Uudistumiskyky edelläkävijyyden tärkein ulottuvuus – uudistumiskyvyn avaintekijöissä Suomella vielä kirittävää

Servessä tunnistettiin uudistumiskyky keskeisimmäksi edelläkävijyyden ominaisuudeksi. Ohjelman rahoittamassa ja Tampereen yliopiston CIRCMI-tutkimusryhmän toteuttamassa ServRate-projektissa haastateltiin kaupan ja teollisuuden edelläkävijöitä ja määritettiin sen pohjalta uudistumiskyvyn ratkaisevia ulottuvuuksia. Jatkuvan uudistumisen taustalla oleviksi avaintekijöiksi tunnistettiin kvantitatiivisen tutkimuksen pohjalta markkinoiden haistelu, rohkaiseva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen, johdon uudistushalukkuus, toimintamallin selkeys ja asiakaskeskeisyys. Näiden tekijöiden todettiin korreloivan yritysten innovatiivisuuden, uudistumiskyvyn ja palvelusuuntautuneisuuden kanssa. Sen sijaan taloudellisen menestyksen kanssa nämä tekijät eivät suoraan korreloineet, koska taloudelliseen menestykseen vaikuttavat myös monet muut asiat kuin uudistumiskyky ja edelläkävijyys.

Samassa tutkimuksessa arvioitiin suomalaisten yritysten onnistumista näissä uudistumiskyvyn avaintekijöissä suhteessa Ruotsiin, Iso-Britanniaan ja Saksaan. Nämä maat valittiin teollisuuden ja kaupan näkökulmasta kiinnostavimmiksi vertailu- ja edelläkävijämaiksi.

Suomalaiset kaupan alan yritykset arvioivat omaa suoriutumistaan uudistumiskyvyn avaintekijöiden osalta hivenen heikommaksi kuin kaupan alan yritykset Ruotsissa ja iso-Britanniassa. Pienin ero edelläkävijämaihin oli rohkaisevan ilmapiirin ja yhdessä tekemisen osalta; suomalaiset kaupan alan yritykset arvioivatkin rohkaisevan ilmapiirin ja yhdessä tekemisen vahvuudekseen uudistumiskykynsä takana. Markkinoiden haistelun ja toimintamallin selkeyden osalta suomalaiset kaupan ala yritykset kokevat olevansa heikoimmillaan ja näiden osalta myös ero vertailumaihin on suurin.

Myös teollisuudessa suomalaiset alan yritykset kokevat oman suoriutumisensa uudistumiskyvyn avaintekijöiden osalta kautta linjan hivenen heikommaksi kuin teollisuusyritykset Saksassa ja Ruotsissa. Suomalaiset teollisuusyritykset kokevat olevansa vahvimmillaan asiakaskeskeisyyden osalta, kun taas toimintamallin selkeyden ja markkinoiden haistelun osalta suomalaisyritykset kokevat olevansa heikoimpia ja vastaavasti myös ero vertailumaihin on suurimmillaan.


Uudistumiskyvyn kehittäminen on siis tärkeää niin kaupassa kuin teollisuudessakin ja sen osalta suomalaisyrityksillä on vielä kirittävää suhteessa maailman kärkeen, erityisesti markkinoiden haistelun ja toimintamallien selkeyden osalta. Kykyä markkinoiden haisteluun voi parantaa seuraamalla jatkuvasti merkkejä tulevaisuuden muutoksista, hakemalla aktiivisesti ideoita myös muilta toimialoilta sekä parantamalla kykyä tunnistaa, milloin markkinat ovat valmiita uusille palveluille. Vastaavasti toimintamallien selkeyttä voidaan lisätä palveluiden hinnoittelu- ja kustannusosaamisella, määrittelemällä palvelujen rooli ansaintamallissa ja luomalla toimivia malleja palvelujen ja palvelukonseptien kehittämiseen.

Tutustu kaupan alan tutkimustuloksiin

Tutustu hankkeen tutkimustuloksiin teollisuuden osalta

Tiina Lifländer