Mitä tuloksia työorganisaation kehittämisestä?

Uudessa julkaisussa tarkastellaan työpaikoilla toteutettujen Työelämän kehittämisohjelman projektien tuloksia ja vaikutuksia vuosina 1996–2010.

Projektien vaikutuksia arvioitiin kyselyn avulla, joka osoitettiin työpaikan johdolle, henkilöstön edustajalle ja projektin asiantuntijalle. Vastauksia saatiin 2 591 kappaletta yhteensä 1 085 kehittämisprojektista.

Vastaajista 69 prosenttia arvioi, että työorganisaation kehittämisprojektit edistivät samanaikaisesti sekä tuloksellisuutta että työelämän laatua. Tuloksellisuutta mitattiin viiden tekijän avulla: työn tuottavuus, tuotteiden ja palveluiden laatu, toiminnan laatu, joustava asiakaspalvelu ja toiminnan sujuvuus. Työelämän laatutekijöitä olivat tiimityö, johdon ja henkilöstön yhteistyö, sosiaaliset suhteet, ammattitaidon kehittäminen, kehittämisaktiivisuus sekä henkinen hyvinvointi. Projektit, joissa tuloksellisuus ja työelämän laatu parantuivat samanaikaisesti, olivat yhteydessä myönteiseen työllisyyskehitykseen pitkällä aikavälillä.

Tuloksia tarkastellaan erikseen toimialoittain, vastaajaryhmittäin ja ohjelmakausittain. Julkaisun lopuksi esitetään malli tuloksellisuuden ja työelämän laadun parantamiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi.

Lisätietoja

Elise Ramstad: Työorganisaation kehittämisen vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun sekä työllisyyteen – Työelämän kehittämisohjelman (1996–2010) itsearviointitulokset.