29.4.2014

Tarjouspyyntö Terveysteknologia-alan sääntelyä koskeva tieto-opas ja koulutuspaketti alkaville pk-yrityksille: 64/25/2014

Hankinnan kohteena olevan oppaan tarkoituksena on tarjota alan yrityksille, erityisesti alkaville yrityksille ja muille aihealueesta kiinnostuneille, koottu perustietämys terveysteknologia-alan regulatiivista asioista ja nähtävissä olevista keskeisistä muutoksista sekä tietoa mm. siitä, mihin tahoon ja missä vaiheessa tuotekehitystä yrityksen olisi syytä olla yhteydessä, jotta regulatiivisiin asioihin osataan varautua riittävällä tarkkuudella riittävän varhaisessa vaiheessa

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on vähemmän kuin hankintalain 15 §:ssä säädetty tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo 30 000 € . Hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Hankinta toteutetaan Tekesin omien hankintaohjeiden mukaisena kilpailutettuna pienhankintana.

Hankinta toteutetaan kiinteähintaisena eli ns. ranskalaisena urakkana siten, että kohdissa 2.2.1 -2.2.3  kuvatuista osioista sopimushinta on kaikkine kuluineen aina 29 000 euroa ja voittajan valinnassa vertaillaan tarjottavien henkilöiden osaamista ja alustavan toteuttamissuunnitelman laatua.

Hankinnan pääkohde on suomenkielinen, sähköisessä
muodossa (pdf) jaettava Regulatory Affairs -asioita
terveysteknologiatoimialalla käsittelevä opas. Oppaan tavoitteena on tarjota
koottu perustietämys toimialan regulatiivista asioista ja nähtävissä olevista keskeisistä
muutoksista. Opas on suunnattu erityisesti alan uusille yrityksille, joilla
Regulatory Affairs -aihealueen tuntemus on vielä rajallinen.

Hankinta sisältää myös e-learning-koulutuspaketin sisällön luomisen ja koulutusosion.

Sopimus tulee voimaan 16.5.2014 ja päättyy 31.1.2015. Tavoiteaikataulu oppaan sisällölle on 31.10.2014 mennessä, muille osioille 31.1.2015 mennessä.

Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)    .Taulukon linkitys korjattu ja toimivuus testattu 8.4.2014

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (excel)

 

Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.Tavoite on , että sopimus tulee voimaan 16.5.2014 ja päättyy 31.1.2015. Tavoiteaikataulu oppaan sisällölle on 31.10.2014 mennessä, muille osioille 31.1.2015 mennessä.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 29.4.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "Tarjous 64/25/2014"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja7.4.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 64/25/2014” Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 15.4.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymyksiä saapui 7.4 2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 6 kpl. Ohessa esitetään yhteenveto kysymyksistä ja annetaan niihin vastaukset. Kysymyksistä on poistettu viitteet kysyjään/tämän edustamaan organisaatioon.

Kysymys: Tilaaja huolehtii oppaan taitosta ja oikoluvusta, muu aineiston valmisteluvastuu on palvelun tuottajalla: millaisessa muodossa aineisto tulee toimittaa?

Vastaus: Suomenkielinen aineisto toimitetaan word-muodossa.

Kysymys: Oppaan keskeiset asiat kokoava eLearning (verkkokoulutus) koulutuspaketti aihealueeseen liittyen: millaiselle alustalle/oppimisympäristöön tämä aiotaan rakentaa ?  

 Vastaus: Alustaa/ oppimisympäristöä ei määritetty.

Kysymys: Tarjoajan tulee nimetä toteutukseen vähintään kahden (2) hengen tiimi: voiko tiimi koostua eri yrityksistä tulevista henkilöistä?

Vastaus: Kyllä, tiimi voi koostua eri yrityksen henkilöistä. Tarjouspyyntö mahdollistaa alihankinnan käytön. Tarjoaja vastaa nimeämänsä alihankkijan tekemästä työstä kuin omastaan. Kaikista tiimiin nimettävistä henkilöistä täytetään tarjouspyynnön liite 3 henkilön taulukko. Tarjouspyynnön kohdan 5.2. mukaisessa toteutussuunnitelman osana esitetään toteutuksesta vastaavien henkilöiden vastuut ja arvio eri työvaiheisiin käytettävästä ajasta henkilöittäin. 

Kysymys: Tekes päättää tulosten julkistamisesta. Toimittajalla ei ole oikeutta julkaista toimeksiannon tulosta tai edes osia siitä ilman Tekesin kirjallista suostumusta: tarkoittaako tämä sitä että syntyvää aineistoa, kuvia ja kaavioita ei voi käyttää toimittajan toimesta missään asiayhteydessä?

Vastaus: Toimeksiannon tulosten tai sen osien julkaiseminen muussa yhteydessä edellyttää aina Tekesin kirjallista suostumusta.