Strategisesta kumppanuudesta kilpailuetua

Strategisilla kumppanuuksilla voi olla merkittävä rooli vesi-, metsä- ja kemian alojen arvoverkkojen uudistamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Näin todetaan Tekesin tilaamassa selvityksessä.

Aihe on hyvin ajankohtainen, koska Suomi tarvitsee uusia kasvun lähteitä varsinkin perinteisillä aloilla ja näiden rajapinnoilla. Strategisilla kumppanuuksilla jaetaan yritysten välisiä innovaatiotoiminnan kustannuksia, riskejä ja hyötyjä.

Erityisen mielenkiintoiseksi Gaia Consulting Oy:n tekemässä selvityksessä katsotaan kehittyvä biotalous. Biotaloudessa raaka-ainepohjat uudistuvat ja sivuvirtoja sekä jätteitä hyödynnetään erilaisilla liitännäisaloilla. Tämä avaa paljon uusia mahdollisuuksia niin raaka-ainetoimittajille, teknologiatoimittajille, kokonaisuuksien kehittäjille ja tuotevalmistajille kuin palveluliiketoiminnallekin. Murroksessa olevilla toimialoilla ja niiden rajapinnoilla on myös erityinen mahdollisuus täysin uusille ansaintamalleille ja liiketoimintakonsepteille.

Vesialalla strategisten kumppanuuksien merkitystä lisää erityisesti toiminnan kansainvälistyminen. Usein pienet yritykset tarvitsevat isompia kumppaneita päästäkseen mukaan kansainvälisiin arvoverkostoihin.

Metsäalalla voi olla pitkiä toimitusketjuja ja monimutkaiset arvoverkot houkuttelevat hakemaan strategisia kumppanuuksia. Metsä- ja kemianteollisuudessa uuden teknologian tai tuotteen investointikustannukset voivat nousta niin korkeiksi, etteivät yritykset pysty yksin ottamaan niin suurta riskiä.

Tekes vauhdittaa kumppanuuksia

Selvitys syntyi tarpeesta ymmärtää paremmin strategisten kumppanuuksien mahdollisuudet, haasteet, toimintamallit ja vaikutukset varsinkin Tekesin näkökulmasta.

Tekes pyrkii edesauttamaan Suomen elinkeinoelämän ja alojen uudistumista mahdollisimman monipuolisesti. Suoran innovaatiorahoituksen vaikutusten ohella Tekes tavoittelee ulkoisvaikutuksia, jotka syntyvät osaamisen ja tiedon levittämisen ja hyödyntämisen kautta yritysverkostoissa. Strategiset kumppanuudet voidaan nähdä eräänlaisena verkostoitumisen huipentumana. Niiden rooli on erityisen tärkeä uudistumisessa ja näin ollen ne ovat myös Tekesin kannalta erityisen tavoiteltavia.

"Uskomme strategisten kumppanuuksien lisääntyvän. Ne edistävät merkittävällä tavalla kilpailukykyä ja kasvua", sanoo toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä. "Kohdistimme tämän selvityksen vesi-, metsä- ja kemian aloille, koska niillä varsinkin pienten innovaatiolähtöisten ja perinteisempien suuryritysten välisten strategisten kumppanuuksien tarve ja samalla mahdollisuudet nähdään erityisen suurina", sanoo Lahti-Nuuttila.

Tekes toivookin, että raportti käynnistäisi keskustelun yritysten sisällä ja niiden välillä siitä, miten kumppanuuksien kautta voisi vahvistaa kilpailuetua entisestään.

Kumppanuudesta kilpailuetua – Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina, Tekesin katsaus 298/2013

Lisätietoja

Toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila
Puh. 029 50 55873

Toimialajohtaja Mika Aalto
Puh. 029 50 55886

Johtava asiantuntija Christopher Palmberg
Puh. 029 50 55966

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tekes.fi