COSME: Ehdotuspyyntö liittyen eurooppalaisten klusterien kehittämiseen

Euroopan komissio on käynnistänyt COSME-ohjelman "Cluster Excellence Programme"-ehdotuspyynnön. Ehdotuspyynnön tavoitteena on edistää eurooppalaisten klusterien hyvää hallintoa ja tarjota klusterien välityksellä pk-yrityksille parempilaatuisia yrityspalveluja. Näiden toimien kautta pyritään lisäämään kansainvälisesti tunnustettujen huipputason klusterien määrää Euroopassa.

Ehdostuspyynnön puitteissa myönnetään rahoitusta seuraaviin toimiin:

  • Benchmarking-toimiin osallistuminen
  • Koulutukseen osallistuminen
  • Pk-yrityksille tarjottavien palvelujen tunnistaminen ja koulutusvierailujen järjestäminen
  • Tiedonlevitämistoimet, vaikutusten arviointi, jatkotoimet

Hakemuksia otetaan vastaan konsortioilta, jotka täyttävät seuraavat ehdot

  • jäseninä vähintään kolme klusteria tai yritysverkostoa
  • jäsenet tulevat vähintään kolmesta eri COSME-ohjelmaan osallistuvasta maasta
  • vähintään yhdellä jäsenistä ei ole aiempaa kokemusta klusterien hallinnon parissa työskentelystä eikä ESCA:n (The European Secretariat for Cluster Analysis) laatumerkintää klusterien hallinnosta
  • klusterien ja yritysverkostojen tulisi olla myös rekisteröityneenä "European Cluster Collaboration Platform"-palveluun

Konsortion jäsenten tulisi olla klusteriorganisaatioita ja yritysverkostoja, jotka voivat osoittaa tuottavansa tai välittävänsä klusteri- ja verkostotukipalveluita paikallisille yrityksille ja noudattavat komission t&k- ja innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiointuelle määrittelemiä ehtoja. Hakijaorganisaatioiden tulee olla oikeushenkilöitä. Organisaatiot voivat olla kokonaan tai osittain sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita.

Ehdotuspyynnön tarjoama yhteenlaskettu rahoitussumma on noin 1 250 000 euroa. Hankkeiden enimmäisrahoitusosuus on 95% hyväksytyistä kuluista. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävän rahoituksen  enimmäismäärä 250 000 euroa. Hankkeiden enimmäiskesto on 24 kuukautta.

Hakemukset tulee jättää 29.10.2014 klo 17:00 mennessä.

Lisää tietoa ehdotuspyynnöstä löydät täältä.

Eero Lukin