29.4.2014

Tarjouspyyntö Lääkealan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pk-yrityksille 68/25/2013

Hankinnan kohteena olevan oppaan tarkoituksena on tarjota lääkealan yrityksille, erityisesti alkaville yrityksille ja muille aihealueesta kiinnostuneille, koottu perustietämys lääkealan regulaatioasioista ja nähtävissä olevista keskeisistä muutoksista sekä tietoa mm. siitä, mihin tahoon ja missä vaiheessa tuotekehitystä yrityksen olisi syytä olla yhteydessä, jotta regulatiivisiin asioihin osataan varautua riittävällä tarkkuudella riittävän varhaisessa vaiheessa

Hankinta

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on vähemmän kuin hankintalain 15 §:ssä säädetty tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo 30 000 € . Hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Hankinta toteutetaan Tekesin omien hankintaohjeiden mukaisena kilpailutettuna pienhankintana. Hankinta toteutetaan kiinteähintaisena eli ns. ranskalaisena urakkana siten, että kohdassa 2.2.  kuvatuista osioista sopimushinta on kaikkine kuluineen aina 29 000 euroa ja voittajan valinnassa vertaillaan tarjottavien henkilöiden osaamista ja alustavan toteuttamissuunnitelman laatua.

Hankinnan pääkohde on suomenkielinen, sähköisessä muodossa (pdf) jaettava Regulatory Affairs -asioita lääkealalla käsittelevä opas. Oppaan tavoitteena on tarjota koottu perustietämys lääkealan regulatiivista asioista ja nähtävissä olevista keskeisistä muutoksista. Opas on suunnattu erityisesti alan uusille yrityksille, joilla Regulatory Affairs -aihealueen tuntemus on vielä rajallinen.

Hankinta sisältää myös e-learning-koulutuspaketin sisällön tuottamisen ja koulutusosion.

Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (excel)

 

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.Tavoite on , että sopimus tulee voimaan 16.5.2014 ja päättyy 31.1.2015. Tavoiteaikataulu oppaan sisällölle on 31.10.2014 mennessä, muille osioille 31.1.2015 mennessä.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 29.4.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "Tarjous 68/25/2013"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 11.4.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 68/25/2013” Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 16.4.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymyksiä saapui 7.4 2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 2 kpl. Ohessa
esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä
on poistettu viitteet kysyjään/tämän edustamaan organisaatioon.

Kysymys: Oppaan keskeiset asiat kokoava eLearning (verkkokoulutus) koulutuspaketti aihealueeseen liittyen: millaiselle alustalle/oppimisympäristöön tämä aiotaan rakentaa ?  

Vastaus: Alustaa/ oppimisympäristöä ei määritetty. 

Kysymys: Tarjoajan tulee nimetä toteutukseen vähintään kahden (2) hengen tiimi: voiko tiimi koostua eri yrityksistä tulevista henkilöistä?

Vastaus: Kyllä, tiimi voi koostua eri yrityksen henkilöistä. Tarjouspyyntö mahdollistaa alihankinnan käytön. Tarjoaja vastaa nimeämänsä alihankkijan tekemästä työstä kuin omastaan. Kaikista tiimiin nimettävistä henkilöistä täytetään tarjouspyynnön liite 2 henkilön taulukko. Tarjouspyynnön kohdan 5.2. mukaisessa toteutussuunnitelman osana esitetään toteutuksesta vastaavien henkilöiden vastuut ja arvio eri työvaiheisiin käytettävästä ajasta henkilöittäin.