Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman aktivaattoripalvelut

Julkaistu Hilmassa 18.9.2014.

Jättöaika: to 18.09.2014 - pe 31.10.2014

Liideri on Tekesin ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osallistumista tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Ohjelma tuottaa johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä, jotka uudistavat liiketoimintaa.

Hankinnan kohteena on aktivaattoripalvelujen tuottaminen ensisijaisesti Liideri – ohjelmalle, mutta valitun toimittajan palveluita voidaan käyttää myös muiden Tekesin ohjelmien tarpeisiin.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Henkilön taulukko

Hintataulu

Vakuutus velvoitteiden täyttämisestä

Selvitys liikesalaisuuksista

Sopimusluonnos

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 31.10.2014 klo 16.00.

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys) Sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi ja tarjouksen tunnus: ”72/25/2012

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 1.10.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida ”Kysymykset 72/25/2012”. Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 3.10.2014 men­nessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tässä:

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys:

Kun tarjoajana on yritysten ryhmittymä (josta yksi on päävastuullinen ja muut alihankkijoita), niin miten kumppaneilta / alihankkijoilta ilmoitetaan ao. organisaatiossa toteutukseen osallistuvien vastuuhenkilöiden tiedot?

Vastaus:

-       Päävastuullisen aktivaattorin tiedot merkitään henkilötaulukkoon, muista tiimin jäsenistä ja alihankkijoista riittää nimeäminen.

 

Kysymys:

Täytetäänkö kaikista henkilöistä liitetaulukko "Henkilön tiedot" vai kerrotaanko ne vapaamuotoisessa "Menetelmät, toimintatavat ja verkostot" -kuvauksessa?

Vastaus

-       Päävastuullisen aktivaattorin tiedot merkitään henkilötaulukkoon, muista tiimin jäsenistä voidaan kertoa vapaamuotoisesti.

 

Kysymys:

Priorisoiko Tekes organisaatioita, jotka toimivat tällä hetkellä tai ovat aiemmin toimineet Tekesin ohjelmien aktivaattoreina?

Vastaus:

-       Ei priorisoi.

 

Kysymys:

Miten aktivaattorin toiminnan tuloksellisuutta mitataan?

Vastaus:

-       Tuloksellisuudelle ei ole asetettu eksakteja mittareita, vaan niistä sovitaan kunkin aktivointitoimenpiteen osalta erikseen.

 

Kysymys:

Tuleeko tarjoajan keskittyvä kaikkiin neljään Liideri-ohjelman määrittelemään tavoitteeseen (tarjouspyyntö s. 4) vai voiko aktivaattorityön painopiste olla vain yhdessä tai muutamassa tarjoajan tarjouksessa esittämässä tavoitteessa?

Vastaus:

-       Tarjoajan tulee keskittyä kaikkiin Liiderin keskeisiin tavoitteisiin. Tavoitteista aktivaattorin konkreettisessa työskentelyssä painottuvat tavoite 1) ja 3), 2) ja 4) ovat enemmän seurausta kahden edellisen tavoitteen onnistumisesta.

 

Kysymys:

Mikä on Liideri-hankkeen aktivaattorin yritysten kohderyhmä?

Vastaus:

-       Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan ohjelman kohderyhmää, niin kansainvälistymisestä kasvua hakevat pk-yritykset, kotimaiset edelläkävijät ja suurista yrityksistä edelläkävijät ja verkottujat, julkisen sektorin osalta edelläkävijät ja suunnannäyttäjät (laajempi hyödynnettävyys)

Kysymys:

Miten Liideri-hankkeen yritys/organisaatiojoukko valitaan? Valitaanko yritys/organisaatiojoukko ohjelman käynnistyessä ja kuka yrityskoordinoinnin ja valinnat tekee? Tuleeko tarjoajan tarjouksessa esittää ehdotuksensa yrityksen/organisaation mukaanotosta tai toimialasta, jolle kehittämistoimet suunnataan?

Vastaus:

-       Mikäli kysymyksellä tarkoitetaan ohjelman kohderyhmää niin kansainvälistymisestä kasvua hakevat pk-yritykset, kotimaiset edelläkävijät ja suurista yrityksistä edelläkävijät ja verkottujat, julkisen sektorin osalta edelläkävijät ja suunnannäyttäjät (laajempi hyödynnettävyys)

Aktivoinnin osalta kohdistusjärjestys sama kuin yllä. Tarjoaja voi tehdä ehdotuksia yritysryhmistä tai toimialoista joille ohjelman kehittämistoimet suunnataan – edellä olevien pääryhmien sisällä.

Kysymys:
Asettaako Tekes tarvittavat verkostot ja yritys/organisaatiosuhteet vai kuuluuko aktivaattorin tehtäviin verkoston kokoaminen sekä verkoston työn koordinointi?

Vastaus:

-       Tekesillä on jo olemassa iso joukko verkostoja ja yritys-/organisaatiosuhteita, näitä käytetään hyväksi ja laajennetaan tarpeen mukaan.

Kysymys:
Mikä osuus aktivaattorin/tiimin (0,4htv/vuosi) työstä on projektinhallintaa ja mikä osuus yritysten/organisaatioiden kanssa tehtävää kehitystyötä?

Vastaus:

-       Aktivaattorin/tiimin työajasta pääosa on yritysten aktivointityötä eri muodoissaan, Tekes hoitaa kokonaan hankkeisiin tai pitkälle ohjelman toimenpiteisiin liittyvän projektinhallinnan.

Kysymys:
Miten hinta arvioidaan jos tarjoaja tarjoaa tiimiä, jossa henkilöillä on eriävät päivähinnat?

Vastaus:

-       Hintataulussa annetaan hinnat henkilöittäin yhdelle vuodelle. Tätä käytetään vertailuhintana.

Kysymys:
Onko aktivaattorilta odotettavan työn painopiste johtamisen ja toimintatapojen kehittämisessä vai tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn kehittämisessä?

Vastaus:

-       Aktivaattorilta odotetaan näiden kahden painopisteen yhdistämistä.  Liiderissä nähdään, ettei tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn kehittämistä voi irrottaa johtamisen, osallistumisen ja toimintatapojen kehittämisestä.

Kysymys:
Miten Tekes osallistuu aktivaattorityöhön? Työskenteleekö aktivaattori yhteistyössä Tekesin kanssa muutoin kuin vuosittain pidettävässä vuosipalaverissa?

Vastaus:

-       Tekes osallistuu aktiivisesti aktivointityöhön, haettava aktivaattori/tiimi työskentelee läheisessä yhteistyössä Liiderin ohjelmapäällikön ja ohjelmatiimin sekä myös muiden tekesläisten kanssa.

Kysymys

Hintataulun täyttämiseen ei ole asetettu selkeitä ohjeita. Tarjoamalla vain 20 htpv/vuosi saa edullisemman vertailuhinnan kuin tarjoamalla 92 htpv/vuosi, mikä vastannee paremmin arvioitua, Tekesiä sitomatonta hankintamäärää n. 0,4 htv/vuosi. Laitetaanko esim. maksimissaan 100 htpv/vuosi, josta pääaktivaattorin on tehtävä vähintään 70%?                   Vastaus:

Tekes on arvioinut hankinnan laajuudeksi noin 0,4 htv/vuosi.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysy­myksiin.