Future Watch: Aasiasta tulossa terveysinnovaatioiden eturintamaa

Aasian terveyssektori on laajassa muutoksessa ja siirtymävaiheessa. Menossa on siirtymävaihe, jossa terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista on tulossa yhä enemmän palveluteollisuutta ja -liiketoimintaa. Näin todetaan Aasian ja Tyynenmeren alueen terveys- ja hyvinvointipalveluja tarkastelevassa Future Watch -raportissa.

Aasian terveysmarkkinoita vievät eteenpäin nopea väestönkasvu ja alueen väestön kiivas keskiluokkaistuminen. Tällä hetkellä Aasiassa elää jo 500 miljoonaa kulutusvoimaltaan keskiluokkaan kuuluvaa ihmistä. Heidän määränsä tulee nousemaan 1,75 miljardiin seuraavan seitsemän vuoden kuluessa. Keskiluokkaan kuuluvien ihmisten määrä siis 3,5 kertaistuu alle kymmenessä vuodessa.

Toinen merkittävä terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysynnän ajuri on nopeasti ikääntyvvät – erityisesti itäaasialaiset – yhteiskunnat ja vanhenevien ikäluokkien tarpeet. Keskiluokka ja ikääntyneet ihmiset ovat tänään paljon tietoisempia omaan terveyteensä ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja toiveista sekä palveluista mikä on johtanut korkeatasoisempien ja laadukkaiden terveyspalvelujen kysyntään alueella.

Krooniset sairaudet ovat kuolinsyinä sivuuttaneet tartunta- ja infektiotaudit

Ehkä kaikkien tärkein terveysalaa muuttavista voimista on kuitenkin sairaus- ja terveysongelmien sisäinen muutos. Aasialaisten maiden kehittyminen ja köyhyyden merkittävä väheneminen ovat johtaneet alueen sairausprofiiliin, jossa tartunta- ja infektiotautien määrä on romahtanut ja sairaudet ovat yhä enemmän kroonisia sairauksia sekä terveysongelmia kuten sydän- ja verisuonitauteja, syöpää, diabetesta, mielenterveyden ongelmia tai erilaisia muita elintasotauteja.

Trendeinä asiakkaiden uudet vaatimukset hoidolle, palvelujen sulautuminen keskenään sekä mobiilisuus

Terveydenhoitoon ja terveyteen liittyvä kulutus on kasvamassa Aasiassa ajanjaksolla 2012‒2015 lähes 75 prosenttia. Yli puolet maailman keskiluokasta asuu vuonna 2020 Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueella. 35 prosenttia maailman terveysmarkkinoista syntyy Aasiassa.

Terveydenhoito ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on muuttumassa palveluteollisuudeksi. Esimerkiksi sloganilla: "You are sick ‒ we are quick".

Potilailla ja asiakkailla on uusi asenne palveluihin. Lähtökohtana on, että lähes kaikki, joilla on käytössään internet, googlettavat ja tulevat hakemaan itselleen relevanttia terveys- ja sairaustietoa. Palvelujen laadun ja tuloksellisuuden rinnalle nousee mittariksi potilaan oma kokemus hoidosta.

Terveydenhoidon- ja erikoissairaanhoidon keskusten toimintaan otetaan mukaan ikääntyvien ihmisten tukeminen ja hoito, kliininen tutkimus ja terveyden hoitamisen innovaatiokehitys sekä hyvinvoinnin ylläpitäminen. Perusterveydenhuollon ja vaativampien terveyspalvelujen toiminnat yhdistyvät hyödyntäen sähköisiä potilastieto- ja rekisterijärjestelmiä.

Erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ja tarjoamat sulautuvat syvemmälle toisiinsa. Sairaaloiden sisään ja ympärille otetaan mukaan hyvinvointipalveluja ja vaihtoehtoisia hoitoja.
Kasvua ja kehitystä tapahtuu uusien mobiilien terveys- ja hyvinvointipalvelujen kautta. Etä- ja telehoito sekä monitorointi ovat uusia terveyspalveluiden markkinoita sekä perinteisten toimintamallien haastajia. Mobiilipalveluiden lisääntyminen on merkittävää Aasian kehittyvillä markkinoilla. Kodista tulee hoitoympäristö, jossa terveyttä ja hyvinvointia pidetään yllä.

Aasiassa terveys- ja hyvinvointimarkkinoiden ja tarjonnan kasvua vetävät yksityiset yritykset ja terveyspalvelujen tuottajat. Markkinoille siirtyy aiemmin muilla toimialoilla toimineita isoja yrityksiä ja uusia investoijia.

Terveysmarkkinoiden arvo Itä- ja Kaakois-Aasiassa on nousemassa lähes kolmeen biljoonaan US-dollariin vuoteen 2020 mennessä

Kaakkois-Aasian terveysmarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä
yli kaksinkertaisiksi. Vuosikasvu on lähes seitsemän prosenttia. Vuonna 2020 markkinoiden koko noussee 2927 miljardiin US-dollariin.

Kaakkois-Aasiassa terveyssektori on selvästi jakaantunut kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Kehittyvissä alueen maissa kuljetaan nopeasti kohti universaalia sairasvakuutusjärjestelmää. Keskustelussa on keille korvataan ja mitä, ja mikä on terveyspalvelujen kokonaiskustannus, johon on varaa ja miten palvelut rakennetaan kustannustehokkaasti.

Kiina on noussut terveydenhoitokuluissa maailman kolmanneksi Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen

Vaurastuvan keskiluokan odotukset ohjaavat valtioita ja hallituksia sitoutumaan terveyspalvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Terveyspalvelujen tarjonnan kehittäminen esimerkiksi Kiinassa on edennyt nopeasti. Kun vielä vuonna 2008 vain 45 prosenttia kiinalaisista kuului johonkin Kiinan kolmesta erillisestä sairasvakuutuksesta, niin vuoden lopussa 2012 lähes 96 prosentilla kiinalaisista oli ainakin jonkin perusasteen terveydenhoitoa tukeva sairasvakuutus.

Kasvu Kiinassa on ollut hurjaa: kun terveydenhuollon kokonaiskulut Kiinassa olivat vielä vuonna 2008 209 miljardia USD, niin neljässä vuodessa ne kaksinkertaistuivat. Vuonna 2019 Kiinan terveydenhoitokulujen odotetaan yltävän lähes tuhanteen miljardiin dollariin. Absoluuttisesti laskettuna Kiina on noussut terveydenhoitokulujen osalta jo vuonna 2012 maailman kolmanneksi Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen.

Tartuntataudeista terveysturismiin - Aasian ja Tyynenmeren alueen terveys- ja hyvinvointipalveluissa nopea kehitys 2014, Future Watch Report (pdf)

Lisätietoja

Teppo Turkki
Head of Office, Finpro Taiwan
Puh. +886 9 0535 9223
Matkapuhelin Taiwan: +886 92510 1958
Matkapuhelin kv.: +358 500 506810
teppo.turkki (at)finpro.fi
https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan

Sitra, Tekes, ulkoasiainministeriö ja Finpro uudentyyppiseen Team Finland -yhteistyöhön Itä-Aasiassa

Sitra, Tekes, ulkoasiainministeriö ja Finpro aloittavat uudentyyppisen, jaettua asiantuntijaresurssia hyödyntävän Team Finland -yhteistyön Itä-Aasian seurannassa. Sitran Itä-Aasian johtavana asiantuntijana Taiwanista käsin toiminut Teppo Turkki jatkaa työskentelyä Taipeissa. Hän siirtyy osaksi Aasian Future Watch -toimintaa ja vastaa Finpron kautta suomalaisten toimijoiden edunvalvonnasta Taiwanilla.

Tekesin vetovastuulla olevassa Future Watch -palvelussa Teppo Turkin pääkohdemaita Aasiassa ovat Japani, Etelä-Korea, Taiwan ja Indonesia.

Future Watch tarkastelee liiketoimintamahdollisuuksien muutoksia ja toimintaympäristön kehitystä eri maissa kahden - viiden vuoden aikajänteellä ja tuottaa uutta tietoa kansainvälisten markkinoiden muutoksista suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Sitra jatkaa ennakointiyhteistyön kautta kolme vuotta sitten käynnistynyttä Itä-Aasian strategista seurantahanketta sekä Aasian nousuun liittyvän globaalin paradigmamuutoksen ymmärtämistä. Tämä on Suomelle yhä merkittävämpi taloudellisen kilpailukyvyn ja kulttuurisen osaamisen haaste.

Pia Mörk