Mittaaminen konkretisoi digitaalisten ja yhteisöllisten toimintatapojen hyödyt yrityksille

Suomessa ja kansainvälisesti on tutkittu ja mitattu paljon digitaalisten ja yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönoton vaikutuksia teollisuusyrityksissä. Tekesin Liideri-ohjelman rahoittama SYKE-projekti keräsi yhteen 18 eri haastatteluin ja kyselyin tehdyn tutkimuksen ja selvityksen tulokset viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Samalla luotiin käytännönläheinen SYKE-mittaristo, joka auttaa suomalaisia teollisuusyrityksiä arvioimaan, kuinka pitkällä he itse ovat digitaalisten ja yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönotossa.

Digitaaliset ja yhteisölliset työkalut ja toimintatavat parantavat muun muassa teollisuusyritysten edellytyksiä yhdessä tekemiseen ja helpottavat kommunikointia ja lisäävät näin myös työn tuottavuutta. Pelkkä yhteisöllisten työkalujen olemassaolo ei kuitenkaan suoraan paranna organisaation suorituskykyä, vaan työkaluista hyödytään vasta sitten, kun niitä käytetään aktiivisesti. Jotta työkalut saadaan aktiiviseen käyttöön, on organisaation toimintamallien ja ohjeistusten tuettava niiden käyttöä. "Yhteisöllisten työkalujen ja toimintamallien käyttöönoton pitäisi tutkimusten mukaan olla tarkkaan suunniteltua ja perustua tavoitteelliseen näkemykseen sekä sisäisen että ulkoisen tuottavuuden parannusmahdollisuuksista", kiteyttää Tampereen teknillisen yliopiston CITER-tutkimusryhmän tutkijatohtori Tero Peltola.

Yhteisöllisten työkalujen ja toimintatapojen hyödyt tulevat usein esille uusien asioiden tekemisenä, asioiden tekemisenä uudella tavalla sekä joidenkin asioiden tekemättä jättämisellä. Teollisuusyrityksissä hyödyt voidaan jaotella havaittaviin, mitattaviin, laskettaviin ja taloudellisiin hyötyihin. "Mittaamalla yhteisöllisten toimintamallien hyötyjä, yritys löytää perusteet työkalujen käyttöönotolle ja voi laskea muun muassa investoinnin todellisen kannattavuuden. Mittareiden lisäksi tarvitaan myös käyttöönottoa tukevia malleja ja prosesseja sekä koulutusta, joka auttaa osaltaan myös hälventämään kielteisiä asenteita", Peltola kertoo.

Yhteisöllisten toimintatapojen edelläkävijöinä toimivat yleensä suuret yritykset, joissa työkaluja hyödynnetään monipuolisesti muun muassa markkinointiviestinnässä, sisäisessä tiimityöskentelyssä ja sisäisessä viestinnässä. Projektien-, tehtävien- ja versionhallintajärjestelmiä sekä wiki-järjestelmiä käytetään usein myös yrityksen ja sen alihankkijoiden yhteisissä projekteissa, jolloin suurenkin projektimäärän hallitseminen on kevyempää ja kommunikaatio sekä yhdessä työskenteleminen on tehokasta. Osa yhteisöllisten toimintatapojen pilottiyrityksistä on pystynyt pelkästään verkkokokouksia hyödyntämällä vähentämään muun muassa matkustamista jopa 60 prosentilla sekä puolittamaan projektiensa läpimenoaikoja. Myös pk-yritysten on mahdollista saavuttaa vastaavanlaisia hyötyjä tarkkaan suunnitellulla yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönotolla.

SYKE-mittari arvioi yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönottoa teollisuusyrityksissä

Digitaalisten ja yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönoton nykytilan selvittämiseksi SYKE-projektissa on luotu helppokäyttöinen SYKE-mittari. Mittarin avulla voidaan selvittää työkalujen ja toimintatapojen käyttöönoton tilaa askel askeleelta – epävarmuudesta, heräämisen, valaistumisen ja viisastumisen kautta varmuuteen. Epävarmuus kuvastaa tilaa, jossa yrityksessä ei juuri ole siirrytty digitaalisten työkalujen käyttöön tai yhteisöllisiin toimintatapoihin. Toisessa ääripäässä varmuus taas kuvaa tilannetta, jossa työkalujen ja toimintatapojen käyttö on jo vakiintunutta.

Oman yrityksen tilan pääsee testaamaan täältä.

Lisätietoja:
Tampereen teknillinen yliopisto / CITER-tutkimusryhmä
Tutkijatohtori Tero Peltola
p. 050 588 2578
tero.peltola(a)tut.fi


SYKE-projekti: | http://insyke.fi/ |Twitter: #insyke|  LinkedIn

SYKE-mittarikartoitus

SYKE-mittari