Uutta huippuosaamista Suomeen

Tekes rahoittaa kuusi uutta kansainvälistä tutkimusprojektia FiDiPro, Finland Distinguished Professor -ohjelmassa. Uutta huippuosaamista Suomeen saadaan kokeellisen ohjelmistokehityksen, rokotekehityksen, polymeerikemian, elastomeerimateriaalien, rakentamisen ja biojalostamojen mittausteknologian aloille.

FiDiPro-tutkijat tulevat työskentelemään Oulun, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoon, Tampereen teknilliseen yliopistoon sekä Aalto yliopistoon. He tulevat Suomeen Espanjasta, Yhdysvalloista, Kanadasta, Ranskasta, Englannista ja Saksasta.

Tekesin rahoitusosuus projektien kustannuksista on 5,9 miljoonaa euroa. Uusien FiDiPro-projektien avulla pannaan osaltaan toimeen Tekesin strategiaa, jonka tavoitteena on elinkeinoelämän uudistuminen, innovaatiotoiminnassa tarvittavien kyvykkyyksien vahvistaminen sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi.

Tietotekniikkaan syväosaamista

"FiDiPro-ohjelmassa rahoitetaan tällä kertaa muun muassa ohjelmistotuotannon tuottavuuden nostoon tähtäävää tutkimusta ulkomaisen huippuosaajan avulla. Tämä on tärkeä aihe tietotekniikka-alan rakennemuutoksen kannalta", sanoo yksikön johtaja Kari Komulainen.

"Tekes painottaa FiDiPro-projekteissa elinkeinoelämän kanssa verkottunutta tutkimusta, jossa yritysten panostus ja osallistuminen projektiin on tärkeää. Näin saadaan uusi huippuosaaminen nopeasti myös yritysten käyttöön", kertoo Tekesin asiantuntija Hanna Rantala.

Tekes on rahoittanut tähän mennessä yhteensä 64 FiDiPro-projektia. Niiden myötä Suomeen on tullut tai on tulossa 52 FiDiPro-professoria ja 14 FiDiPro-fellow'ta.

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

Lisätietoja

Asiantuntija Hanna Rantala
Tekes
Puh. 050 557 7797
hanna.rantala (at) tekes.fi

Yksikön johtaja Kari Komulainen
Tekes
Puh. 050 557 7842
kari.komulainen (at) tekes.fi

www.fidipro.fi
www.tekes.fi

********************************

Kuvaukset uusista FiDiPro-projekteista

FiDiPro Professori Natalia Juristo, Universidad Politécnica de Madrid, School of Computer Science, Software Engineering, Espanja

Tutkimusprojekti: Operational Excellence in Industrial SW and Application Development with Empirical SW En
Projekti luo erinomaiset edellytykset yritysten ohjelmistokehityksen toiminnalliselle tehokkuudelle ja läpinäkyvyydelle. Projektissa toteutettava empiirinen tutkimus tuottaa syvällistä faktoihin perustuvaa tietämystä yritysten ohjelmistokehityksestä.
Toteutettavilla testauksilla kerätään tietoa ohjelmistoteknologioiden käyttäytymisestä erityyppisissä kehitysympäristöissä. Suomalaiset yrityspartnerit saavat monipuolista lisätietämystä muuttujista, jotka vaikuttavat ohjelmistokehitysprosessiin. Täten yritykset kykenevät kontrolloimaan tutkimuksessa identifioituja muuttujia, parantamaan ohjelmistokehitysprosesseja ja saamaan ne paremmin ennustettaviksi.
Projektin tuloksena päätöksenteko yrityksissä ei enää pohjaudu pelkästään intuitiiviseen tietoon, vaan tukena voidaan käyttää myös testauksista saatua faktoihin perustuvaa tietoa. Yritykset voivat tehostaa päätöksentekoa, koska käytettävissä on parempi ymmärrys eri ohjelmistoteknologioihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä eri tilanteissa. Tämä johtaa tehokkaampiin ja suorituskykyisempiin ohjelmistokehitysprosesseihin ja tuottaa merkittävää globaalia kilpailuetua.
Suomalainen vastuutaho: Oulun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Professori Markku Oivo

********

FiDiPro Professori Françoise Winnik, Université de Montréal, Faculty of Pharmacy and Department of Chemistry, Kanada

Tutkimusprojekti: Bioconjugated polymeric nanomaterials for industrial applications
Polymeeripohjaisten biokonjugaattien kontrolloitu synteesi ja itsejärjestyminen tarjoavat laajan uusien materiaalien kirjon teollisiin sovelluksiin (lääkeanto, kuvantaminen, diagnostiikka, sensorit, solubiologian työkalut). Biokonjugoituneiden polymeerien ja nanomateriaalien teknologia on sen suuresta potentiaalista huolimatta alikehittynyt Suomessa, ja tilannetta on parannettava. Projektissa kehitetään biokonjugoitujen nanorakenteiden teollisesti sovellettavan teknologia-alusta. Tutkimus käsittää nanomateriaalikirjastojen monipuolisen synteesin ja testauksen. Tutkimus toteutetaan läheisessä yhteistyössä teollisuuspartnereiden kanssa ja erityinen huomio tullaan kiinnittämään relevantin IPR:n kehittämiseen. Projekti tulee kytkeytymään myös akateemiseen yhteisöön Suomessa projektin osanottajia laajemmin. Projekti synnyttää alustan uusille polymeeripohjaisille biokonjugoiduille materiaaleille ja niiden testaukselle teollisiin sovelluksiin. Eri alojen yritykset osallistuvat projektiin.
Suomalainen vastuutaho: Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Professori Heikki Tenhu

********

FiDiPro Professori Holland Cheng, University of California, Molecular and Cellular Biology, Yhdysvallat

Tutkimusprojekti: Uusien virusrokotteiden kehitysprojekti
Projektin tarkoituksena on kehittää suun kautta annosteltavia rokotteita ja rokoteohjelmia, jotka saavat aikaan optimaalisen immunologisen vasteen myös kroonisia sairauksia (diabetes, astma) aiheuttavia enteroviruksia vastaan. Projekti tuo yhteen Suomen keskeisiä rokoteyrityksiä ja näiden osaamista, kansainvälisiä ja kansallisia huippuasiantuntijoita virussolubiologiassa, rokotekehityksessä, kuvantamisalgoritmien kehittämisestä, tietokonesovelluksissa, mikroskopiakuvantamisesta ja kuvantamiseen liittyvien työkalujen kehittämisessä. FiDiPro-professori tuo keskeistä osaamista projektiin sekä rokote- että kuvantamispuolelle.
Suomalainen vastuutaho: Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Yliopistolehtori Varpu Marjomäki ja Tampereen teknillinen yliopisto, Signaalinkäsittelylaitos, Professori Ulla Ruotsalainen

********

FiDiPro Fellow Amit Das, Leibniz- Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Saksa

Tutkimusprojekti: Biomimeettiset elastomeerikomposiitit
Luonnossa materiaaleissa yhdistyy monesti poikkeuksellinen lujuus, hyvä sitkeys ja räätälöitävyys. Tässä hankkeessa kehitetään toiminnallisia materiaaleja, jotka toimivat lihasten tavoin. Tämä tehdään hyödyntämällä elastomeerimateriaalien poikkeuksellisia mekaanisia ominaisuuksia ja muokkaamalla niiden sähköisiä ominaisuuksia lisä- ja täyteainein. Tavoitteena on aikaansaada sähkön avulla hallittu muodonmuutos materiaalissa. Tällaisilla materiaaleilla on sovelluskohteita mikropumpuissa, roboteissa, kaiuttimissa, antureissa ja energian keräämisessä.
Suomalainen vastuutaho: Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos, Professori Jyrki Vuorinen

********

FiDiPro Professori Lauri Koskela, The University of Salford, School of the Built Environment, Englanti

Tutkimusprojekti: Building information modeling for lean construction
BIMforLEAN-projekti pyrkii vahvistamaan hoikan rakentamisen ja tietokoneyhdennetyn rakentamisen yhdentämistä koskevia tutkimusvalmiuksia Suomessa. Projektin yleistavoitteena on tunnistaa, demonstroida ja laajentaa positiivisia synergioita tietomallintamisen ja hoikan rakentamisen välillä sekä kehittää uusia käytännön ratkaisuja sellaisten synergioiden hyödyntämiseksi. Projektissa tehtävä tutkimus suuntautuu erityisesti kolmelle alueelle: tietomallintamisen ja hoikan rakentamisen yhteydet; mobiili tietokonetuki rakentamisessa; sekä kaupallisten, organisatoristen ja suunnittelu/tuotantojärjestelmien vuorovaikutus rakennushankkeissa.
Suomalainen vastuutaho: Aalto Yliopisto, Rakennustekniikan laitos, Professori Juha Paavola

********

FiDiPro Professori Dominique Richon, Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Paris, Ranska

Tutkimusprojekti: Phase Equilibria for Biorefineries
PEQBIO-projektissa kehitetään suomalaista huippuosaamista faasitasapainojen mittaamisen alueella. Projekti tuo suomalaisen tutkimuksen ja teollisuuden, erityisesti biojalostamojen kehittämisessä tarvittavia mittalaitteita. Niillä pystytään mittaamaan kaasu-neste-tasapainoja korkeissa lämpötiloissa ja paineissa, sekä liuottimien käyttäytymistä vettä sisältävissä systeemeissä. Projektin yhtenä tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä Ecoles de Mines CEP/TEP laboratorion kanssa. Professori Richon lisäksi projektissa työskentelee yksi tutkijatohtori ja yksi jatko-opiskelija.
Suomalainen vastuutaho: Aalto Yliopisto, Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos, Professori Ville Alopaeus