30.4.2014

Tarjouspyyntö Biopankkien liiketoimintamahdollisuudet 5/25/2013

Hankittavan palvelu tuottaa selvityksen suomalaisten biopankkien liiketoimintamahdollisuuksista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi hankinnassa kartoitetaan suomalaiset biopankkitoimijat sekä tuotetaan tietoa merkittävistä kansainvälisistä biopankeista ja niiden liiketoiminnasta.

 

Työn tuloksena tulee olla raportti, jossa on

  1. kartoitettu Suomessa toimivat, valmisteilla olevat sekä potentiaaliset biopankit ja niiden liittymät toimintaympäristöönsä (mm. tilanne biopankki-rekisteröitymisen suhteen, tavoiteaikataulu, omistus, perustamiseen liittyvät haasteet, keskeiset yhteistyökumppanit ja rakenteet, tunnistetut yritysasiakkaat)
  2. biopankkien valmiudet ja kompetenssit liiketoimintaan (mm. laatujärjestelmät, markkinatuntemus, markkinointi, hinnoittelu, sopimukset, kirjanpito, kustannuslaskenta/taloushallinto, lisensiointi ja IPR-osaaminen)
  3. kuvattu ja analysoitu liiketoiminnan näkökulmasta ainakin

-       erilaisia vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, jotka ovat mahdollisia biopankkitoimijoille ja niihin liittyvä potentiaalisen markkinan koko

-       erilaisten juridisten muotojen vaikutus biopankin asiakkuuksiin ja liiketoimintaan

-       biopankkitoimintaan liittyvät haasteet johtuen liiketoiminnan erilaisuudesta yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa

Arvio ja analyysi biopankkitoimintaan liittyvästä kansainvälisestä markkinapotentiaalista ja liiketoiminnan volyymistä Suomessa. Liiketoiminta-analyysissa tulee ottaa huomioon olemassa olevat toimijat Suomessa.

Toteutustavaksi toivotaan toimijoiden henkilökohtaisia haastatteluja sekä tarvittavilta osin kyselyitä tai vastaavia menetelmiä.

Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

Hankintamenettely ja hinta

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on vähemmän kuin hankintalain 15 §:ssä säädetty tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo 30 000 €. Hankinnan ennakoitu arvo perustuu aikaisempiin vastaaviin hankintoihin. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Hankinta toteutetaan Tekesin omien hankintaohjeiden mukaisesti ns. pienhankintana.        

 Hankinta toteutetaan  ranskalaisena urakkana, jonka kiinteä kokonaishinta on 20 000 euroa (+ alv) sisältäen kaiken selvityksen suorittamiseen tarvittavan työn ja siitä aiheutuneet kulut.

Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 1(excel)

 Sopimuskausi

 Tavoitteena on, että hankinta toteutetaan siten että raportti on valmis 30.09.2014 mennessä.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 30.4.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "Tarjous 5/25/2013"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 10.4.2014 klo 16.00  saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 5/25/2013” Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 15.4.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.