Tarjouspyyntö: Vaikuttavuusarvioinnin strateginen kumppani 25/25/2014

HILMA_ilmoitus tästä hankinnasta on julkaistu 1.4.2014.

Tämän hankinnan tavoitteena on vahvistaa Tekesin ja Suomen innovaatioympäristön analysointia ja saada käyttöön viimeaikaisin tieto Tekesin käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tällä hankinnalla haetaan tutkimustiimiä, jolta Tekes hankkii asiantuntijatyötä vaikuttavuusarviointia varten.

Tiimin asiantuntijat tuottavat yksin tai usean henkilön ryhmänä vaikuttavuusarviointiin liittyviä asiantuntijapalveluja ja analyysejä. Asiantuntijat osallistuvat vaikuttavuuden analyysien suunnitteluun, toteutukseen sekä tulosten esittämiseen Tekesin vaikuttavuusarvioinnin tiimille.

Hankinnan koko

Tekes on alustavasti arvioinut, että asiantuntijapalvelua hankitaan arviolta vähintään 100 henkilötyöpäivää kalenterivuosittain. Tämä arvio työpäivien lukumäärästä ei kuitenkaan ole Tekesiä sitova, vaan se kuvaa suuruusluokkaa ja sen ensisijainen tarkoitus on toimia vertailuhinnan muodostajana. (Tarjouksen liitelomakkeella käytetään vertailussa työpäivien lukumääränä 150.)

Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan (pdf)

Hintataulukko, tarjouspyynnön liite 1 (excel)

Henkilön taulukko, tarjouspyynnön liite 2 (excel)

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä liite 3 (pdf)

Selvitys liikesalaisuuksista (pdf)

Sopímusluonnos (pdf)

  Sopimuskausi

Sopimus tulee voimaan arviolta 1.9.2014 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Tavoitteena on, että sopimus on voimassa vähintään neljä vuotta.Sopimus on mahdollista irtisanoa aikaisintaan vuoden kuluttua sen voimaantulosta.  Tämän jälkeen sopimuksessa on kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika.

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 12.5.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "Tarjous 25/25/2014"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 15.4.2014 klo 16.00 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 25/25/2014” Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 23.4.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) kysymystä koskien tarjouspyyntöä. Valitettavasti vastaukset julkaistiin henkilön sairastapauksen vuoksi vasta 24.4.2014.

Kysymys: Mikä on vaikuttavuusarvioinnin strategisen kumppanin rooli kolmen vuoden välein tehtävissä vaikuttavuusarvioinneissa (tuottavuus, hyvinvointi ja kyvykkyydet), jotka toteutetaan Tekesin ja TEM:n tulossopimuksen mukaisesti?

Vastaus: Nämä päämääräselvitykset kilpailutetaan erikseen. Strategisen kumppanin roolina on mahdolliset jälkikäteen tehtävät lisäselvitykset liittyen näihin päämääräselvityksiin.

Kysymys: Mitä menetelmällistä osaamista vaikuttavuusarvioinnin strategiselta kumppanilta erityisesti odotetaan tarjouspyynnössä esitettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi?

Vastaus: Vaadittava osaaminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 7.1.1 Henkilöiden osaaminen:  Vertailussa arvioidaan henkilöiden koulutuksen ja kokemuksen soveltuvuutta hankinnan kohteeseen nähden. Vertailtavat alakriteerit ovat:

- Laaja-alainen tutkimus- ja tilastotyö julkisen innovaatiorahoituksen instrumenteista ja innovaatiopolitiikasta sekä kokemusta vaikuttavuuden arvioinnista. Vertailussa arvioidaan sekä kokemuksen monipuolisuutta että kestoa.

- Monipuolinen tutkimuskokemus talouden ja yritysten uusiutumiseen, ympäristöön, hyvinvointiin ja kyvykkyyksiin liittyvistä teemoista sekä niiden vaikutuksista Suomen innovaatioympäristöön ja yritysten kilpailukykyyn.