Kirja käytännön kokeiluista innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseksi

Culminatum Innovation Oy on toimittanut kirjan, jossa kerrotaan käytännön kokeiluista julkisten innovatiivisten hankintojen toteuttamiseksi. Kirjan esimerkit ovat hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan sektoreilta. Kirjan kirjoittajina ovat olleet kahden Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamien hankkeiden sekä yhden Tekesin rahoittaman hankkeen toteuttajat. Toteutetut EAKR-hankkeet olivat Käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita hyvinvointisektorille sekä Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin.

Kirjassa esiintuodut käytännön kokeiluesimerkit osoittavat, että julkiset innovatiiviset hankinnat alkavat vähitellen olla osa vakiintuneita keinoja niin julkista sektoria koskevassa kuin laajemmassa yhteiskunnallisessa uudistamisessa. Tämänsuuntaista kehitystä tukevat myös uudet EU:n hankintadirektiivit.

Tarkasteltujen esimerkkien valossa innovatiiviset hankinnat ovat uudistamisen keinona sitä tarkoituksenmukaisempia mitä enemmän ja paremmin julkisen sektorin hankintayksikkö on määritellyt hankintatavoitteensa tavoiteltujen tulosten tai yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta. Tällöin ratkaisujen toimittajille jää enemmän tilaa innovoida uusia ratkaisuja suhteessa asetettuihin tulos- tai vaikuttavuustavoitteisiin. Myös tilaajan toteuttaman sopimusohjauksen merkitys korostui joissakin esimerkkitapauksissa.

Toteutetut kokeilut olivat pääasiassa luonteeltaan strategisia eli niillä pyrittiin edistämään tietynlaisen tuotteen, teknologian tai ratkaisun tuomista markkinoille. Valtaosin hankinnat tulivat suoraan julkisen sektorin omaan käyttöön.

Kokeilujen uutuusarvo painottui kautta linjan hankintakäytäntöjen uudistamiseen. Niiden rinnalla muutamissa tapausesimerkeissä päästiin myös itse hankinnan kohteen uudistamiseen. Silloin hankkijan näkökulmasta tyypillinen ratkaisu olivat erilaiset kriteeristöt, kuten kriteeristö vammaisten asumispalveluiden tuottamiseen ja kriteeristö uuden päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lisäksi molempien sektoreiden osalta hankintakäytäntöjen uudistamisessa oli keskeistä markkinavuoropuhelun ja sen muotojen kehittäminen käyttäjien ja/tai toimittajien suuntaan.

Innovatiiviset julkiset hankinnat -julkaisu (pdf)

Culminatumin tiedote

Eero Lukin