Sähköinen huoltokirja korvaa mappivuoret Länsimetron työmaalla

Länsimetron tietomallinnukseen liittyvän pilottihankkeen tavoitteena on löytää työkalut, joilla eri alojen, eritasoisten ja eri ohjelmiin perustuvien suunnitelmien sisältämät tiedot voidaan sovittaa yhteiseen malliin. Toiveena on, että mallin avulla suunnitelmien yhteensovittamisesta tulisi Länsimetron kaltaisissa monialahankkeissa helpompaa ja varmempaa.

"Länsimetron rakentamisessa yhdistyvät sekä infran että talotekniikan rakenteet, jotka perinteisesti on tehty omina tietomalleinaan. Tarkoituksemme on myös kerätä 3D-geometriatiedot sähköiseksi huoltokirjaksi, jota tarvitaan ylläpidon toteutukseen", kertoo projektipäällikkö Ahti Huhtaniska Länsimetro Oy:stä.

Koska Länsimetron pilottihankkeella edistetään tietomallien hyödyntämistä infrahankkeissa yleisellä tasolla ja koska sillä oli myös merkittävä uutuusarvo, lähti Tekes mukaan hankkeeseen. Lisäksi hanke täytti monimuotoisuudellaan Tekesin kriteerit.

Lauttasaaren asemasta demonstraatio

"Tietomallintaminen tulisi ottaa käyttöön täydessä laajuudessaan heti projektin alusta lähtien, jolloin se palvelisi eri osa-alueita parhaiten. Meidän hankkeessamme näin ei tehty, koska tilaajana meillä oli pelkona mahdollinen resurssipula, koska kaikilla suunnittelutoimistoilla ei hankeemme käynnistyessä ollut valmiuksia tietomallipohjaiseen suunnitteluun", Ahti Huhtaniska painottaa.

Vaikka pilottimallia ei tässä vaiheessa hyödynnetä apuvälineenä suunnittelussa ja kohteiden visualisoinnissa, käytetään sitä pohjana myöhemmin käyttöönotettavan sähköisen huoltokirjan perustana.

Länsimetrohankkeessa muun muassa rakenne- ja talotekniikkaa suunnitellaan jo nyt tietomallipohjaisesti, joten suunnittelijoiden tuottamat tietomallit on tuotu suoraan pilottimalliin.

"Dokumentoimme rakennetut rakenteet 5D-tietomallina ylläpidon tarpeisiin. Jatkossa ylläpidon toimenpiteet voidaan suunnitella mallin avulla tietomallipohjaisesti. Käytössä tulee olemaan sähköinen huoltokirja perinteisen valtaisan arkistomappivaraston sijaan."

Länsimetron rakentamisessa käytettävä 5D-tietomallin muodostavat rakenteiden ja laitteiden 3D-dokumentaatio, neljäntenä ulottuvuutena aika sekä viidentenä määrätiedot, laatu ja linkit.

Lauttasaaren asema on toiminut mallin demonstraatiokohteena.
"Toteutettu demonstraatiomalli on osoittanut, että Tekesin hankkeessa kehitetty konsepti on toimiva ja että eri toimialojen tietomallit voidaan yhdistää yhdeksi tietomalliksi, joka soveltuu ylläpidon käyttöön."

"Sen lisäksi, että 5D-tietomalli korvaa ylläpidossa sadat paperikansiot, on esimerkiksi muutostyöt helpompi suunnitella ajantasaisen tietomallin avulla. Myös tieto huollettavista kohteista löytyy vaivattomammin sähköisessä muodossa. Huoltohenkilö voi hakea huolettaviin kohteisiin liittyvät ohjeet, aikataulut ja tekniset dokumentit paikan päällä. Samalla huoltokäynnillä on mahdollista huoltaa myös muita huoltoa kaipaavia kohteita, jotka järjestelmä automaattisesti ehdottaa huolettavaksi", kuvaa toimialapäällikkö Jarkko Sireeni Vianova Systems Finland Oy:stä sähköisen 5D-huoltokirjan etuja. Vianova on toiminut Länsimetron yhteistyökumppanina tietomallipilotissa.

Hyödyt nähtävissä

Norjassa on laskettu, että tietomallipohjaisilla toimintatavoilla voidaan saavuttaa rakentamisessa jopa 4–5 prosentin kustannussäästöt. Vastaavasti USA:ssa joissakin hankkeissa on päästy jopa yli 10 prosentin kustannussäästöihin tietomallintamisen avulla.
"Säästöt syntyvät siitä, että tietomallin avulla rakentamisprosessi voidaan simuloida ja optimoida virtuaalisesti etukäteen. Tietomalli voi esimerkiksi ilmoittaa automaattisesti, jos suunnitelmissa rakenteet eivät sovi yhteen tai jos toteutusaikataulussa on päällekkäisiä toimintoja samaan aikaan samassa paikassa", Jaakko Sireeni toteaa.

"Pilottimalli on ollut suunnittelujohdon ja muutamien rakennusvalvojien käytössä esimerkiksi toteumavertailujen analysointivälineenä. Lisäksi siitä on ollut hyötyä toteutuksen laadunvalvonnassa, vaikka pääasiallinen hyöty saadaan vasta myöhemmin. Malli on joka tapauksessa ainoa malli, joka yhdistää kaikki Länsimetron eri osakokonaisuudet samaan malliin", kertoo Ahti Huhtaniska.

Ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä ja erilaisia käyttötarpeita voidaan simuloida demonstraatiomallilla, jolloin hyödyt voidaan nähdä jo ennen ylläpitovaihetta. Länsimetro Oy on päättänyt laajentaa ylläpitomallin koskemaan koko metrolinjastoa, koska kokemukset demonstraatiomallin käytöstä Lauttasaaren aseman toteutuksessa ovat olleet erittäin myönteiset.

Mallin käyttäjiä tulevat olemaan metrolinjan operaattori, huolto- ja pelastushenkilöstö.

Tietomallien havainnollisuus tehostaa hankkeen aikana käytyä vuoropuhelua,
minkä ansiosta suunnittelu ja lopputuloksen laatu paranevat.
Kuvassa Länsimetron Lauttasaaren aseman yhdistelmämallista avattu näkymä.

 

Eero Lukin