Metsäklusteri Oy muuttuu biotalouteen erikoistuvaksi FIBICiksi

Suomen metsäklusterin yritysten, keskeisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen omistama huippuosaamisen keskittymä Metsäklusteri Oy laajentaa toimintojaan metsäteollisuuteen suuntautuneesta tutkimuksesta myös muille biotalouden alueille. Yrityksen uusi nimi on Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy.

Vuonna 2007 perustettu Metsäklusteri Oy on yksi Suomen kuudesta strategisen huippuosaamisen keskittymästä. Sen omistajina ovat joukko metsäklusterin yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.

"Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä kestävän kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi, sillä tulevaisuuden biotaloudessa metsää ja puuta sekä muita tärkeitä biomassoja, kuten kierrätysmateriaaleja hyödynnetään entistä monipuolisemmin. Metsäklusteri Oy:n kehitys biotalouden suuntaan on luonnollinen jatkumo työlle, jota olemme tehneet yhtiön perustamisesta eli vuodesta 2007 lähtien", kertoo Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi.

Tekes tyytyväinen muutokseen

"On erinomaista että metsäklusteri lähtee hyödyntämään biotalouden tarjoamia mahdollisuuksia toimialoja uudella tavalla yhdistävään yhteistyöhön sekä tavoittelee avautuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia", sanoo toimialajohtaja Mika Aalto Tekesistä. "Samoin on tärkeää, että kansallisella tasolla löytyy keskeinen koordinoiva toimija biotalouden alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle."

Aalto pitää myös toivottavana, että metsäteollisuuden laajentuminen biotalouteen toisi innovaatiokumppanuuksien kautta uusia mahdollisuuksia osaamisintensiivisille pk-yrityksille ja tällä tavalla monipuolistaisi pääomaintensiivista perusteollisuutta.

Riittävä panostus tutkimukseen menestyksen edellytys

FIBIC on syntynyt seurauksena muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Uusiutumattomien luonnonvarojen niukkuus ja niiden vaikea saatavuus sekä ilmastokysymykset tarjoavat tälle muutokselle ennennäkemättömät mahdollisuudet. Tulevaisuuden kestävä biotalous monipuolistaa ja laajentaa metsästä saatavien tuotteiden valikoimaa.

Tavoitteena on kuitenkin päästä hyödyntämään muitakin kuin metsäpohjaisia biomassoja ja laajentaa tutkimukseen ja kehitykseen osallistuvien toimijoiden joukkoa entisestään, jotta pystyttäisiin synnyttämään tehokkaita ja integroituja tulevaisuuden biotalouden konsepteja.

"Tulevaisuuden biotaloudessa menestyksen yhtenä edellytyksenä on riittävä panostus tutkimukseen. Se varmistaa osaltaan, että uudet tuotteet ja palvelut täyttävät markkinoiden ja kuluttajien moninaiset vaatimukset", lisää Christine Hagström-Näsi.

Metsäklusteri Oy:n hallituksella on ollut keskeinen rooli muutosprosessissa. "Olemme osallistuneet aktiivisesti muutoksen valmisteluun ja kaikki omistajat ovat erittäin sitoutuneita uuteen yritykseen ja sen toimintaan", toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkimattila, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy.

Lisätietoja

Christine Hagström-Näsi
Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy
Puh. 050 322 2401
christine.hagstrom-nasi (at) fibic.fi

Juha Mäkimattila
Stora Enso Oyj
Puh. 040 740 3757
juha.makimattila (at) storaenso.com

www.fibic.fi

www.shok.fi

Tekes on sitoutunut strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen ja rahoittaa niiden tutkimusohjelmia.