Verkostoista voimaa henkilöstötyöhön

”Kun verkosto antaa jäsenilleen hyvät mahdollisuudet kehittyä, vaikuttaa ja jakaa osaamista muille, sen jäsenyydestä ja sen säilyttämisestä kilpaillaan” (Kari Tuominen)

Kunta-alan henkilöstöjohdon ja -asiantuntijoiden HR-verkoston toimintaa on ohjannut ajatus vertaisuudesta, oppimisesta ja uusien ideoiden löytämisestä omaan työhön. Verkosto on avoin verkosto kunta-alan HR-ammattilaisille ja siihen kuuluu tällä hetkellä yli 300 asiantuntijaa.

Tavoitteet ja verkoston toimintamallit
Kunta-alan verkoston yhteisiksi tavoitteiksi asetettiin pari vuotta sitten edistää henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä henkilöstötuottavuutta, vahvistaa henkilöstöjohdon strategista roolia kunnan johtamisjärjestelmässä, antaa vertaistukea ja jakaa osaamista sekä lisätä mahdollisuuksia oppia hyvistä ja kiinnostavista käytännöistä. Lisäksi tavoitteena on tehostaa yhteistä työnantajaedunvalvontaa, tukea rakenneuudistuksia henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla ja luoda valtakunnallinen työelämästrategia kunta-alalle.

Vertaistukea tiukkoina ja hyvinä aikoina
Vuoden 2014 teemaksi valittiin syksyn ideoinnin pohjalta Henkilöstöjohtamisen keinot tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäjinä. Lähitulevaisuudessa painottuvat muutostilanteet niin esimiestyössä kuin henkilöstöjohdon työssäkin. Tämä aihe nousi tärkeimmäksi teemaksi tälle vuodelle. HR-verkoston alkuvaiheessa toivottu kunta-alan esimiesosaamisen kehittäminen on myös jo valmistumassa kehittämisohjelmaksi, johon haetaan rahoitusta kevään aikana. Mukana on 2-3 pilottia, joissa on mukana useita kuntien järjestämiä palveluja mukaan lukien ruotsinkielinen pilotti.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tuli toiseksi. Osaamisen johtamiseen tulee painottumaan yksi itseohjautuvista ryhmistä, jonka työskentelyä verkostolla tuetaan. Henkilöstöammattilaisten tueksi kehitetään yhteisöllisempää vertaisoppimisen muotoa kuin mentorointiohjelman pari- tai vertaistyöskentely. Ensimmäinen tällainen vertaiskehittämisen mahdollisuus avautuu HR-verkostolle FCG:n järjestämänä huhtikuussa Lahden seudulla, jossa voi tutustua erilaisiin henkilöstöjohtamisen käytäntöihin ja teemoihin kaupungissa, kuntayhtymässä yrityksessä ja yliopistossa. Bussi kulkee!

HR-verkosto verkostona
Verkoston toiminnan tavoitteena on ollut myös edistää kuntien henkilöstöammattilaisten verkottumista. Nyt ovat tulleet ensimmäiset ehdotukset itseohjautuvien ryhmien kokoamisesta. Tätä tuetaan myös virtuaalisilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Kuntaliiton Vaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -hankkeessa kehitetään uutta verkostomallia ketterän verkosto-organisaation toimintamalliksi. KT Kuntatyönantajien HR-verkostossa kehitetään vertaistuen erilaisia muotoja. Tämä verkosto on kehittymässä oppimis- ja kehittämisverkostosta vertaispalveluverkoston suuntaan.

 

Terttu Pakarinen
Kehittämispäällikkö, KT Kuntatyönantajat
Kuntatyonantajat.fi


Miia Linnusmaa