Suomalaisyrityksissä kova muutostahti

Lähes puolet suomalaisyrityksistä on uudistanut organisaatiotaan kahden viime vuoden aikana. Tuotteita ja palveluja on uudistanut melkein yhtä moni. Kokonaan uusia tuotteita tai palveluja on kehittänyt joka viides yritys.

Kova muutostahti ei ole uuvuttanut henkilöstöä. Haastelluista työntekijöistä 81 % piti yrityksessään toteutettuja muutoksia hyödyllisinä, 77 % tarpeellisina ja 65 % välttämättöminä.

Henkilöstö kokenut muutokset myönteisesti ja ollut kehittämisen moottorina

Useampi kuin kaksi kolmesta työntekijästä koki muutosten vaikuttaneen myönteisesti työn mielekkyyteen. Yli puolet katsoi muutosten lisänneen uskoa työsuhteen jatkuvuuteen ja vajaa kolmannes näki muutoksella myönteisiä vaikutuksia palkkaan. Suurin huolenaihe oli työn kuormitus, joka oli lisääntynyt joka kolmannen mielestä.

"Suomalaiset ovat varsin kehittämishakuista väkeä. Uusia ideoita esimiehelleen oli ehdottanut 74 % työntekijöistä viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni oli kehittänyt omaa työtään. Yli kolmannes kertoi kehittäneensä tuotteita tai palveluja. Kokonaan uusia tuotteita tai palveluja kehittäneissä yrityksissä luvut olivat vielä korkeampia", kertoo Tekesin johtava asiantuntija Tuomo Alasoini.

Yritykset uudistuneet eri tavoin

Työ tuotti mielihyvää eniten niissä yrityksissä, jotka olivat kasvaneet tai joissa johto oli hajauttanut päätöksentekoa alaspäin. Valtaa keskittäneissä organisaatioissa työmielihyvä oli selvästi keskimääräistä vähäisempää. Vähäisintä se oli siellä, missä oli karsittu toimintoja esimerkiksi ulkoistamalla tai toteutettu isoja organisaation toiminnan periaatteen muutoksia. Työmielihyvä oli keskiarvoa selvästi vähäisempää myös niissä organisaatioissa, jotka eivät olleet toteuttaneet muutoksia lainkaan.

Vilkkaasta muutostahdista huolimatta yritykset toimivat joissain asioissa edelleen varsin perinteisesti. Sosiaalista mediaa hyödynsi tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä vain 6 % teollisuusyrityksistä ja 12 % palveluyrityksistä. Sosiaalista mediaa ylipäätään hyödyntävien teollisuus- ja palveluyritysten osuudet olivat nekin alhaisia, 16 % ja 38 %. Myös etätyö oli vähäistä, vaikka lähes puolet yrityksistä tarjosi siihen mahdollisuuksia.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen toteuttamasta MEADOW-tutkimuksesta, joka on osa Tekesin Liideri-ohjelmaa. Tutkimukseen osallistui 1531 vähintään 10 hengen kokoista yritystä ja julkisyhteisöä vuosina 2012–13. Tutkimus on toteutettu myös muissa Pohjoismaissa. Raportit sisältävät tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen johtamisesta, työnteon tavoista, muutoksista ja niiden vaikutuksista. Raporteissa on myös tietoa siitä, miten innovatiiviset yritykset, kasvuyritykset ja vientiyritykset eroavat muista. Tutkimus jatkuu vuoden 2013 loppuun. Sen viimeisessä vaiheessa analysoidaan tarkemmin tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen sekä henkilöstön työmielihyvään yhteydessä olevia tekijöitä eri sektoreilla.

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työnantajien näkökulmasta. MEADOW-tutkimuksen I väliraportti. (pdf)

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta. MEADOW-tutkimuksen II väliraportti. (pdf)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Tuomo Alasoini, Tekes
puh. 050 557 7940, tuomo.alasoini (at) tekes.fi

Erikoistutkija Simo Aho, Tampereen yliopisto
puh. 050 318 6059, simo.aho (at) uta.fi

www.tekes.fi/Liideri

 

Tiina Lifländer