Tekesille Suomen laatupalkinto 2012

Tekes on voittanut Excellence Finland -laatupalkintokilpailun 2012 julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma luovutti palkinnon pääjohtaja Pekka Soinille ja kehitysjohtaja Heikki Uusi-Hongolle Excellence Finland -gaalassa 8.11.2012.

Kilpailu perustuu kattavaan ja huolelliseen arviointiprosessiin, jossa sovelletaan eurooppalaista EFQM Excellence Model -mallia. Laatupalkinnon lisäksi Tekes sai eurooppalaisen Recognised for Excellence 5 stars -tunnustuksen.

"Palkinto on tulos pitkäjänteisestä toiminnan kehittämisestä ja siitä, että tekesläisten työssä näkyy yhteinen päämäärä ja yhteiset arvot. Siksi palkinto on todellakin koko organisaatiolle - palkinnosta voi jokainen Tekesin työntekijä olla iloinen ja ylpeä", toteaa pääjohtaja Pekka Soini.

Johdonmukaista kehitystä koko 2000-luvun ajan

Tekesissä on koko 2000-luvun ajan kehitetty toimintatapoja päämääränä yhä kasvava lisäarvo asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Kilpailun arviointiryhmän mukaan Tekesin keskeisiä vahvuuksia ovat yhteiset arvot ja vahva organisaatiokulttuuri sekä kokonaisvaltainen strategia ja sen johdonmukainen toteuttaminen.

Tekesin palveluprosessit ovat tehokkaita ja niitä johdetaan strategialähtöisesti. Strategia valmistellaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, ja sen tavoitteet viedään organisaatiossa henkilötasolle asti.

Dialogi ja matalat kynnykset luovat vahvan organisaatiokulttuurin

Vahva ja osallistava organisaatiokulttuuri – "hyvä kysymisen kulttuuri" – on Tekesin suurimpia vahvuuksia. Tekesin organisaatiokulttuuri on arviointiryhmän mukaan poikkeuksellisen erottuva ja vahva.

Johtaminen Tekesissä on avointa ja osallistavaa. Tämä näkyy organisaation kaikilla tasoilla. Henkilöstöllä on runsaasti mahdollisuuksia osallistua strategian, toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Tekesin johtamisen perustana on vahva luottamus henkilöstön asiantuntemukseen.

Asiakaslähtöisyys toiminnan kulmakivenä

Arviointiryhmän mukaan Tekesin toiminnassa korostuu voimakas asiakaslähtöisyys, joka tulee esille niin strategiassa kuin käytännön työssä. Asiakkaille keskeisiä ydinprosesseja on kehitetty määrätietoisesti jo vuodesta 1999 alkaen. Niiden tehokkuutta mitataan monipuolisesti, ja asiakastarpeet ja -odotukset ymmärretään yhdeksi keskeiseksi toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi. Asiakasmielipiteiden seuranta on systemaattista. Eri asiakasryhmille tarjotaan juuri heille sopivia palvelukokonaisuuksia yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Heikki Uusi-Honko
puh. 050 5577 825

Johtaja Hannu Kemppainen
puh. 050 5577 818

Viestintäpäällikkö Sanna Nuutila
puh. 050 5577 717

Tekes – kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta (YouTube)