NIY-rahoitus tärkeässä roolissa nuorten kasvuyritysten kansainvälistymisessä

Kanadalainen The Evidence Network on koostanut Tekesin toimeksiannosta raportin Nuoret Innovatiiviset kasvuyritykset (NIY) -rahoituksen vaikutuksista. NIY-rahoituksella koettiin olevan merkittävä vaikutus nuorten kasvuyritysten resursseihin ja kykyyn pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Rahoituksen nähtiin vaikuttaneen erityisen positiivisesti yritysten liiketoiminnan suunnitteluun, kansainväliseen myyntiin, strategiaan ja johtamiseen. Lisäksi raportti osoittaa rahoituksen merkittävän vaikutuksen kasvuyritysten liikevaihdon kasvuun, kansainvälisten asiakassuhteiden luomiseen, työpaikkojen luomiseen ja viennin kasvuun.

Tutkimukseen osallistuivat NIY-rahoituksessa mukana olleet yritykset, ja tulosten arvioinnin tukena käytettiin Aalto-yliopiston vuosina 2008 - 2012 keräämää seuranta-aineistoa.

Raportin tavoitteena oli selvittää NIY-rahoituksen saaneiden yritysten saavuttamia tuloksia sekä Tekesin tuomaa lisäarvoa yritysten kykyyn kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi raportissa kartoitettiin NIY-rahoituksen vaikutusta alkuvaiheen yritysten mahdollisuuksiin kerätä lisärahoitusta yksityisiltä markkinoilta. Tilastollisia mittareita olivat liikevaihdon kasvu, viennin kasvu, ulkomaisten asiakkuuksien määrä ja luodut työpaikat. Lisäarvon luomiselle mittareina raportissa käytettiin Tekesin vaikutusta liiketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen, strategiaan, laajentumiseen ja rahoituksen saamiseen.

NIY-rahoitusmalli on suunnattu vaiheeseen, jossa yrityksellä on mahdollisuus nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla, näyttöä markkinakysynnän olemassa olosta ja osaava tiimi taustajoukkoineen. Rahoitus myönnetään jaksoissa, joille asetetaan seurattavat tavoitteet. Mallilla pyritään löytämään tasapaino joustavuuden, sekä rahoituksen vastuullisen käytön seurannan ja tavoitteellisuuden suhteen”, kuvailee palvelujohtaja Marjo Ilmari Tekesistä.

Rahoituksella suuri vaikutus kerätä sijoituksia

Raportissa esitettiin NIY-rahoituksen tuoneen 99 miljoonan euron kasvun 108:ssa rahoituksen saaneessa yrityksessä, mikä vastasi 57,8 prosenttia näiden yritysten kokonaisliikevaihdosta. Lisäksi rahoitus mahdollisti 1 172 uuden työpaikan syntymisen, mikä oli 52 prosenttia yritysten tarjoamista kaikista työpaikoista.  Rahoituksen vaikutus yrityksen menestymiseen oli suurempi iältään vanhemmilla ja suuremmilla yrityksillä sekä yrityksillä, jotka hyödynsivät Tekesin muitakin palveluja kuin rahoitusta, esimerkiksi kontakteja yksityisiin sijoittajiin.

NIY-rahoituksen nähtiin luoneen mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. 97 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että rahoituksella on ollut positiivinen vaikutus viennin kasvuun. Lisäksi 81 prosenttia yrityksistä oli saanut vähintään kolme uutta kansainvälistä asiakasta rahoituksen alkamisesta lähtien. ”NIY-yritysten parissa työskentelevät asiantuntiamme ovat nähneet suuren määrän nopeaan kasvuun tähtääviä startup-yrityksiä ja pystyvät nostamaan keskusteluissa esille kasvun kannalta oleellisia kipupisteitä. Palautteen perusteella myös rahoitusjaksoille asetettavat liiketoimintatavoitteet tukevat yrityksen päätöksentekoa ja fokusointia kansainvälisen kasvun kannalta oleelliseen suuntaan”, Ilmari toteaa.

Vaikuttavuusanalyysin pohjalta NIY-rahoituksella todettiin olevan suuri vaikutus nuorten yritysten kykyyn kerätä sijoituksia yksityisiltä markkinoilta. Yrittäjät kokivat, että Tekesiltä saatu tietämys ja rahoituksen tarjoama vipuvaikutus paikkasivat varhaisen vaiheen yritysten rahoituksessa olevaa markkinapuutetta.

Lue lisää raportista

NIY-rahoitus