Sähköiset oppimateriaalit monipuolistavat oppimista ja opetusta

Sähköiset oppimateriaalit ovat yleistymässä kouluissa. Niiden tarkoituksena on monipuolistaa oppimisen ja opetuksen tapoja. Parhaimmillaan ne myös tarjoavat mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen. Sähköisten oppimateriaalien kehittäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Tekes-rahoitteisessa Systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa (SysTech) sähköisiä oppimateriaaleja on kehitetty tutkimuslaitosten, yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä. Perusopetuksen fysiikan, maantiedon ja terveystiedon opiskeluun suunnatusta Ubilabs-oppimateriaaliportaalin tuottamisesta vastaavat SysTechiin osallistuvista yrityksistä Kustannusosakeyhtiö Otava, Edita Publishing Oy, Ubiikki Oy, Advant Games Oy ja Moido Games Oy. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tutkijatiimi vastasi Ubilabs-portaalin asiantuntija-arvioinneista ja käyttökokeiluista. Lukuvuoden 2013–2014 aikana käyttökokeiluihin osallistui 12 koulua eri puolilta Suomea.

Erilainen oppimisympäristö tuo vaihtelua ja edistää oppimista

"Ubilabs-oppimateriaaliportaalin käyttökokeilussa mukana olleet oppilaat kokivat erilaisen oppimisympäristön edistävän oppimista ja tuovan vaihtelua oppitunneille. Digitaalisten työkirjojen videot, simulaatiot, kuvat ja tehtävien toiminnallisuus havainnollistivat opiskeltavaa asiaa siten, että oppilaat kokivat oppivansa eli opittavan asian ´jäävän paremmin päähän´, kertoo projektitutkija Titta Kutvonen-Lappi Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.

Myös opettajat arvioivat sähköisen oppimateriaalin tuovan lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Sekä opettajat että oppilaat kokivat työkirjan antaman välittömän palautteen kannustavan opiskeluun ja lisäävän oppimismotivaatiota. Lisäksi opettajat mainitsivat lisäarvona muun muassa tietoteknisten taitojen ja tiedonhakutaitojen kehittymisen. Tietokone itsessään työskentelyvälineenä motivoi osaa oppilaista opiskelemaan.

Sähköisellä oppimateriaalilla kohti yksilöllistä oppimista

"Sähköisillä oppimateriaaleilla on mahdollista ottaa huomioon oppijoiden erilaiset taidot sekä oppijoille ominaiset oppimistyylit, työskentelyn rytmi, valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden mielestä oli tärkeää, että he saivat edetä tehtäviä tehdessään omaan tahtiinsa ja pystyivät siten itse vaikuttamaan omaan työskentelyynsä oppitunneilla, analysoi projektitutkija Maija Kaisla Jyväskylän yliopistosta. Oppilaat kokivat digitaalista työkirjaa käyttäessään oppimisilmapiirin rennoksi, koska "sai ite vähän niinku päättää, mitä tekee". Myös opettajat toivat esiin yksilöllisen oppimisen yhtenä digitaalisen oppimateriaalin hyvistä puolista.

Lisätietoja

Professori Marja Kankaanranta
marja.kankaanranta(at)jyu.fi

www.systechlearning.fi

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Lue aiempia uutisia Systech-hankkeesta:

Oppilaat ja opettajat mukana kehittämässä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja

Suomalaisyritysten digitaaliset oppimisratkaisut kansainvälisen kiinnostuksen kohteena

 

Pia Mörk