa hankkeissa tutkimusryhmät etsivät ratkaisuja maailmanlaajuisesti tärkeisiin aiheisiin kuten uusien energiajärjestelmien kehittämiseen, öljyriippuvuuden vähentämiseen uudenlaisten materiaalien avulla sekä henkilökohtaisen terveystiedon hyödyntämiseen sairauksien ehkäisyssä.

Tekes on rahoittanut yhteensä kahdeksan isoa strategista tutkimusavausta. Syyskuussa 2014 sulkeutuu tämän vuoden toinen haku, jolloin laajojen ja vaikuttavien tutkimusavausten hankemäärä tulee täyteen. Uusia strategisten tutkimusavausten hakuja ei järjestetä vuonna 2015.

”Tavoittelemme mahdollisimman tasapainoista strategisten avausten kokonaisuutta. Syksyn haussa etsitään uusia aihepiirejä ja elinkeinoelämää palvelevia kokonaisuuksia. Odotamme jo tiedossa olevia ja hyvin valmisteltuja tutkimushankekokonaisuuksia”, sanoo johtaja Ilona Lundström Tekesistä.

”Tekes valmistelee parhaillaan strategiaa tuleville vuosille.  Elinkeinoelämän uudistumista tukeva ja uusille kasvualoille merkittävä tutkimus on Tekesille tärkeää tulevaisuudessakin”, Lundström korostaa.

Lisätietoa

johtaja Ilona Lundström, Tekes
puh. 02950 55678
ilona.lundstrom(at)tekes.fi

Tietoa strategisten tutkimusavausten rahoituksesta ja käynnissä olevista tutkimusprojekteista

 

Rahoitetut strategiset tutkimusavaukset 26.6.2014

Vuoden 2014 ensimmäisessä strategisten tutkimusavausten haussa Tekes rahoittaa kolme hanketta. Osassa tutkimushankkeissa rahoituspäätökset on tehty ensimmäiselle jaksolle.  Hankkeilla on mahdollisuus toiseen jaksoon, jonka jatkorahoituksesta päätetään hankkeen etemisen perusteella.

Neo-Carbon Energy - paalupaikalle tulevaisuuden energiajärjestelmän kehityksessä

Toteuttajat: Teknologian tutkimuskeskus VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun yliopisto/tulevaisuuden tutkimuskeskus
Koordinaattori: TkT Pasi Vainikka, VTT
Tekesin rahoitus: 4 990 700 euroa (2014 - 2016).

Energiajärjestelmässä tuotanto ja kulutus ovat jatkuvassa tasapainossa. Sen toiminnan edellytyksenä on, että riittävä määrä energiaa on varastoituna pääasiassa kemiallisena energiana erilaisissa fossiilisissa polttoaineissa. Mikäli tulevaisuuden päästötön energiajärjestelmä perustuu aurinko- ja tuulienergiaan, tuotannon ja kulutuksen tasapainon hallinta on erittäin haasteellista, koska tuotantoa ei voi säätää kulutusta seuraten. Lisäksi energiantuotanto on hajautunut yhä pienempiin yksiköihin – jopa kotitalouksiin – jotka ovat tulevaisuudessa sekä energian tuottajia että kuluttajia.

Aurinko- ja tuulienergian merkittävä käyttöönotto aikaansaa murroksen energiajärjestelmässä, joka vaatii uudenlaisten energiavarastoteknologioiden, palveluiden, energiamarkkinoiden, liiketoimintamallien, lainsäädännön ja arvoketjujen luomista, silla nykyisen järjestelmän monet perusperiaatteet menettävät merkityksensä. Eri sektorit kuten sähkö, lämpö ja liikenne, sekä energiaa käyttävä teollisuus tulee integroida käyttämään näitä vaihtelevia energiamuotoja. Energiajärjestelmän muutos tuo mukanaan myös laajempia, sosio-ekonomisia muutoksia. Tätä muutosta – sen edellytyksiä, mahdollisuuksia ja ilmentymiä - ennakoidaan koko yhteiskunnan muutoksen ja myös globaalin kehityksen valossa.

Neo-Carbon Energy on poikkitieteellinen tutkimushanke, joka keskittyy tulevaisuuden energiajärjestelmän toiminnallisiin periaatteisiin, teknologioihin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Sen tavoitteena on luoda näkemys pääasiassa aurinkoon ja tuuleen perustuvan päästöttömän energiajärjestelmän tarpeista, järjestelmän liiketoiminnallisista mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä tutkia ja kehittää kohdennetusti tulevaisuuden energiajärjestelmän avainteknologioita – erityisesti sähköverkkoon kytkettyä laajamittaista energiavarastointia ja sen yhdistämistä muihin energiasektoreihin.

Tavoitteena on järjestelmä, jossa merkittävässä osassa on laajamittainen energian varastointi hiilivetyjen muodossa. Aurinko- ja tuulisähkön avulla valmistetut polttoaineet, kuten esimerkiksi synteettinen maakaasu, voidaan varastoida, jakaa ja käyttää jo olemassa olevassa energiainfrastruktuurissa. Järjestelmä olisi hiilidioksidin suhteen neutraali, koska sähköenergiajärjestelmän hiilidioksidikierto voidaan sulkea, ja liikenteen sekä teollisuuden päästöt voidaan uudelleensitoa käyttämällä ilmakehän hiilidioksidia energiajärjestelmän hiilenlähteenä.

Digital Health Revolution

Toteuttajat: monitieteinen tutkija- ja asiantuntijaryhmä Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen Teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta
Koordinaattori: Maritta Perälä-Heape, johtaja, Centre for Health and Technology, Oulun yliopisto
Tekesin rahoitusosuus: 4 047 400 euroa (2014 - 2016)

Yksilöllisen terveys- ja hyvinvointitiedon hyödyntäminen kansalaisten terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on maailmanlaajuinen suuntaus, jonka eturintamassa myös Suomi on vahvasti mukana. Monialaisen Digital Health Revolution -tutkimushankkeen visiona on mahdollistaa yksilöstä saatavan tiedon hyötykäyttö osana personoituja, ennaltaehkäiseviä palveluja sekä parantaa kansalaisen mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon.

Hankkeen lähtökohtana on, että yksilö voi hyödyntää omia tietojaan itse valitsemissaan käyttökohteissa sekä kontrolloida tietojensa käyttöä. Hankkeen tavoitteena on yhdistää systemaattisesti eri lähteistä saatavaa tietoa, mukaan lukien yksilön genomitieto, terveys- ja hyvinvointiseurantatieto sekä arkikäyttäytymiseen liittyvä tieto eli ihmisen digitaalinen jalanjälki. Tavoitteena on älykkäästi jalostaa yksilöllinen terveystieto yhteiskunnan ja yksilön hyödyksi uusina palveluratkaisuina.

Hankkeessa tullaan rakentamaan henkilökohtaiseen tietoon perustuvia käyttäjälähtöisiä, ennaltaehkäiseviä palveluratkaisuja palvelupilottien avulla. Hankkeella pyritään perinpohjaiseen asenneilmapiirin muutokseen liittyen digitaalisen tiedon hyödyntämisen tapoihin. Siksi tekemisen ytimessä on mydata.fi-yhteisön rakentaminen, mikä samalla myös mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja uusien palveluratkaisujen kehittämisen eettisiä ja lainmukaisia säännöksiä noudattaen.
Pitkällä aikajänteellä hankkeen tulokset mahdollistavat henkilökohtaiseen tietoon perustuvien ennaltaehkäisevien palveluratkaisujen integroitumisen myös osaksi julkista terveydenhoitoa ja tulevaisuuden palvelurakennetta.

Living Factories

Toteuttajat: Aalto-korkeakoulusäätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turun yliopisto
Koordinaattori:
Tutkimusprofessori Merja Penttilä
Tekesin rahoitus:
3 955 000 euroa (2014 - 2016)

Living Factories (Elävät tehtaat) -ohjelman tarkoituksena on kehittää ja hyödyntää Suomessa synteettiseen biologiaan perustuvia mahdollisuuksia. Synteettistä biologiaa pidetään yhtenä tulevaisuuden läpimurtoteknologiana, jolla on suuri vaikutus tulevaisuuteemme. Synteettinen biologia perustuu siihen, että voimme suunnitella ja valmistaa aivan uudenlaisia biologisia systeemeitä, eläviä koneistoja, joita ei löydy luonnosta. Tällä tavoin voimme kehittää uusia tehokkaita teollisia prosesseja ja tuotteita. Living Factories (Elävät tehtaat) –ohjelmassa luomme uudenlaisen kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön, jossa yhdistyvät tutkimus, koulutus ja teollinen toiminta ja jossa hyödynnetään ainutlaatuisia biologisia toimintoja yhdistettynä insinööritieteisiin. Näin voimme kehittää visionäärisiä ratkaisuja kestävää bio-pohjaista yhteiskuntaa varten. Ohjelman pääpaino on energiaa säästävien ja hiilipäästöjä vähentävien prosessien kehityksessä.

 

LMS