13.8.2014

Tarjouspyyntö 22/25/2014 Kansainväliset toimittajavierailut

Tekes järjestää kansainvälisten toimittajien vierailuja Suomeen tutustumaan paikalliseen innovaatiojärjestelmään. Vierailujen tarkoituksena on tuoda esille suomalaista innovaatioympäristöä kansainvälisille toimittajille ja tehdä Tekesin innovaatiorahoitustoimintaa tutuksi kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Vierailutoiminnan tavoitteena on, että suomalaisen innovaatioympäristön tunnettavuus kasvaa kansainvälisesti medioiden tekemien juttujen kautta. Tämä lisää myös suomalaisten yritysten tunnettavuutta ja edesauttaa niiden markkinoille menoa ja sijoituksien saamista.

Jättöaika: ke 18.06.2014 - ke 13.08.2014

Kansainvälisten toimittajavierailujen hankinta palvelutoimintana tukee Tekesin strategian painottumista alkaviin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Tekes arvioi hankinnan suuruudeksi neljän vuoden aikana 175 000- 225 000 euroa. Hankinta sisältää erikseen sovittavat, vuositasolla arviolta 2-5 kertaa Tekesin toimeksiannosta toteutettavien kansainvälisten toimittajavierailujen järjestämistehtävät.

Hankintaa on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjouspyyntö

Liite 1 Hintataulukko

Liite 2 henkilön taulukko

Liite 3 vakuutus velvoitteiden täyttymisestä

Liite 4 selvitys liikesalaisuuksista

Liite 5 sopimusluonnos

Liite 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2007 Palvelut)

Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 13.8.2014 klo16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys). Lähetyksessä tulee huomioida seuraavat asiat: Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”Tarjous 22/25/2014”.

Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 5 Mt. Liitetiedostot voivat olla pakattuja (Winzip). Liitetiedostot tulee toimittaa ensisijaisesti .pdf- ja .tif-dokumentteina. Liitetiedostot on mahdollista toimittaa myös .rtf -tiedostoina sekä Wordin .doc ja .docx -tiedostoina, Excelin .xls- ja .xlsx -tiedostoina sekä Powerpointin .ppt- ja .pptx -tiedostoina.

Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous liitteineen saapuu perille ajoissa. Myöhästynyttä tarjousta ei huomioida. Tekesin sähköpostijärjestelmä lähettää vastaanotetuistaviesteistä kuittauksen.

Sähköpostitse lähetettäessä tarjouksen liitteineen katsotaan olevan perillä Tekesissä silloin, kun tarjouksen sisältävä viesti/viestit ja niiden liitteet ovat käytettävissä ja luettavassa muodossa Tekesin kirjaamon sähköpostissa.Jos tarjous lähetetään usealla viestillä, on huomioitava, että tarjous katsotaanajoissa saapuneeksi vain, jos kaikki tarjouksen osia sisältävät viestit ovat perillä Tekesissä yllä mainittuun määräaikaan mennessä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo@tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo
PL 69 (Kyllikinportti 2)
00101 Helsinki

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 09.07.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 22/25/2014”. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 14.7.2014 mennessä tällä sivustolla.Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.

Kysymyksiä saapui 09.07.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 1 kpl. Ohessa esitetään yhteenveto kysymyksestä ja annetaan vastaus. Annetussa vastauksessa on täsmennetty tarjouspyynnön mukaista vähimmäiskoulutustason vaatimusta. Kysymyksestä on poistettu viitteet kysyjään/tämän edustamaan organisaatioon.

Kysymys: Kysymyksessä tiedustellaan ylemmän korkeakoulututkinnon (FM) rinnasteisuutta tiedotus- viestintäalan ammattitutkintoon tiimin jäsenen osalta.

Vastaus: Suomen koulutusjärjestelmässä tiedotus- ja viestintäalan opintoja voidaan suorittaa useissa eri koulutustasojen opinnoissa ammattitutkinnoista alkaen yliopistojen antamaan koulutukseen saakka. Suomessa ammattitutkinnon laajuus on  yleisesti 120 opintoviikkoa ja ylempi korkeakoulututkinto vähintään 300 opintopistettä.

Tarjouspyynnössä tiimin jäsenen vähimmäisvaatimuksena on tiedotus- tai viestintäalan ammattitutkinto ja riittävä (2 v) työkokemus viestintäalalta. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu vertailussa arvioitavan koulutuksen ja kokemuksen soveltuvuutta hankinnan kohteeseen nähden.

Tekes painottaa sitä, että tiimien vertailu suoritetaan lomakkeella annettujen tietojen perusteella. Tarjouspyynnön liitelomakkeella pyydetään ilmoittamaan henkilön kaikki koulutus, ml. mahdollisen lisäerittelyn muodossa lomakkeella annettava tieto esim. alan opintojen, kurssitoiminnan ja muun erikoisosaamista lisänneen koulutuksen osalta.

Tarjouspyynnön vähäisenä täsmennyksenä sivulle 5 kohtaan 6 (”Tarjottavan henkilön /tiimin vähimmäisvaatimukset”, toinen kappale) todetaan, että tässä tarjouspyynnössä tarkoitettu tiimin jäsenen hankinnan kohteeseen soveltuva tiedotus-/viestintäalan koulutus (vähimmäisvaatimus ja vertailun kohde) on voitu hankkia muullakin tavoin kuin ammatillisella koulutustutkinnolla.