4.3.2014

Tarjouspyyntö: Wifius-koordinointi

Wifius-koordinointipalvelut, 61/25/2013: HILMA-hankintailmoitus julkaistu 24.1.2014

WiFiUs (Wireless Innovation between Finland and US) on virtuaalinen instituutti, jonka tavoitteena on pitkäaikainen tutkimusyhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä langattoman tiedonsiirron ongelmien ratkaisuun sekä osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen. WiFiUs-instituutin puitteissa on järjestetty kaksi rahoitushakua, joiden tuloksena Tekes ja Akatemia ovat rahoittaneet yhteensä yhdeksää projektia. Projektit ovat olleet yhteisprojekteja suomalaisen ja yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän välillä.  WiFiUs -instituutin toimintaan kuuluu mm. tiivis tutkimusyhteistyö, tiedonvaihto projektien välillä ja yhteisten demonstraatioiden luominen.

Tässä hankinnassa haetaan koordinaattoria WiFiUs-toiminnalle Suomessa. Tarjottavan tiimin koko on 1-2 henkilöä. Päävastuullisen koordinaattorin työpanos on vähintään 20 % tehtävän työn määrästä.

WiFiUs-koordinaattorin tehtäviä ovat mm.:
-    suunnitella ja järjestää tapahtumia WiFiUs-projekteille. Tapahtumajärjestelyt hoidetaan yhteistyössä Tekesin kilpailuttaman tapahtumajärjestäjän kanssa.
-    seurata projektien tuloksia ja tiedottaa niistä
-    jakaa tietoa Wifius-tutkimusyhteistyöstä tapahtumien ja viestinnän kautta
-    ylläpitää WiFiUs-www-sivustoa
-    edistää projektien välistä yhteistyötä
-    toimia linkkinä Yhdysvaltojen koordinaattoriin ja tehdä hänen kanssaan yhteistyötä
-    järjestää joka toinen vuosi Suomessa yhteinen tapaaminen WiFiUs-tutkijoille
-    koordinaattorilta odotetaan oma-aloitteisuutta ja ideoita WiFiUs-verkoston sekä Suomen ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön kehittämiseksi

Hankinnan laajuus on noin 0,2-0,3 htv/vuosi. Arvio työmäärästä on Tekesiä sitomaton arvio.

Hankinta on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (rtf)

Vakuutus velvotteiden täytämisestä, tarjouspyynnön liite 3 (rtf)

Selvitys liikesalaisuuksista, tarjouspyynnön liite 4 (rtf)

Sopimusluonnos, tarjouspyynnön liite 5 (pdf)

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa kaksi vuotta. Sopimus on mahdollista irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla aikaisintaan vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 4.3.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: ”61/25/2013, Wifius”

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 6.2.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 61/25/2013 Wifius”
Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 13.2.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Esitetyt lisäkysymykset ja vastaukset, päivitetty 11.2.2014:

1.Kysymys: Mikäli tarjottavassa tiimissä on 2 henkilöä, lasketaanko henkilöiden osaamisen painoarvo keskiarvona molempien henkilöiden osaamisesta vai tarkastellaanko osaamisen painoarvoa vain pääkoordinaattorin osalta?

Vastaus: Vertailukriteeri ”työkokemus suomalais-yhdysvaltalaisen tutkimusyhteistyön
koordinoinnista” koskee vain pääkoordinaattoria. Kahden muun vertailukriteerin kohdalla
arvioidaan tarjottuja henkilöitä tiiminä.

2.Liitteessä "Henkilön taulukko" kysytään kohdassa 5 pääkoordinaattorin työkokemusta suomalais-yhdysvaltalaisen tutkimusyhteistyön koordinoinnista. Mikäli tarjottavassa tiimissä on kaksi henkilöä, täytetäänkö viidenteen kohtaan pääkoordinaattorin työkokemus myös toisen henkilön taulukossa, vaikka kyseinen henkilö ei itse olekaan pääkoordinaattori?

Vastaus: Jokaisesta tarjotusta henkilöstä täytetään erillinen Henkilön taulukko –liite. Vertailukriteerinä kohdassa 5 on ainoastaan pääkoordinaattorin työkokemus suomalais-yhdysvaltaisesta tutkimusyhteistyön koordinoinnista. Vertailukriteerin yhteydessä ei huomioida muiden ko. kokemusta.