Suomen terveysala kasvuun yhteisellä tahdolla ja nopealla toiminnalla

Terveysalan oikein suunnatulla tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla voidaan saada nopeita muutoksia, joilla vaikutetaan Suomen talouden kasvuun. Tätä mieltä oltiin Ritarihuoneella Helsingissä, jonne kokoontui 10.12. kolmisensataa terveys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttajaa keskustelemaan tekeillä olevasta terveyden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät alkukesästä yhdessä Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa strategian valmistelun. Tiiviin valmistelu- ja asiantuntijaryhmien työn tuloksena syntynyt strategialuonnos on nyt kommentoitavana ja valmis strategia esitellään ministeriöille helmikuussa 2014.

Tarvitaan yhteistä tahtoa ja uudenlaisia toimenpiteitä

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ja valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen sekä strategiatyöryhmien puheenjohtaja Mikko Alkio peräänkuuluttivat kaikki puheenvuoroissaan terveysalan toimijoiden yhteistä tahtotilaa.

Strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä, mikä hyödyttää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Tällä tarkoitetaan, että Suomen tulee olla monipuolisen ja tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien keksintöjen ja innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä, dynaaminen ja suotuisa toimintaympäristö alan start-up -yrityksille sekä yritysten kansainväliselle kasvulle, houkutteleva ja luotettava terveysalan investointien kohdemaan sekä kestävän terveysjärjestelmän mallimaa.

Tavoitteisiin päästään vain hajanaisen toimijakentän yhteistyötä tiivistämällä. Kuten kansliapäällikkö Sillanaukee totesi ”Ei pidä ensisijaisesti kysyä, mitä strategia antaa minulle tai edustamalleni instituutiolle tai yritykselle. Sen sijaan meidän pitää miettiä, mitä me voimme antaa strategiatyölle ja sitä kautta Suomen menestykselle terveystoimialoilla.”

Olli-Pekka Heinonen totesi puheenvuorossaan, että Suomen talous on samassa haastavassa tilanteessa kuin 1990-luvun alussa, mutta vanhat korjausreseptit eivät toimi. Nyt nousuun tarvitaan uutta älykästä tapaa toimia. Se merkitsee esimerkiksi kytkeytymistä globaaleihin osaamis- ja arvoverkostoihin, kysyntälähtöistä innovointia ja nopeaa sekä pitkäjänteistä toimeenpanoa.

Pekka Soini peräänkuuluttaa nopeita kokeiluja ja aitoa yhteistyötä

Tekesin pääjohtaja Pekka Soini toi kommenttipuheenvuorossaan esille, että Tekes on hyvin sitoutunut strategian tavoitteeseen ja vie sitä toiminnallaan eteenpäin. Terveys on yksi Tekesin strategian painopisteistä, joka käsitetään laajasti kattaen terveyden edistämisen, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän, työn, oppimisen sekä vapaa-ajan.

Soini korosti, että sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitsemme saumatonta yhteistyötä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin kesken. Ei enää käy, että jokainen kunta toimii yksin.

Soini myös muistutti, että Suomessa on hyviä kokeilualustoja hyödynnettäviksi. Vuoden alusta käynnistyvässä Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelmassssa Oulu vetää Tulevaisuuden terveys -osiota. Oulun kumppaneina ohjelmassa ovat Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku. INKA tarjoaa mahdollisuuden asioiden yhdistämisen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Toisena hyvänä kokeilualustana Soini mainitsi Tekesin Huippuostajat-ohjelman, joka tähtää innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Uutta kasvurahoitusinstrumenttia ei Soinin mukaan Suomeen tarvita. Jo nyt tarkoitusta palvelevat ELY-keskusten valmistelurahoitus, Tekesin tarjoama rahoitus kasvun ja kansainvälistymisen suunnitteluun, tutkimuksesta liiketoimintaan kannustava rahoitus, rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille sekä erilaiset pääomarahastot. Uusien instrumenttien sijaan terveysalan liiketoiminnan kasvussa kannattaa hyödyntää olemassa olevia instrumentteja täysimääräisesti.

Lisätietoja

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian luonnos (pdf)
Palaute luonnoksesta 17.1. mennessä strategiaryhmien puheenjohtaja Mikko Alkiolle, mikko.alkio(at)avanceattorneys.com, puh. 050 413 5502.

Strategiatyöryhmien puheenjohtaja Mikko Alkion esitys 10.12.2013 Suomi nousuun terveysalan kasvulla -tilaisuudessa (pdf)

Valtiosihteeeri Olli-Pekka Heinosen esitys 10.12.2013  Suomi nousuun terveysalan kasvulla -tilaisuudessa (pdf)

 Pia Mörk