Mikkelin kaupunki: käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta lastensuojelun hankintoihin

Mikkelin kaupunki halusi luoda uusia palvelujen käyttäjälähtöisyyttä ja tuottavuutta vahvistavia tapoja hankkia lastensuojelun. Projektin tavoitteena oli luoda uusi innovatiivinen hankintamalli lastensuojeluun. Malli kehitettiin toteutettavan pilottihankinnan kautta. Malli kannustaa tuottajaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja siinä käytetään vaikuttavuusmittareita, joilla varmistetaan yhteiset tavoitteet tilaajan ja palvelutuottajan välillä. Lähtökohtana on tilaajan ja palvelutuottajan toiminta lapsen edun mukaisesti.

Projektilla pyrittiin yksityisen sektorin kumppanuuteen, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistymiseen sekä innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen.

Innovaatioita edistävät keinot

  • Vuoropuhelu asiakaskohderyhmän kanssa näiden tarpeiden ymmärtämisen varmistamiseksi.
  • Vuoropuhelut potentiaalisten tuottajien kanssa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi ja muotoilemiseksi. Näissä luotiin myös mm. vaikuttavuuden mittaristo tilaajan ja tuottajan osaamista hyödyntäen.
  • Neuvottelumenettely tilaajan tarpeisiin vastaamisen varmistamiseksi ja tavoiteltavan kumppanuuden luomiseksi.
  • Kannusteet jatkuvan kehittämisen vahvistamiseksi.

Hyödyt eri ryhmille (käyttäjille, tilaajalla, toimittajayrityksille)

Käyttäjät

  • Palveluiden laatu tulee paranemaan ja tasalaatuistumaan asiakaslähtöisyyden vahvistumisen myötä: Lapsen ja perheen hyvinvointi, vuorovaikutus ja elämänhallintataidot vahvistuvat. Asiakastarpeet huomioidaan myös säännöllisesti lasten vanhemmille tehtävillä tyytyväisyyskyselyillä.

Tilaajat

  • Palvelun tasalaatuisuus ja laatu vahvistuvat. Tuotantoon löydettiin uusia ratkaisu- ja hinnoittelumalleja. Asetetuilla mittareilla seurataan palvelutuotantoa aiempaa tarkemmin.

Yritykset

  • Hankinnan suunnitteluvaiheessa toteutettu vuoropuhelu kehitti palveluntuottajien toimintaa ja loi uusia ratkaisuja. Prosessissa kehitetyt uudenlaiset palvelutuotannon kannusteet vahvistavat sopimuksenaikaista kehittämistä. Osallistuneet yritykset vahvistivat tilaajien tarpeiden tuntemusta ja loivat uusia ratkaisuja. Puitesopimukseen valitut yritykset ovat sitoutuneet toimintatapaan, jotka samalla haastavat nämä jatkuvaan kehittämiseen ja vahvistavat kilpailukykyä.
  • Palvelutuotannon uudet kriteerit muuttavat markkinoita vahvistamalla palvelun laatua.
Eero Lukin