Neobio- ja Symbio-ohjelmien arviointiraportti julkaistu

Tekesin päättyneiden NeoBio- ja Symbio-ohjelmien vaikuttavuudesta on tehty arviointi. Ohjelmissa onnistuttiin mm. parantamaan teollisuuden tarpeiden tuntemusta korkeakouluissa ja lisäämään osaamista bioteknologiassa.

NeoBio-ohjelma

NeoBio-ohjelman tavoitteena oli kehittää uusia ja entistä te­hokkaampia metodeja bioteknologiseen tutkimukseen, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edesauttaa bioteknolo­giasektorin verkostoitumista.

Ohjelman kokonaisbudjetti oli 78 milj. eu­roa, josta Tekesin osuus oli 48 milj. euroa, maa- ja metsätalous­ministeriön 3 milj. euroa ja projektin osallistujien 26 milj. euroa. Ohjelmassa rahoitettiin yhteensä 136 projektia.

Tutkimusryhmistä syntyi ohjelman aikana 21 tohtorin väitöskirjaa ja 60 muuta opinnäytetyötä. Lisäksi perustettiin viisi uutta yritystä ja jätettiin 21 patenttihakemusta. Teknologiansiirtosopimuksia syntyi 42, lisensointiso­pimuksia 5 ja palvelututkimussopimuksia 15.

Osallistuneiden yritysten mielestä NeoBio-ohjelman tärkein anti oli kompetenssin ja taitojen kehittyminen. Suurena ongelmana nähtiin se, että bioteknologiateollisuus ei oikein ole pystynyt nouse­maan merkittäväksi alaksi Suomessa.

NeoBio-ohjelma vaikuttaa olleen liian iso alkusysäys vielä epäkypsälle teollisuudenalalle, jossa oli vain muutama iso yritys ja laaja joukko pieniä, osaamispainotteisia pk-yrityksiä – siis kaksi t&k-toiminnaltaan täysin erilaista yrityskategoriaa.

Symbio-ohjelma

SymBio-ohjelmaa käynnistettäessä haluttiin kehittää ratkai­suja, jotka vastaisivat teollisuuden tarpeisiin ja toisivat uusia kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja eri sektoreille.

SymBion kokonaisbudjetti oli 65 milj. euroa, josta Tekes rahoitti puolet. Ohjelman kautta rahoitettiin kaikkiaan 80 pro­jektia, joista 58 oli yritysten omia ja 22 julkista tutkimusta.

Ohjelman tuloksena syntyi 14 uutta tuotetta, 21 tuotan­toprosessia, 9 palvelutuotetta ja 14 uutta metodia. Sen lisäksi ohjelman aikana saivat alkunsa vähintään 19 uutta tutkimus­projektia, 14 kaupallistamisprojektia ja 22 uutta tutkimusyh­teistyötä.

SymBio-ohjelman loppuessa osallistuvat yritykset arvioi­vat valmiiksi tulleiden projektien tuottavan jatkossa noin 300 milj. euroa myyntituloja vuositasolla, joista noin 200 milj. euroa tulee viennistä, ja pk-yritykset saavat noin 60 % näistä myyn­tituloista.

Yleisen näkemyksen mukaan SymBio-ohjelman ansio­sta teollisuuden tarpeiden tunteminen on lisääntynyt aka­teemisessa maailmassa, ja niiden tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan mahdollista tulevaisuudessa.

Ohjelmassa menestyneet yritykset ovat tyypillisesti isompia, vakiintuneita toimijoita, jolla on merkittävää omaa t&k-toimintaa. Odotuksia si­itä, että pienemmät ja voimavaroiltaan paljon vähäisemmät yritykset olisivat voineet nopeasti saada samanlaisia tuloksia, ei voida pitää täysin realistisina.

Johtopäätöksiä ja suosituksia

Vuosituhannen vaihteessa bioteknologiaa pidettiin ICT:n jäl­keen toiseksi tärkeimpänä alana Suomessa. Molemmat olivat osaamiseen perustuvia sektoreita ja tärkeitä maan tulevaisuu­delle. Aktiivisia bioteknologiayrityksiä oli noin 120, mikä oli Eu­roopan kuudenneksi suurin määrä. Jopa 10 % eurooppalaisista bioteknologia-alan yrityksistä sijaitsi Suomessa.

Alan teollisuus ei päässyt odotusten mukaiseen vauhtiin. Suomalaiset lääke- ja bio­teknologiayritykset ovat kuitenkin menestyneet mm. orgaanisten lannoitteiden tuotannossa, syöpätutkimuksessa, lääkekehityksessä, diagnostiikassa ja hiilihydraattien tutkimuk­sessa.

Alan rahoituksessa pitäisi ottaa käyttöön entistä kokonaisvaltaisempi, keskitetty ja teollisuuden linjoja myötäilevä lähestymistapa. Tosin Tekes joutuisi silloin tarkkaan perustelemaan rahoitusta ilman jääneille tahoille investointien rajaamisen syyt.

Lisätietoja

asiantuntija Jari Hyvärinen
jari.hyvarinen (at) tekes.fi
puh. 050 5577 803

Arviointiraportti (pdf)

 
Eero Lukin

Eero Lukin