Sähköajoneuvoyhteisö kaipaa lisää tutkimustietoa

Tekesin EVE-ohjelma kartoitti sähköisen liikenteen parissa toimivien yritysten ja julkishallinnon edustajien tutkimustiedon tarpeita. Kyselyyn vastasi 60 johtajaa ja asiantuntijaa sähköisen liikenteen toimintayhteisöstä.

Tutkimustarpeiden painopiste teknologiassa

Kyselystä selviää, että sähköisen liikenteen alalla on paljon erilaisia tiedon tarpeita. Vastaajat toivovat lisää tutkimusta niin yhteiskunnallisista, liiketaloudellisista kuin teknologisista aiheista. Suurin tarve on teknologiselle tutkimustiedolle, jota lähes puolet vastaajista ilmoitti ensisijaisesti tarvitsevansa. Tutkimustoiveet jakautuvat neljään teemaan: 1) ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, 2) energiajärjestelmät 3) tiedonkeruu, hallinta ja testiyksiköt sekä 4) asiakkaat, markkinat ja palvelut.

Ajoneuvoihin ja ajoneuvotekniikkaan liittyen korostettiin, että Suomeen tarvitaan lisää sähköautoja, jotta erilaisten komponenttien toimintaa voidaan paremmin testata. Hybridijärjestelmien sekä järjestelmätason soveltava tutkimus todettiin myös tärkeäksi. Lisäksi vastaajat toivoivat turvallisuuteen ja vaatimusten mukaisuuteen liittyviä selvityksiä.

Energiajärjestelmien osalta vastaajat peräänkuuluttivat akkuteknologiaan liittyvää tutkimusta, jossa selviteltäisiin akkujen kehittämisen hinta- ja verkkovaikutuksia. Lisätietoa toivottiin myös siitä, miten sähköautot voisivat tulevaisuudessa olla osa älykästä latausverkkoa. Energian talteenotto ja varastointi sekä latausinfrastruktuurin kehittäminen erityisesti raskaalle kalustolle olivat aiheita, joista vastaajat toivoivat lisää tietoa.

Tiedonkeruun osalta tutkimustarpeet kiteytyvät testaamiseen, suorituskyvyn mallintamiseen ja arktisiin olosuhteisiin, jotka vaikuttavat Suomessa niin ajoneuvoteknologiaan kuin energiajärjestelmienkin kestävyyteen.

"Kyselystä kävi ilmi, että sähköajoneuvoalan yrityksillä on runsaasti tiedon tarpeita. Tämä oli odotettua, sillä sähköajoneuvo-ala on vielä nuori, ja monet tuotteet ja palvelut ovat vasta tuotekehitysvaiheessa. Yksi EVE-ohjelman tärkeimmistä tehtävistä onkin lisätä tutkimustiedon saatavuutta", sanoo EVE-ohjelman koordinaattori Markku Antikainen.

"Suomalaisen sähköajoneuvo-osaamisen kannalta on erittäin tärkeää, että yritykset tekevät yhteistyötä, jotta tieto ja osaaminen saadaan yhteiseen käyttöön. Ohjelman puitteissa toimivat tutkimushankkeet tulevat osaltaan vastaamaan tiedon tarpeisiin", jatkaa ohjelman päällikkö Martti Korkiakoski.

Lisää markkinatietoa ja käytännön apua kaupallistamiseen

Sähköajoneuvoliiketoiminnan osalta lisätutkimusta toivottiin muun muassa innovaatioiden kaupallistamisesta ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Markkinamuutosten tunnistaminen on tärkeää, ja siksi markkinoiden kehityksestä toivottiin ajantasaista tutkimustietoa. Markkinapotentiaalia kartoittamalla sähköistä liikennettä voidaan kehittää tarvelähtöisesti.

"Vastaajista 71 prosenttia ilmoitti organisaatioillaan olevan jo sähköajoneuvoihin liittyvää liiketoimintaa ja noin puolet heistä arvioi liikevaihtonsa nousevan jo yli miljoonaan. Ala on nopeassa kasvussa, ja siksi tutkimukseen panostaminen on nyt tärkeää. Testauksen osalta olemme Suomessa edelläkävijöitä, mutta käyttäjä- ja markkinatutkimuksen osalta meillä on vielä petrattavaa", toteaa Martti Korkiakoski.

Vastaajat arvioivat, että sähköautojen määrää kasvaisi nopeammin, jos niiden yhteiskunnalliset hyödyt tunnettaisiin paremmin. Tämän vuoksi on syytä tutkia myös ympäristöasioita, kuten komponenttien talteenottoa ja kierrätystä. Sähköisen liikenteen käytettävyyden kannalta olennaisia kysymyksiä ovat lisäksi latauspisteiden sijainti, laskutus ja niihin liittyvät palvelut.

 

Eero Lukin