Muodosta tulosta -aktivointihanke haastoi yritykset muuttumaan

Tekesin ja Suomen Muotoilusäätiön Muodosta tulosta -aktivointihankkeella on edistetty muotoilua ja muotoiluosaamista suomalaisissa pk-yrityksissä. Puolitoista vuotta kestäneen hankkeen myötä ilmeni, että yrityksissä on valmiutta muotoilun hyödyntämiseen. Käytännön toteuttaminen koetaan kuitenkin hankalaksi.

Aktivointihanke käynnistettiin, koska katsottiin, että muotoiluun panostamalla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään sekä luoda edellytyksiä liiketoiminnan ja kansainvälistymisen kasvattamiseksi.

Kokemuspohjaiset tulokset sekä tehty yritysgallup osoittivat, että yrityksissä on valmius muotoilun hyödyntämiseen – ongelmana on vain, miten tarvittavaa apua löytää.

Suomen Muotoilusäätiön edustajat vierailivat hankkeen aikana 109 pk-yrityksessä. Tämän lisäksi järjestettiin lukuisia yhteistapaamisia, joten kaikkiaan Muotoilun aktivointihanke esiteltiin 245 yritykselle ja heidän edustajilleen.

28% yrityksistä edusti muoviteollisuutta, 25% oli teknologiateollisuudesta, 9% puu- ja huonekaluteollisuudesta, 8% metalliteollisuudesta, 6% betoniteollisuudesta, vaate- ja elintarvike- sekä rakennusteollisuudesta 2% kustakin. Muita teollisuudenaloja oli 18%.

Muotoilun aktivointihanke esiteltiin myös ELY-keskusten johdolle. Alueellisina organisaatioina ELY-keskukset pystyivät seulomaan hankkeeseen parhaiten katsomansa pk-yritykset, joissa on potentiaalista halukkuutta kasvuun sekä suuntautumista kansainvälisille markkinoille.

Asenne muotoilun hyödyntämiseen myönteinen

Muotoilun käytölle pk-teollisuudessa on selkeä tilaus. Aktivointihankkeen gallupiin vastanneista yrityksistä 73% ilmoitti olevansa valmis suunnittelemaan yrityksensä tulevaisuutta muotoilun näkökulmasta. Kielteisesti suhtautuneita oli 13%.

Muotoilun käytön todennäköisyyttä yrityksen tulevaisuuden strategiassa erittäin todennäköisenä piti 69% vastanneista yrityksistä. "Ehkä joskus tulevaisuudessa" vastasi 28%.
Tekesin ja ELY-keskusten kautta rahoitettavia, muotoiluorientoituneita hankkeita piti erittäin todennäköisenä 64% yrityksistä. Muotoilusisältöistä projektia ehkä suunnittelevia oli 36%. Epätodennäköisenä sitä ei pitänyt yksikään yritys.

Muotoiluhankkeiden hallinta ja yritysten tarpeiden ymmärrys ongelmakohtia

Muotoilusäätiön kontaktoimista yrityksistä reilusti alle puolet oli hyödyntänyt muotoilua. Osalla yrityksistä oli kuitenkin vakiintunut tapa hyödyntää muotoilua osana liiketoimintaansa, mutta harvalla se oli vielä osa yrityksen strategiaa. Muotoilua sinällään ei tyrmätty juuri missään – kontakteja otettaessa jyrkästi kieltäytyneitä yrityksiä oli vain kymmenkunta.

Suurimmaksi esteeksi innovatiivisen, muotoilua hyödyntävän hankkeen käynnistämiseksi yritykset nimesivät monimutkaisen ja aikaa vievän paperisodan. Myös se, että hankerahoitus maksetaan jälkikäteen, oli yrityksille jonkinasteinen kynnys.

Yritysten toiveet olivat moninaisia riippuen siitä, oliko yrityksellä minkäänlaisia kokemuksia muotoilusta tai sen parissa toimivista organisaatioista. Suurin osa yrityksistä ei ollut koskaan käyttänyt esimerkiksi muotoilutoimistojen tarjontaa hyväkseen, vaan kaikki muotoiluun liittyvä oli tehty, luotu ja suunniteltu oman väen kanssa.

Monet yritykset olivat käyttäneet muotoilutoimistojakin, mutta hyvin usein toimistojen tuotos ei ollut vastannut yrityksen vaatimustasoa. Moni yritys koki, että toimistoilla ei ollut sellaista osaamista, joka olisi soveltunut juuri heidän tarpeisiinsa. Toisaalta ongelmana oli myös se, ettei alueellisia toimistoja ole juurikaan muualla kuin pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Vaasan, Lahden, Oulun ja Rovaniemen alueilla.

Suomen Muotoilusäätiön osalta toivottiin jatkon kannalta tiiviimpää yhteydenpitoa, ideointitapahtumia sekä workshoppeja, joissa muotoilun ajatusta ja sen luomia liiketoiminnan kasvua edistäviä toimia voisi juurruttaa yrityksen sisään.

ELY-keskusten ja Tekesin suunnalta yritykset kaipasivat lisää ketteryyttä ja ripeämpää otetta siinä vaiheessa, kun hankkeita lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Muotoilun hyödyntämisen vauhdittamien jatkuu Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmassa

"Muodosta tulosta -aktivointihanke on tuottanut Tekesille arvokasta tietoa yritysten tarpeista ja muotoiluosaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista ja pullonkauloista", sanoo asiantuntija Merja Salonen Tekesistä.

"Hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä hyödynnetään jatkossa Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmassa. Viime vuonna käynnistyneen ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan aineettoman arvonluonnin mahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä kilpailuedun lähteenä", Salonen kertoo. Ohjelmaan voi tutustua kevään 2013 aikana 13 paikkakunnalla järjestettävässä TekesTalk-tapahtumassa.

Lisätietoja

Lisätietoja Tekesin Muodosta tulosta -aktivointihankkeesta: www.tekes.fi/info/muotoilusosaaminen
Hanke on ollut käynnissä 1.9.2011−31.3.2013.

Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma