Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden Työ –tutkimusryhmä tekee lisää liikettä organisaatiokulttuuriin –tutkimuksen

Tutkimusprojektin tarkoituksena on kartoittaa organisaatioiden henkilökunnan fyysistä aktiivisuutta ja liikkumattomuutta työpäivän aikana sekä näiden yhteyttä osallistujien kokemaan työkapasiteettiin energiatasoon ja työtehoon. Tutkimukseen haetaan nyt 5 organisaatiota, jolla kullakin on 10 henkilön pilottiryhmä.

Aineiston keruu toteutetaan fysioterapia-opiskelijoiden opinnäytetyönä
syksyllä 2014 ja organisaatiot saavat tulokset käyttöönsä vielä vuonna 2014. Alkukartoituksen
valmistuttua järjestetään workshop, jossa tuloksia käydään läpi ja yhdessä organisaatioiden
henkilökunnan kanssa pohditaan tekijöitä, joilla liikkumista työssä voitaisiin lisätä. Mahdollisen intervention jälkeen voidaan järjestää uusintamittaukset keväällä 2015.

Viisi organisaatiota valitsevat joukostaan 10 hengen pilottiryhmän, jolle kerrotaan mistä on kyse ja toteutetaan fyysisen aktiivisuuden mittaus ActiGraph-kiihtyvyysmittarilla tai vaihtoehtoisesti askelmittarilla. ActiGraph ja askelmittari ovat kansainvälisissä tutkimuksissa paljon käytettyjä, reliaabeleita ja valideja menetelmiä fyysisen aktiivisuuden määrittämisessä.

Osallistujat pitävät mittaria mukanaan esimerkiksi ranteeseen, nilkkaan tai vyötärölle kiinnitettynä viikon ajan. Samaan aikaan osallistujat täyttävät yksinkertaista aktiivisuuspäiväkirjaa, jossa arvioidaan myös omaa energiatasoa ja vireystilasta. Vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta selvitetään kyselyn avulla, jossa henkilölle tyypillistä vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta kysytään kolmella kysymyksellä liittyen liikunnan intensiteettiin, kestoon ja useuteen. Tulokset ilmoitetaan MET-tunteina viikossa.

Tuloksena organisaatiot saavat kattavan kuvan henkilökuntansa fyysisestä aktiivisuudesta/
liikkumattomuudesta työpäivän aikana sekä siitä, miten henkilökunta kokee jaksavansa työssä ja miten he kokevat sen vaikuttavan työn tehokkuuteen. Tietoa voi hyödyntää työhyvinvoinnin
interventioiden suunnittelussa ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lue lisää...