Tekesin rahoitus nopeuttaa yritysten tuottavuuden kasvua

Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin.

Työn tuottavuus on suhdeluku: arvonlisäys jaettuna työtunneilla. Tuottavuuskasvu on tärkeää siksi, että yli puolet Suomen bruttokansantuotteen kasvusta on tullut kokonaistuottavuuden lisäyksestä ja työn tuottavuus vaikuttaa merkittävästi siihen, onko työn pitäminen Suomessa kannattavaa.

Tekesin rahoituksen positiivisista vaikutuksista on kymmeniä tutkimuksia, jotka osoittavat selkeän syy-seuraussuhteen. Rahoituksen vaikutuksesta työn tuottavuuteen on kuitenkin ollut vain sellaisia tutkimuksia, jotka osoittavat riippuvuussuhteen, mutta ei välttämättä syy-seuraussuhdetta. Etlatieto Oy:n tekemissä laskelmissa Tekesin rahoitusta saaneita yrityksiä on nyt verrattu samantyyppisiin ja -kokoisiin yrityksiin, jotka eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta. Tällaisia vertailulaskelmia pidetään yleisesti näyttönä syy-seuraussuhteen olemassaolosta.

Tutkimuksen merkittävä tulos on se, että Tekesin asiakkaat menestyivät verrokkiryhmää paremmin sekä jalostusarvon että työllisyyden kasvussa. Jalostusarvon kasvu oli nopeampaa, mikä on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Tällä on merkitystä silloin, kun yritykset pohtivat toimintojensa sijoittamista. Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara arvioi, että ero johtuu sekä yritysten korkeammasta riskinotosta, jonka Tekes rahoituksellaan jakaa, että Tekesin rahoituksen vaikutuksesta kasvaneista yritysten omista innovaatiopanostuksista.

Innovaatiot synnyttävät edelläkävijöitä

Tutkimuksen mukaan etenkin niissä Tekesin asiakasyrityksissä, joilla on ollut alhainen tuottavuustaso rahoituksen alkuvaiheessa, tuottavuuden kasvu on ollut nopeampaa kuin yrityksissä, jotka eivät ole olleet Tekesin asiakkaita. Yritysten tuottavuuden kasvu osoittaa innovaatioiden kaupallistamisen onnistumista ja on siksi toimiva mittari edelläkävijyydelle.

Korkean tuottavuustason yrityksille Tekesin rahoituksella ei näytä olleen yhtä suurta merkitystä tuottavuuden paranemiseen. Näilläkin Tekesin asiakasyrityksillä sekä jalostusarvo että työllisyyden kasvu on kuitenkin nopeampaa kuin vertailuryhmässä, joten positiiviset kansantaloudelliset vaikutukset ovat tässäkin tapauksessa ilmeiset.

Etlatieto Oy:n tilastoanalyysissä on mukana kaikki vuosina 2001–2009 Tekesin rahoitusta saaneet pk-yritykset. Näitä on verrattu vastaaviin samankokoisiin ja saman toimialan yrityksiin, jotka eivät ole saaneet Tekesistä rahoitusta.

Lisätietoja

Veli-Pekka Saarnivaara
pääjohtaja
Tekes

Jari Hyvärinen
asiantuntija
Tekes
puh. 029 50 55803