Tarjouspyyntö 24/25/2014: Ennakkoarviointi TKI-verokannusteiden vaikutuksista

Suomessa on otettu käyttöön kahden vuoden kokeellisen jakson (2013 – 2014) ajaksi verokannustimet yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- (TKI) toimintaan. Kannustimen avulla Suomessa toimivat yritykset voivat tehdä lisävähennyksen työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella.
Vuonna 2013 käynnistetyn verokannustimen vaikuttavuutta ei vielä voi tilastollisesti arvioida, koska vaikutukset näkyvät pitemmällä ajanjaksolla. Tämän hankinnan päämäärä onkin ns. ennakoiva arviointi.

Tämän hankinnan tavoitteena on ennakoida verokannustinkokeilun vaikutuksia Suomessa, tiivistää ymmärryksemme tämän instrumentin toimivuudesta, ja tarkastella olisivatko verokannustimet tulevaisuudessakin varteenotettava keino TKI-toiminnan tukemiseen Suomessa.

Hankinta koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä ja toinen vuoden 2015 loppuun mennessä. Aikatauluun vaikuttaa se, että milloin tilastodata on saatavissa verohallinnolta. He saavat yleensä vuoden yritysverotuksen käsiteltyä loka-marraskuuhun mennessä.

Hankintaa on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöasiakirjassa.

Tarjouspyyntö

Liite 1 henkilön taulukko

Liite 2 vakuutus velvoitteiden täyttymisestä

Liite 3 selvitys liikesalaisuuksista

Liite 4 sopimusluonnos

Liite 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2007 Palvelut)

Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.9.2014-29.2.2016. Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Tarjousten takaraja

Tarjouksen tulee olla kaikkine liitteineen perillä Tekesissä viimeistään 6.6.2014 klo 16.00.

Tarjousten toimittaminen

Tarjous pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suojatulla sähköpostiyhteydellä www.tekes.fi -> Tekes -> Yhteystiedot -> Virallinen luottamuksellinen posti (suojattu yhteys).

Ohjeet tarjousten sähköisestä lähettämisestä on selvitetty tarjouspyynnössä.

Tarjous voidaan toimittaa myös sähköpostitse, osoitteeseen kirjaamo(at)tekes.fi tai se voidaan jättää postitse tai Tekesin vastaanottoon tuomalla suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Tekes/Kirjaamo PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101 Helsinki

Sähköpostin osoitekenttään / kuoreen ja tarjoukseen tulee selkeästi merkitä tarjoajan nimi, osoite ja tarjouksen tunnus: "24/25/2014"

Lisätietoja

Tarjouspyynnöstä voi kysyä lisätietoja 23.5.2014 saakka vain sähköpostitse osoitteesta kilpailutus(at)tekes.fi. Kysymysviesti tulee otsikoida "Kysymykset 24/15/2014" Tekes kokoaa kysymykset yhteen ja vastaa niihin 27.5.2014 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällöin tällä sivulla. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin.