Eettinen osaaminen ja vastuullisuus korostuvat tulevaisuuden vanhuspalveluissa

Opetushallituksen ennakointi osoittaa, että monialaisuuden ja poikkitieteellisyyden vaatimukset lisääntyvät vanhuspalvelualalla tulevaisuudessa. Alalla toimivien on tärkeää ymmärtää vanhuksen asema konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti. Vanhusväestö on entistä heterogeenisempää, mikä edellyttää yhä enemmän yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Palvelutarpeeseen tulee vastata vanhuksen elämäntilanteen mukaan.

Tulevaisuudessa korostuu asiakaslähtöisen toimintatavan merkitys. Tämä tarkoittaa kykyä opastaa ja ohjata asiakasta sekä taitoa osallistaa häntä omien palveluidensa suunnitteluun. Laatuajattelun hallitseminen sekä eettinen ja vastuullinen toiminta ovat hyvin toteutettujen vanhuspalveluiden perusta.

Hoidon ja huolenpidon vahva hallinta on alan ammatillista perusosaamista myös tulevaisuudessa. Lisäksi kaikkien vanhuspalveluiden parissa toimivien tulee osata edistää aivoterveyttä. Heillä on myös oltava riittävä tietämys fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalisista kuntoutuspalveluista.

Tulevaisuudessa vanhusten hoitoon ennakoidaan tulevan myös uusia ammattikuntia, joissa toimivat henkilöt ovat ns. monitoimiauttajia. Erityisesti kotiin annettavat palvelut tulevat lisääntymään, mikä asettaa osaamiselle omat vaatimuksensa.

Ennakoinnin tulokset hyödynnettävissä koulutuksen suunnittelussa

Opetushallituksen ennakointihankkeessa kartoitettiin vanhuspalvelualalla seuraavan 10–15 vuoden aikana vaadittavaa osaamista. Tulevaisuustyössä hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Siinä asiantuntijaryhmä työskentelee ennakointityöpajoissa ja määrittelee alan keskeiset muutosvoimat, laatii vaihtoehtoisia skenaarioita ja johtaa niistä osaamistarpeita sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Osaamistarpeita ennakoitiin sekä vanhuspalveluiden eri osa-alueiden että ammattien näkökulmasta. Tuloksia voidaan hyödyntää alaan liittyvän koulutuksen sisältöjen kehittämisessä ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella. Ennakointiryhmä koostui kuntoutus- ja liikunta-alan, sosiaalialan sekä terveysalan koulutustoimikunnasta ja muista alan asiantuntijoista mm. Tekesistä.

Ennakointityön tuloksena syntyi ehdotuksia sekä ammatillisen että korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Kaikilla koulutusasteilla tulisi varmistaa, että opiskelija saa riittävän, tutkinnon tasoon sopivan etiikan teoriaperustan, jota hän kykenee soveltamaan erilaisissa työhönsä liittyvissä ongelmatilanteissa. Arvokysymykset korostuvat tulevaisuuden vanhustyössä. Eettisiin kysymyksiin kannattaakin palata eri yhteyksissä opintojen aikana.

Ennakointiryhmä ehdottaa, että ennakointiprosessin tuloksille ja esityksille toteutetaan seuranta noin 2–3 vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.

Vanhuspalveluiden ennakointiryhmän työn tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan osaamistarveraportissa Opetushallituksen verkkosivustolla.

Lisätietoja

Opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto
Opetushallitus
ulla.taipale-lehto (at) oph.fi
puh. 029 533 1207


Pia Mörk