Sosiaali- ja terveyspalvelut EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa

Horisontti 2020 on suurin EU:n tutkimuksen ja innovoinnin tähänastisista puiteohjelmista. Seuraavien seitsemän vuoden aikana rahaa on jaossa noin 72 miljardia euroa. Terveys, demografinen muutos ja hyvinvointi ovat ohjelmassa merkittävässä osassa.

Terveyteen, demografiseen muutokseen ja hyvinvointiin liittyvän tutkimusrahoituksen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sairauksien ja toimintarajoitteisuuden tehokas ennaltaehkäisy, hoito ja hallinta hillitsevät sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavia kustannuksia. Terveyttä, aktiivista ikääntymistä ja hyvinvointia edistävä tutkimus on tärkeää väestörakenteen muutokseen vastaamiseksi.

Euroopan laajuisilla tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimilla voidaan myös saavuttaa johtoasema terveys- ja hyvinvointi-innovaatioiden kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Tutkimustulokset tulee muuntaa innovatiivisiksi, levitettäviksi ja tehokkaiksi tuotteiksi, strategioiksi, interventioiksi ja palveluiksi. Muun muassa tästä syystä yritysten osallistumista puiteohjelmaan on Horisontissa helpotettu.

Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää tieteidenvälisyyttä ja monialaisuutta. Haasteisiin on tarpeen puuttua myös yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä humanististen tieteiden näkökulmasta. Ohjelmalta odotetaan myös uusia teknisiä, organisatorisia ja sosiaalisia innovaatioita.

Horisontti 2020:ssa rahoitetaan mm. seuraavia toimia:

 • terveyden taustatekijöiden ymmärtäminen, terveyden edistämisen ja tautien ehkäisemisen tehostaminen
 • tautien ymmärtäminen, diagnostiikan ja ennustettavuuden parantaminen; tehokkaiden ehkäisy- ja seulontaohjelmien kehittäminen ja tautialttiuden arvioimisen parantaminen
 • tartuntatautien seurannan ja niihin varautumisen parantaminen
 • parempien ehkäisevien ja terapeuttisten rokotteiden kehittäminen
 • in silico -lääketieteen käyttö taudinhallinnan ja ennakoitavuuden parantamisessa
 • regeneratiivisen hoidon kehittäminen sairauksien hoitamiseksi
 • tietämyksen siirtäminen kliiniseen käytäntöön ja laajennuskelpoisiksi innovaatioiksi
 • terveyteen liittyvän tiedon parantaminen ja terveystietojen parempi hyödyntäminen
 • aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen, sekä viestintä- ja tietotekniikka-avusteinen asuminen
 • ihmisten valistaminen ja voimaannuttaminen terveyden itsehoitoon
 • terveys- ja sosiaalihuollon tarjoamien yhdistettyjen hoitopalveluiden lisääminen
 • politiikan määrittelyä ja sääntelytarpeita tukevien tieteellisten menetelmien parantaminen
 • terveydenhuollon tehokkuuden ja toimivuuden optimoiminen ja eriarvoisuuden vähentäminen näyttöön perustuvalla päätöksenteolla ja parhaiden käytäntöjen jakamisella sekä innovatiivisilla tekniikoilla ja lähestymistavoilla.

Lisä- ja yhteystiedot

Tekesin EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien sivut

Englanninkielinen yhteenveto terveysalan hauista

Komission terveyssivut

Pia Mörk