Tarjouspyyntö 38/25/2014: Asianajopalvelut avustuspetoksissa

Hankinnan kohteena on Tekesin avustaminen avustuspetosasioissa, joissa Tekes on asianomistajana.

Tekes rahoittaa yritysten/yhteisöjen tuotekehityshankkeita avustuksilla ja lainoilla.

Avustukset ja lainat maksetaan jälkikäteen yritysten tekemien raporttien perusteella. Vuonna 2013 Tekes teki 1860 uutta rahoituspäätöstä. Rahoituksen myöntäminen on harkinnanvaraista ja se myönnetään hakemusten perusteella.

Keskeisenä säädösperustana rahoituksen myöntämisessä ovat valtionavustuslaki (688/2001), laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988) sekä Tekesiä koskeva valtioneuvoston asetus (298/2008),  joka määrittelee tarkemmin rahoituksen kohteen ja rahoituksen määrän.

Vuosittain tulee esiin 1-10 tapausta, joissa Tekes tekee poliisille tutkintapyynnön epäillystä, rikoslain 29 luvun 5-7§:issä tarkoitetusta avustuspetoksesta/avustuksen väärinkäytöstä.

Avustajan tehtävänä on avustaa Tekesiä em. lausunnon tekemisessä sekä kaikissa niissä myöhemmissä vaiheissa, jotka tämän jälkeen seuraavat käräjäoikeudessa ja mahdollisesti ovioikeudessa / korkeimmassa oikeudessa. Avustaminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Tekesin lakimiesten kanssa. Yrityksen kotikunnasta riippuen ko. asiat käsitellään eri puolilla maata olevissa käräjäoikeuksissa. Tekes hakee palvelun suorittajaksi tiimiä, jossa on 2-3 henkilöä.

Hankintaa on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

Tarjouspyyntö

Liite 1 vakuutus velvollisuuksien täyttämisestä

Liite 2 selvitys liikesalaisuuksista

Liite 3 sopimusluonnos

Liite 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2007 Palvelut)

Sopimuskausi

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi  kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 15.8.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "38/25/2014"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 24.6.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 38/25/2014". Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin  26.6.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymys: Tarjouspyynnössä on vähimmäisvaatimuksena mainittu, että tiimin on tullut hoitaa vähintään viisi avustuspetosoikeudenkäyntiä 1.1.2007 jälkeen. Onko vähimmäisedellytys nimenomaan avustuspetosoikeudenkäyntien hoitaminen eli otetaanko ollenkaan huomioon sellaista tarjouksen jättäjää, joka ei ole hoitanut juuri avustuspetosoikeudenkäyntejä, mutta kylläkin muunlaisia petosoikeudenkäyntejä?

Vastaus: Tarjousta, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia, ei oteta huomioon. Jos tarjoajalla ei ole kokemusta nimenomaan avustuspetoksien hoitamisesta, ei tarjous täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja tulee hylätyksi.